Press Release by the Federal Public Prosecutor’s Office - D1/035/18

En date du 06 décembre 2018, la Chambre des mises en accusation de Bruxelles a rendu deux arrêts aux termes desquels elle renvoie cinq personnes devant la Cour d’assises de Bruxelles, pour des faits commis en 1994 au Rwanda, dans le cadre du génocide des Tutsis et du massacre des Hutus modérés.

Dans le premier dossier, E.G. est renvoyé pour crime de génocide et crimes de guerre (meurtres et viols), E.N est renvoyé pour crime de génocide et crimes de guerre (meurtres, tentatives de meurtre et viol) et F.N. est renvoyé pour crime de génocide et crimes de guerre (meurtres et tentatives de meurtre). Dans le deuxième dossier, T.K est renvoyé pour crime de génocide et crimes de guerre (meurtres) et M.B est renvoyé pour crime de génocide et crimes de guerre (meurtres et tentatives de meurtre).

C’est la première fois qu’une Cour d’ assises belge aura à connaître de faits qualifiés de crime de génocide. Dans les quatre premiers procès relatifs au même contexte historique rwandais, qui se sont tenus en Belgique entre 2001 et 2009, la Cour d’assises n’avait été saisie que de crimes de guerre. Dans les deux affaires en cours, elle devra donc aussi se prononcer sur le crime de génocide.

Les cinq accusés bénéficient toujours à ce stade de la présomption d’innocence et disposent d’un délai de quinze jours à dater du prononcé des arrêts pour éventuellement se pourvoir en cassation.

 

******

 

Op 6 december 2018 heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling van Brussel twee arresten geveld waarbij vijf personen werden verwezen naar het Hof van Assisen van Brussel, voor feiten van in 1994 in Rwanda en dit in het kader van de genocide op de Tutsis en het bloedbad op gematigde Hutus. 

In het eerste dossier werden E.G. (moorden en verkrachtingen), E.N. (moorden, pogingen tot moord en verkrachting) en F.N. (moorden en pogingen tot moord) verwezen voor genocide-en oorlogsmisdaden. In het tweede dossier werden T.K. (moorden) en M.B. (moorden en pogingen tot moord) verwezen voor genocide-en oorlogsmisdaden.

Het is voor het eerst dat een Belgisch Assisenhof kennis zal nemen van feiten die gekwalificeerd staan als genocidemisdaden. In de eerste vier processen die gerelateerd waren aan dezelfde Rwandese historische context en die tussen 2001 en 2009 zijn behandeld werd het Assisenhof enkel gevat voor oorlogsmisdaden. Bij deze nog twee lopende zaken zal het hof zich dus ook moeten uitspreken over genocidemisdaden.

De vijf beschuldigden genieten in dit stadium nog steeds van het vermoeden van onschuld en hebben dus nog vijftien dagen de tijd, te rekenen vanaf de uitspraak van de twee arresten, om eventueel cassatieberoep aan te tekenen.

 

******

 

On 6 December 2018, the Brussels Pre-Trial Chamber issued two judgments referring five persons to the Assize Court of Brussels for acts committed in 1994 in Rwanda in connection with the genocide of Tutsis and the massacre of moderate Hutus.

In the first case, E.G. is referred for genocide and war crimes (murders and rapes), E.N. is referred for genocide and war crimes (murders, attempted murders and rape) and F.N. is referred for genocide and war crimes (murders and attempted murders). In the second case, T.K. is referred for genocide and war crimes (murders) and M.B. is referred for genocide and war crimes (murders and attempted murders).

This is the first time that a Belgian Assize Court will have to deal with facts qualified as genocide crimes. In the first four trials relating to the same Rwandan historical context, which were held in Belgium between 2001 and 2009, only war crimes were brought before the Assize Court. In the two ongoing cases, it will therefore also have to rule on the crime of genocide.

At this stage, the five accused still benefit from the presumption of innocence and have a period of fifteen days from the date of issuance of the judgments to possibly lodge an appeal in cassation.