Press Release by the Federal Public Prosecutor’s Office - D1/023/18

In het kader van een dossier betreffende georganiseerde criminaliteit van het federaal parket werden vandaag door de federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen, DJSOC/CDBC (Direction Serious Organised Crime/Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie) en de lokale politie Geraardsbergen-Lierde op vraag van een onderzoeksrechter van Oost-Vlaanderen, 21 huiszoekingen uitgevoerd.

Deze huiszoekingen vonden plaats te Sint-Gillis (2), Vilvoorde, Mechelen (4), Ukkel, Laken, Jette (2), Schaarbeek (2), Sint-Agatha-Berchem, Geraardsbergen (4), La Louvière, Sint-Joost-ten-Node en Watermaal-Bosvoorde.

13 personen werden van hun vrijheid beroofd voor verhoor. De onderzoeksrechter zal later beslissen over hun eventuele verdere aanhouding.

Tijdens dit gerechtelijk onderzoek kon worden aangetoond dat een Armeense-Belgische criminele organisatie, sinds 2014 tot heden professionele tennissers actief omgekocht zou hebben teneinde een vooraf afgesproken wedstrijduitslag te bekomen met de finaliteit om op deze omgekochte sportwedstrijden met voorkennis te gokken, waardoor de gokwinsten op bedrieglijke wijze hoog opliepen.

In de loop van 2015 werden door de kansspelcommissie verschillende meldingen ontvangen van diverse gokinstellingen waaruit blijkt dat heel wat personen van Armeense afkomst en verblijvend in ons land zich mogelijk schuldig zouden maken aan matchfixing in het tennismilieu.

De verdachten beantwoorden bijna allemaal aan hetzelfde profiel (geen inkomen, geen werk, financieel aan de grond enz). Ingevolge duidelijke instructies zouden zij hun ter beschikking gestelde cashgelden inzetten in wedkantoren op buitenlandse sportwedstrijden van de lagere klassen waarbij het prijzengeld niet zo hoog is (5.000 USD - 15.000 USD).

Op deze toernooien zijn er meestal geen camera-opnames, waardoor de spelers gemakkelijker omkoopbaar zouden zijn en de organisatoren van matchfixing-wedstrijden veel cashgelden genereren.

Zij zouden zich daarbij schuldig maken aan matchfixing, corruptie, witwassen, deelname aan de activiteiten van een criminele organisatie. 

Deze Armeense-Belgische criminele organisatie zou bestaan uit verschillende personen die elk een specifieke taak zouden hebben.

Tevens kon worden vastgesteld dat er geen geweld of bedreigingen geschuwd zouden zijn door deze criminele organisatie en dat er gebruik zou gemaakt zijn van een crimineel netwerk om op anonieme wijze grotere geldsommen naar het buitenland te laten vloeien.

Er werd in dit dossier op vraag van de Belgische onderzoeksrechter simultaan tussengekomen in Duitsland, Frankrijk, Bulgarije (3), Slowakije, Nederland (2) en de Verenigde Staten van Amerika (2).

De operatie werd ondersteund door EUROPOL, die eveneens speurders in België ter beschikking stelt.

Het federaal parket wenst te benadrukken dat de geviseerde matchen deze betreffen van het FUTURES-tenniscircuit en het CHALLENGER-circuit.

 

****

 

Dans le cadre d’un dossier de criminalité organisée du parquet fédéral, 21 perquisitions ont été menées aujourd’hui par la police judiciaire fédérale de Flandre Orientale, DJSOC/CDBC (Direction Serious Organised Crime/Office Central pour la Répression de la Corruption) et la police locale de Grammont-Lierde à la demande d’un juge d’instruction de Flandre Orientale.

Ces perquisitions ont eu lieu à Saint-Gilles (2), Vilvorde, Malines (4), Uccle, Laeken, Jette (2), Schaerbeek (2), Berchem-Sainte-Agathe, Grammont (4), La Louvière,  Saint-Josse-ten-Noode et Watermael-Boitsfort.

13 personnes ont été privées de liberté pour audition. Le juge d’instruction décidera ultérieurement de leur éventuel maintien en détention.

Cette instruction a permis de démontrer qu’une organisation criminelle belgo-arménienne aurait activement corrompu des joueurs de tennis professionnels de 2014 à aujourd’hui afin de truquer le résultat préalablement convenu de matches dans le but de parier sur ces matches truqués en connaissant le résultat, augmentant ainsi frauduleusement les gains des paris.

Dans le courant de 2015, la commission des jeux de hasard a reçu plusieurs  rapports de divers établissements de pari dont il ressortirait que de nombreuses personnes d’origine arménienne séjournant dans notre pays se seraient rendues coupables de trucage de matches dans le milieu du tennis.

Les suspects répondent presque tous au même profil (pas de revenus, pas de travail, insolvables, etc.). Conformément à des instructions claires, ils utiliseraient l’argent mis à leur disposition dans des bureaux de pari afin de miser sur des matches de divisions inférieures à l’étranger pour lesquels les gains ne sont pas très élevés (5.000 USD - 15.000 USD).

Il n’y a généralement pas d’enregistrements par des caméras lors de ces tournois, si bien que les joueurs seraient plus facilement corruptibles et que les organisateurs de matches truqués génèreraient beaucoup d’argent.

Ils se rendraient ainsi coupables de trucage de matches, de corruption, de blanchiment et de participation aux activités d’une organisation criminelle. 

Cette organisation criminelle belgo-arménienne serait composée de plusieurs personnes qui auraient chacune une tâche bien spécifique.

Il a également pu être constaté que cette organisation criminelle ne recourrait pas à la violence ou à des menaces et qu’elle ferait appel à un réseau criminel pour faire écouler anonymement de grosses sommes d’argent à l’étranger.

Une intervention simultanée a été menée en Allemagne, en France, en Bulgarie (3), en Slovaquie, aux Pays-Bas (2) et aux Etats-Unis (2) à la demande du juge d’instruction belge.

L’opération a été soutenue par EUROPOL, qui met également des enquêteurs belges à disposition.

Le parquet fédéral tient à souligner que les matches visés concernent les matches du circuit FUTURES et du circuit CHALLENGER.

 

****

 

In the framework of an organised crime file of the Federal Public Prosecutor's Office, 21 house searches were carried out today by the Federal Judicial Police of East Flanders, DJSOC/CDBC (Direction Serious Organised Crime/Central Office for the Repression of Corruption) and the local police of Geraardsbergen-Lierde at the request of an Investigating Judge of East Flanders.

These searches took place at Sint-Gillis (2), Vilvoorde, Mechelen (4), Ukkel, Laken, Jette (2), Schaarbeek (2), Sint-Agatha-Berchem, Geraardsbergen (4), La Louvière, Sint-Joost-ten-Node and Watermaal-Bosvoorde.

13 people were deprived of their freedom for questioning. The Investigative Judge will decide later on their possible further detention.

This judicial investigation showed that an Armenian-Belgian criminal organisation actively would have bribed professional tennis players from 2014 to the present day in order to obtain a pre-arranged match result with the aim of betting on these fixed matches based on insider information, thereby fraudulently boosting winnings.

In the course of 2015, several reports were received by the gambling committees from various gambling institutions that show that many people of Armenian origin and residing in our country might be guilty of match fixing in tennis.

The suspects usually all correspond to the same profile (no income, no work, in financial difficulties, etc.). Following clear instructions, they would use cash put at their disposal to bet on foreign sports matches of the lower divisions in which the prize money is not so high (5.000 USD - 15.000 USD).

These tournaments are usually not filmed, which would make the players easier to corrupt and the organisers of fixed matches generate a lot of cash, making themselves guilty of match fixing, corruption, money laundering, participation in the activities of a criminal organisation.

This Armenian-Belgian criminal organisation would consist of several persons, each of whom would have a specific task.

It was also found that his criminal organisation  would not shrink from violence or threats and that a criminal network would have been used to move larger sums of money abroad anonymously.

Simultaneous interventions in this file took place in Germany, France, Bulgaria (3), Slovakia, the Netherlands (2) and the United States of America (2) at the request of the Belgian Investigating Judge.

The operation was also supported by EUROPOL, which also provides investigators in Belgium.

The Federal Public Prosecutor’s Office wishes to emphasize that the matches are those of the FUTURES tennis circuit and the CHALLENGER circuit.

 

****