Persbericht - Gent - Niet-opgedaagde bijzitters veroordeeld tot betalen van geldboete

Parketten van de procureur des Konings Oost-Vlaanderen
Persberichten

Op zondag 9 juni 2024 vinden in België verkiezingen plaats voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen.

Voor- en bijzitters, aangesteld voor de stem- en telbureaus, worden geacht tijdig aanwezig te zijn in het stem- of telbureau, zoals vermeld op hun aanstellingsbrief.

Indien de voor- of bijzitter zijn of haar afwezigheid of laattijdigheid niet kan rechtvaardigen, zal hiervan een dossier worden opgemaakt dat zal worden overgemaakt aan het parket.

Op 8 oktober 2023 vond in Gent een volksraadpleging plaats over betaalbaar wonen. Er kon op 58 locaties in de stad en de deelgemeenten gestemd worden. Daar golden dezelfde regels als bij een nationale of regionale verkiezing.

30 voorzitters of bijzitters die toen niet of laattijdig kwamen opdagen en voorafgaand geen geldige reden konden voorleggen, kregen een minnelijke schikking van het parket van 250 euro wegens inbreuk op artikel 240 Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet “nalaten het opgedragen ambt van voorzitter, bijzitter of plaatsvervangende bijzitter van een tel- of stembureau te vervullen”.

Twee personen betaalden de minnelijke schikking niet en werden gedagvaard voor de correctionele rechtbank in Gent en veroordeeld op 10/05/2024 tot het betalen van een geldboete.

De voorzitters en bijzitters die bij de verkiezingen van 9 juni 2024 (en ook bij de lokale en provinciale verkiezingen van zondag 13 oktober 2024) niet of laattijdig komen opdagen, en voorafgaand geen wettige reden hebben kunnen voorleggen, zal een minnelijke schikking worden voorgesteld van 250 euro. Bij niet-betaling van deze minnelijke schikking zullen de personen worden gedagvaard voor de correctionele rechtbank.

Parketten van de procureur des Konings Oost-Vlaanderen
Persberichten

Ander Persberichten