Persbericht College van procureurs - Publicatie jaarstatistieken 2023 van het Openbaar Ministerie

Persberichten

Vandaag publiceert het College van procureurs-generaal de jaarstatistiek 2023 van de correctionele parketten en de jeugdparketten. In 2023 had het Openbaar Ministerie 572.199 inkomende strafzaken en 568.128 uitgaande strafzaken bij de correctionele parketten. Het Openbaar Ministerie ontving 182.335 nieuwe jeugdbeschermingszaken.

Deze cijfers betreffen de opsporing en vervolging van strafzaken door de correctionele parketten en de instroom van jeugdbeschermingszaken op de jeugdparketten. Het cijfermateriaal van het Federaal Parket, de politieparketten, de arbeidsauditoraten, het parket voor de verkeersveiligheid, de parketten- en auditoraten-generaal, komt hier actueel niet aan bod.

Sinds enkele jaren is een verschuiving vast te stellen van de klassieke vormen van strafvervolging (gerechtelijk onderzoek en rechtstreekse dagvaarding) naar de alternatieve afhandelingsmogelijkheden. In tien jaar tijd nam het aantal zaken waaraan de parketten gevolg hebben gegeven aanzienlijk toe: +26% tussen 2014 en 2023. Om dit groot aantal inkomende zaken een gepast gevolg te geven, rekening houdend met de maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen, treedt het College van procureurs-generaal sterk en snel op door de nodige maatregelen te nemen.

Statistieken correctionele parketten

5% meer dossiers diefstal en afpersing in 2023 ten opzichte van 2022

Sinds 2021 kent het aantal zaken over diefstal en afpersing een stijging: 14% tussen 2021 en 2022 en 5% tussen 2022 en 2023. Daarvoor was er een daling vast te stellen (-21% tussen 2019 en 2020 en -10% tussen 2020 en 2021), wat mogelijk gedeeltelijk kan verklaard worden door de lockdownmaatregelen die toen golden om het coronavirus in te dijken. In het bijzonder de gewone diefstallen, de winkeldiefstallen, de gauwdiefstallen, de diefstallen in en van voertuigen, de diefstallen met geweld of bedreigingen en de diefstallen in woningen kenden toen een opvallende daling.

11.210 dossiers aanranding en verkrachting in 2023

Tussen 2014 en 2023 was er een stijging van 41% in het aantal zaken van aanranding en verkrachting (van 7.920 naar 11.210). Tussen 2022 en 2023 bleef de instroom evenwel stabiel. De stijging van de voorbije tien jaar kan deels worden toegeschreven aan de multidisciplinaire aanpak die is uitgebouwd voor deze dossiers. Deze aanpak draagt bij aan een betere omgang met de slachtoffers en wellicht een stijging van het aantal neergelegde klachten.

11% minder dossiers informaticabedrog in 2023 ten opzichte van 2022

Na een jarenlange stijging van het aantal zaken rond informaticabedrog daalde tussen 2022 en 2023 het aantal zaken met 11% (36.389 zaken in 2023 tegenover 40.947 in 2022). De evolutie van de voorbije tien jaar (+90%) kan verband houden met de stijgende digitalisering van de samenleving en de toename van middelen die worden ingezet om dergelijke misdrijven op te sporen en te vervolgen. De daling in 2023 is mogelijk het gevolg van het preventiebeleid of van de toename van het dark number door de afname van het aantal neergelegde klachten.

Jeugdbeschermingszaken

11% meer jeugdbeschermingszaken in 2023 ten opzichte van 2022

Jeugdbeschermingszaken zijn dossiers bij de jeugdparketten met kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Zij omvatten zowel de als misdrijf omschreven feiten (MOF-zaken) als de verontrustende opvoedingssituaties (VOS-zaken). De afgelopen tien jaar (tussen 2014 en 2023) stegen  de jeugdbeschermingszaken met 35%. Dit is vooral het gevolg van een toegenomen instroom aan VOS-zaken (+49%). In 2023 ging het om 182.335 jeugdbeschermingszaken, een stijging van 11% ten opzichte van 2022, toen er 163.646 zaken binnenstroomden. Het gaat om het hoogste instroomcijfer ooit sinds het begin van de officiële jaarstatistiek van de jeugdparketten van het Openbaar Ministerie (2010).

13% meer als misdrijf omschreven feiten (MOF-zaken) in 2023 ten opzichte van 2022

De inkomende MOF-zaken zijn de voorbije tien jaar gestegen, van 58.770 zaken in 2014 naar 68.512 zaken in 2023 (+17%). In vergelijking met 2022 (60.511) is de instroom van MOF-zaken in 2023 gestegen met 13% (68.512). Concreet gaat het om eigendomsdelicten (diefstal met geweld en afpersing, winkeldiefstal, woninginbraken, informaticacriminaliteit, vandalisme), persoonsdelicten (slagen en verwonding), verkeersdelicten en openbare overlast (nachtlawaai, dronkenschap, wildplassen...), inbreuken tegen de openbare veiligheid en openbare orde (bedreigingen, wapenbezit, smaad, weerspannigheid…), drugsdelicten en inbreuken tegen de familie en publieke moraal (aanranding, verspreiden van naaktbeelden…)

10% meer verontrustende situaties (VOS-zaken) in 2023 ten opzichte van 2022

In 2023 zijn de verontrustende situaties (VOS-zaken) met 10% toegenomen ten opzichte van 2022 (van 103.135 in 2022 naar 113.823 zaken in 2023). Bij een VOS-zaak worden op zich geen feiten ten laste gelegd aan de minderjarige, maar opent het jeugdparket een dossier, omdat het verontrustende informatie ontvangt over de situatie van de minderjarige of zijn/haar gezin. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om verwaarlozing, mishandeling, misbruik, weglopers en spijbelaars. In 2023 waren er evenveel aanmeldingen voor meisjes als voor jongens bij de VOS-zaken. Ze worden het meest vertegenwoordigd door de 6- tot 12-jarigen.

De volledige jaarstatistieken zijn terug te vinden op de website van het Openbaar Ministerie via de link: https://stat.om-mp.be/

De begeleidende nota bij de jaarstatistiek 2023 van de correctionele parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg geeft een overzicht van de belangrijkste cijfers, vaststellingen, evoluties en tendensen van de voorbije 10 jaar (2014-2023) op nationaal niveau.

De begeleidende nota bij de jaarstatistiek 2023 van de instroom van jeugdbeschermingszaken op de jeugdparketten geeft een overzicht van de belangrijkste cijfers, vaststellingen en evoluties van de voorbije 10 jaar (2014-2023) op nationaal niveau.

Persberichten

Ander Persberichten