Persbericht - Project 24+

Wat is project 24+?

Project 24+ is een samenwerkingsverband tussen het parket van Brussel, de Cel Vermiste personen van de Federale Politie, Child Focus en de 6 lokale Brusselse politiezones.

Door Project 24+ wordt het mogelijk om ook voor vermiste volwassenen een affiche campagne op poten te zetten om de kans te vergroten dat ze zo snel mogelijk worden teruggevonden.

Het samenwerkingsverband heet Project 24+ omdat een affichecampagne tot nog toe mogelijk werd gemaakt door Child Focus voor alle vermiste kinderen en jongeren tot 24 jaar.

Met dit project kunnen we het middel van de “affichecampagne” ook inzetten voor het terugvinden van 24-plussers.

Wie doet wat?

Parket Brussel : er is steeds een magistraat verantwoordelijk voor het onderzoek naar de vermiste. Deze magistraat beslist in nauw overleg met de lokale en federale politie welke middelen er worden ingezet. De magistraat kan dus beslissen dat een affiche-campagne moet worden opgestart en geeft hiertoe dan ook de opdracht.

Child Focus : aangezien Childfocus de expertise heeft opgebouwd in het op poten zetten van affiches, stellen zij hun know-how ter beschikking. Concreet betekent dit dat Child Focus een model-affiche heeft ontworpen en  de logistieke middelen ter beschikking stelt wanneer affiches nodig zijn.

Cel Vermiste Personen : dit is een steundienst van de federale politie. De Cel vermiste personen adviseert de lokale politie en het parket over ondermeer het nut en de doeltreffendheid van het inzetten van bepaalde middelen bij het zoeken naar vermiste personen. Zij zijn het aanspreekpunt voor Child Focus en de lokale recherches.

Lokale recherche : binnen de lokale politiekorpsen is de lokale recherche belast met het concrete onderzoek naar een vermiste. Zij zullen dan ook zorgen voor de verspreiding van de affiches en het behandelen van alle tips die (hopelijk!) binnenstromen.

Hoe is Project 24+ ontstaan?

De afgelopen twee jaar zijn we met het parket van Brussel actief geweest rond de problematiek van de vermissing van mensen die lijden aan dementie. In een aantal Brusselse zones werd het “protocol dementie” reeds ondertekend, in andere zit dat er één van de komende maanden aan te komen. We werken hiervoor nauw samen met de nationale cel vermiste personen en lokale recherches van de verschillende politiezones.

In het aantal van deze onderzoeken naar vermiste bejaarden, werd de nood aangevoeld om ook voor vermiste volwassenen over de mogelijkheid te beschikken om affiches te kunnen verspreiden.

Zoals u allicht weet kan Child Focus voorzien in affichecampagnes voor minderjarigen en jongeren tot 24 jaar.

Afgelopen zomer is er in diverse media ook reeds aandacht geweest voor de nood aan affichecampagnes voor bejaarde personen en volwassenen die vermist zijn.

Naar aanleiding hiervan zijn er verkennende gesprekken opgestart tussen Child Focus, het parket van Brussel en de nationale cel vermiste personen. Met deze drie partners zijn we tot een samenwerkingsovereenkomst gekomen die ook aan de lokale recherches van de 6 Brusselse politiezones werd voorgelegd.  Er is gebleken dat iedereen erg opgetogen is met dit bijkomend middel dat aldus ter beschikking gesteld wordt van de lokale korpsen om vermiste volwassenen, zo snel mogelijk terug te vinden.

Vanaf 1 maart 2016 gaat Project 24+ officieel van start en zal het dus mogelijk zijn om voor een vermiste volwassene een affichecampagne te lanceren.

Dit is uniek in België en we geven dan ook graag de nodige ruchtbaarheid aan dit project op maandag 29 februari 2016.

Evaluatie

Op het einde van dit jaar zal Project 24+ geëvalueerd worden. We zullen becijferen in hoeveel dossiers er beroep gedaan werd op een affichecampagne en ook nagaan – in zoverre dat dit mogelijk is – in welke mate de affiches geleid hebben tot het oplossen van een dossier.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder