Persbericht - Herziening COL4/2003 : tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten

Naar aanleiding van de hertekening van het gerechtelijk landschap in april 2014 en de evolutie van de rechtspraak van de Raad van State is het nodig gebleken om de COL 4/2003 betreffende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten te herzien. In de nieuwe omzendbrief wordt de aandacht gevestigd op de nood aan actieve samenwerking tussen de gerechtelijke autoriteiten en de tuchtoverheden van de politiediensten, onverminderd de toepassing van de COL 8/2014, 5/2013 en 10/2017 ».

Voor de herziene versie van COL 4/2003 klik hier.