Press Release by the Federal Public Prosecutor’s Office - D1/026/18

In het kader van het onderzoek van het federaal parket naar een criminele organisatie in de voetbalwereld, valsheid in geschriften, witwassen van geld en private corruptie, werden verschillende huiszoekingen en verhoren bevolen door een onderzoeksrechter van Limburg. Het gaat om een actie ingevolge de verklaringen van de spijtoptant, spelersmakelaar D.V.

Gisterochtend werden drie huiszoekingen uitgevoerd in Vlaanderen (twee in Lommel en één in Duffel). Twee personen (P.M. en A.B.) werden van hun vrijheid beroofd voor verhoor. A.B. werd na verhoor door de politie vrijgelaten. P.M. werd vandaag door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Acht personen (S.V., E.L., R.L. P.J. F.A., J.M., F.M en G.L.) werden door de onderzoekers opgeroepen voor verhoor.

Deze ochtend werden zes andere personen voor verhoor opgeroepen. Het betreffen L.D., H.H., A.M., T.B., A.V.B. en D.V.B.

Alle verhoorde personen hebben een band met de voetbalclubs Sporting Lokeren of KRC Genk of met D.V.

Deze tussenkomst heeft betrekking op het financiële luik van het onderzoek. Het gaat er om het traject te bepalen van relatief grote geldbedragen die mogelijk door P.M. als verdoken commissie ontvangen zijn.

De actie houdt geen verband met het luik "match fixing" van het onderzoek.

In het belang van het onderzoek wordt er niet meer informatie meegedeeld.

 

****

 

Dans le cadre de l’instruction du parquet fédéral concernant une organisation criminelle dans le milieu du football concernant des faux en écriture, blanchiment d’argent et corruption privée, plusieurs perquisitions et auditions ont été ordonnées par le juge d’instruction du Limbourg. Il s’agit d’une opération qui fait suite aux déclarations de l’agent de joueurs repenti D.V.

Trois perquisitions ont été effectuées en Flandre hier matin (deux à Lommel et une à Duffel). A la suite de ces actions, huit personnes (S.V., E.L., R.L., P.J., F.A., J.M., F.M et G.L.) ont été convoquées pour de plus amples auditions par les enquêteurs. Deux autres personnes (P.M. et A.B.) ont été privées de liberté pour audition. A.B. a été libéré après audition. P.M. a été libéré sous conditions aujourd’hui par le juge d’instruction.

Ce mercredi matin, six autres personnes ont également été convoquées pour audition. Il s’agit de L.D., H.H., A.M., T.B., A.V.B. et D.V.B.

Toutes les personnes entendues gravitent autour des clubs de football de Sporting Lokeren ou KRC Genk ou appartiennent à l’entourage de D.V.

Cette série d’actions est à situer dans le volet financier de l’enquête. Il s’agit d’établir le circuit suivi par des sommes d’argent relativement importantes potentiellement liées à des commissions occultes qu’aurait reçues P. M.

Il importe de préciser qu’il ne s’agit donc pas ici d’une recherche portant sur le volet « matchs truqués » de l’enquête.

Dans l’intérêt de l’enquête, aucun autre commentaire ne sera fait sur ce dossier.

 

****

 

In the framework of the investigation of the Federal Public Prosecutor’s Office into a criminal organization corruption in the football world concerning forgery, money laundering and private, several searches and hearings were ordered by the Investigating Judge of Limburg. This is an operation that follows the statements of the repentant player agent D.V.

Three searches were carried out in Flanders yesterday morning (two in Lommel and one in Duffel). As a result of these actions, eight persons (S.V., E.L., R.L., P.J., F.A., J.M., F.M. and G.L.) were summoned for further hearings by the investigators. Two other persons (P.M. and A.B.) were deprived of their liberty for hearings. A.B. is released after hearing. P.M. has been released under conditions by the Investigating Judge today.

This Wednesday morning, six other people were also summoned for a hearing. These are L.D., H.H., A.M., T.B., A.V.B. and D.V.B.).

All the people heard revolve around the football clubs of Sporting Lokeren or KRC Genk or belong to D.V.’s entourage.

This series of actions is to be placed in the financial part of the investigation. It is a question of establishing the circuit followed by relatively large sums of money potentially linked to hidden commissions that P. M. would have received.

It is important to note that this is not a research on the "match fixing" part of the investigation.

In the interest of the investigation, no further comments will be made on this file.