Stad en arbeidsauditoraat versterken de samenwerking in de strijd tegen mensenhandel en economische uitbuiting - 16 november 2017

De stad Antwerpen en de arbeidsauditeur werken samen in de strijd tegen mensenhandel en economische uitbuiting. Vandaag sluiten ze een protocol af om de samenwerking te verbeteren en elkaars werking aan te vullen. Hiermee kunnen ze deze problematiek beter bestrijden.

Na een eerder, gelijkaardig protocol tussen de stad Antwerpen en het parket van de procureur des Konings sluiten de burgemeester en de arbeidsauditeur van Antwerpen een samenwerkingsprotocol af om feiten van mensenhandel die gepaard gaan met economische uitbuiting beter te kunnen bestrijden.

De arbeidsauditeur vervolgt misdrijven zoals zwartwerk, tewerkstelling van illegaal in het land verblijvende werknemers, inbreuken op het welzijn van werknemers en andere inbreuken op de arbeids- en sociale wetgeving. Hierbij heeft de arbeidsauditeur bijzondere aandacht voor feiten van mensenhandel die gepaard gaan met economische uitbuiting, waarbij misbruik wordt gemaakt van de hachelijke situatie van de economisch uitgebuite werknemers, of waarbij de menselijke waardigheid is aangetast. Er wordt ook ingezet op de ontmanteling van mechanismen en criminele organisaties die opgezet zijn om slachtoffers economisch uit te buiten.

Het arbeidsauditoraat wordt bijgestaan door de sociale inspectiediensten die op actieve wijze deelnemen aan de strijd tegen de mensenhandel die gepaard gaat met economische uitbuiting. Bijvoorbeeld door gerichte controles uit te voeren in verschillende risicosectoren zoals bouw, transport, horeca en schoonmaak. Zowel de lokale als federale politie staan de inspectiediensten hierin bij.

Het stadsbestuur werkt in het bijzonder op de aanpak van malafide handelaars. Daarom maken de zonale veiligheidspartners maximaal gebruik van hun bevoegdheden om overlast te voorkomen, te verminderen en te bestrijden. Zo heeft de burgemeester de bevoegdheid om een inrichting te sluiten als er ernstige aanwijzingen van mensenhandel gepaard gaande met economische uitbuiting zijn. In bepaalde gevallen kan de burgemeester een inrichting bestuurlijk sluiten voor maximaal 6 maanden volgens artikel 134quinquies van de Nieuwe Gemeentewet.

Hierdoor werden de voorbije jaren verschillende inrichtingen tijdelijk gesloten op grond van ernstige aanwijzingen van mensenhandel of -smokkel. Daarbij is er ook oog voor de vaak schrijnende omstandigheden waarin slachtoffers worden aangetroffen.

Dankzij het nieuwe protocol zal de informatiedoorstroming tussen het arbeidsauditoraat en de stad in nauwer verband verlopen. Zo zal de arbeidsauditeur de burgemeester inlichten van de ernstige aanwijzingen van mensenhandel die gepaard gaan met economische uitbuiting. Dat kan dan aanleiding geven tot een bestuurlijke sluiting van de betrokken inrichting, zowel indien een dossier leidt tot vervolging als in geval van seponering van een dossier.

Verantwoordelijken: burgemeester Bart De Wever en arbeidsauditeur Stephanie Steylemans