Persbericht - verruimde strafrechtelijke minnelijke schikking HSBC PRIVATE BANK SA (Zwitserland)

In het kader van een onderzoek naar HSBC PRIVATE BANK SA (Zwitserland) is het parket van Brussel met de verdachten tot een minnelijke schikking gekomen van 294,4 miljoen euro. Naast dit bedrag werd de Belgische Staat ook al vergoed voor zijn burgerrechtelijke (niet-fiscale) nadeel voor een totaal bedrag van 400.000 euro.

Er zij aan herinnerd dat deze overeenkomst is gesloten tussen het parket en de verdachten en dat, overeenkomstig artikel 216bis van het Wetboek van Strafvordering, deze overeenkomst zowel qua vorm als qua inhoud moet worden gecontroleerd door de raadkamer, die deze minnelijke schikking al dan niet zal goedkeuren. Dit dossier zou hiervoor in de loop van september 2019 vastgesteld moeten kunnen worden voor de raadkamer.

HSBC PRIVATE BANK SA (Zwitserland) werd in 2014 door een onderzoeksrechter in verdenking gesteld van ernstige en georganiseerde fiscale fraude, valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken, witwassen en illegale uitoefening van de functie van financiële tussenpersoon, en heeft gemeld dat ze belangrijke maatregelen heeft genomen om haar structuren, controles en procedures volledig te herzien om haar risicoprofiel aan te passen. In dit verband beweert de HSBC onder meer hervormingen te hebben doorgevoerd om een grotere transparantie te garanderen:

  • Er zijn nieuwe algemeen directeuren, een nieuwe directeur voor de naleving van de regelgeving en een nieuwe directeur voor de strijd tegen financiële criminaliteit aangeworven.
  • De bank heeft bepaalde diensten stopgezet, zoals bepaalde diensten met betrekking tot offshorebedrijven.
  • HSBC heeft zich losgemaakt van vele markten en klanten en heeft een beleid van fiscale transparantie naar bestaande klanten toe ingevoerd.

Gezien de aard van de feiten in kwestie, de wijziging van het beheerbeleid van vermogens binnen HSBC en de burgerlijke minnelijke schikking die werd overeengekomen tussen HSBC en de Belgische Staat, heeft het parket van Brussel beslist om de procedure door middel van de "verruimde strafrechtelijke minnelijke schikking", af te ronden met een financiële sanctie van 294,4 miljoen euro. Ter herinnering, de " verruimde strafrechtelijke minnelijke schikking" maakt een snellere vergoeding van het slachtoffer (of de slachtoffers) – in dit geval de Belgische Staat - en een beter verzekerde terugbetaling van fiscale en/of sociale schulden mogelijk. Dit type minnelijke schikking bespaart ook tijd en geld door het vermijden van dure en vaak complexe procedures.
 

Samenvatting van de feiten

Het onderzoek naar HSBC PRIVATE BANK SA (Zwitserland) begon in maart 2013 en leidde in oktober van datzelfde jaar tot huiszoekingen bij de bank. De onderzoeksrechter CLAISE, die samenwerkte met de leden van de OA4, de financiële afdeling van de federale gerechtelijke politie van Brussel, heeft de bank HSBC PRIVATE BANK SA (Zwitserland) in november 2014 in verdenking gesteld van de bovengenoemde misdrijven.

De vermoedens tegen HSBC PRIVATE BANK SA (Zwitserland) hebben in eerste instantie betrekking op haar aanwezigheid en haar jarenlange illegale interventie in België met het oog op het aantrekken en beheren van de vermogens van een zeer welgestelde clientèle, in het bijzonder uit de Antwerpse diamantindustrie.

De Zwitserse bank wordt er ook van verdacht bewust belastingontduiking te hebben bevorderd en zelfs te hebben aangemoedigd door offshorebedrijven ter beschikking te stellen van een aantal van haar bevoorrechte klanten, met name in Panama en op de Maagdeneilanden, die geen economische activiteit hebben en die uitsluitend tot doel hebben de vermogens van hun klanten te verbergen. In dit verband zou HSBC PRIVATE BANK SA (Zwitserland) offshorebedrijven aan een aantal van haar klanten hebben verkocht om de Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden te omzeilen, die de lidstaten toestond belasting te heffen op de inkomsten uit spaargelden van hun belastingplichtigen, zelfs wanneer deze in een andere EU-lidstaat zijn verkregen.

Zwitserland moest meewerken met deze richtlijn na een bilaterale overeenkomst die in 2004 door Zwitserland en de Europese Unie werd ondertekend. Zo dienden bepaalde inkomsten uit spaargelden die in Zwitserland werden verworven door Belgische belastingplichtigen, onderworpen te worden aan een bronbelasting van 15% vanaf 1 juli 2005 en 35% vanaf 2011.

Deze maatregel was meer in het bijzonder gericht op fraudebestrijding.

Meer dan duizend Belgische belastingplichtigen zouden betrokken kunnen zijn voor bedragen die enkele miljarden dollars zouden bedragen die tussen 2003 en vandaag zijn geïnvesteerd, beheerd en/of overgemaakt.

Deze praktijken hebben de Belgische Staat nadeel berokkend (zie hierboven). Er kunnen ook grote hoeveelheden geld zijn witgewassen. Er dient opgemerkt te worden dat de betrokken belastingplichtigen zowel klanten zijn die de FOD Financiën niet hebben laten weten dat zij over vermogen in het buitenland beschikken als klanten die fiscale regularisaties (EBA) en fiscale overeenkomsten hebben ondertekend.