College van procureurs-generaal

Het College van procureurs-generaal heeft nieuwe nationale richtlijnen1 uitgevaardigd naar aanleiding van het KB van 28/10/2021 ter bestrijding van het Coronavirus COVID-19 Pandemie. De richtlijnen zijn onmiddellijk van kracht. Het College vestigt daarbij in het bijzonder de aandacht op de strenge gerechtelijke aanpak van de inbreuken op het gebruik van de COVID Safe Tickets én bij valse COVID documenten.

De omzendbrief COL 6/2020 van het College van procureurs-generaal regelt sinds het begin van de coronapandemie en de coronamaatregelen in maart 2020 het nationale opsporings- en vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie in deze materie. De omzendbrief werd telkens aangepast aan de nieuwe door de overheid genomen maatregelen.

Het College van procureurs-generaal heeft opnieuw de richtlijnen inzake de opsporing en vervolging van corona inbreuken aangepast aan het nieuwe Koninklijk Besluit van 28/10/2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken.

 

Inbreuken op COVID Safe Tickets

Wat het toezicht op de naleving van de regels inzake COVID Safe Tickets betreft, zal de focus gelegd worden op de organisatoren en uitbaters van evenementen en voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de horeca of de fitnesscentra. De politie krijgt de richtlijn er op toe te zien dat de organisatoren en uitbaters wel degelijk verifiëren dat hun bezoekers over een COVID Safe Ticket beschikken, in de gevallen waarin het gebruik ervan verplicht is. Elke procureur des Konings zal, in overleg met de politiediensten, de modaliteiten en het soort evenementen en voorzieningen bepalen waarop de politie zijn aandacht in het bijzonder zal richten, rekening houdende met de specificiteit van zijn arrondissement en de voorhanden zijnde onderzoekscapaciteit bij de geïntegreerde politie. Een (onmiddellijke) minnelijke schikking van 750 euro zal worden opgelegd aan de organisatoren en uitbaters die deze wettelijke verplichting met de voeten treden.

 

Valse COVID Safe Tickets

Er zal bijzonder streng worden opgetreden tegen personen die verdacht worden van vervalsing en/of het gebruik van vervalste documenten gelinkt aan de handhaving van de coronabeschermingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het maken en/of gebruiken van een vals COVID Safe Ticket (vaccinatiecertificaat, herstelcertificaat of testcertificaat) of een vals Passagier Lokalisatie Formulier.

Gelet op de bijzondere ernst van deze inbreuken aangezien het gezondheidsbeleid staat of valt met de echtheid van deze documenten zullen deze personen onmiddellijke voor de correctionele rechtbank worden gedagvaard.

Uitzonderlijk, rekening houdende met de specificiteit van zijn/haar arrondissement, kan de procureur des Konings richtlijnen uitvaardigen waarbij een (onmiddellijke) minnelijke schikking van 750 euro wordt voorgesteld. Bij weigering of niet betaling zal evenwel ook tot dagvaarding worden overgegaan.

 

Mondmaskers op openbaar vervoer

Er zal verder streng worden toegezien op het correct gebruik van mondmaskers, in het bijzonder op het openbaar vervoer. Wie verzuimt of weigert een mondmasker te gebruiken, zal een (onmiddellijke) minnelijke schikking van 250 euro worden opgelegd.

 

“Het maatschappelijk belang van de naleving van de coronamaatregelen is niet te onderschatten. Iedere burger draagt een belangrijke verantwoordelijkheid. Alleen samen kunnen we er voor zorgen het virus verder onder controle te houden. Wie manifest de maatregelen probeert te omzeilen, zoals bij het gebruik van de COVID Safe Tickets, zal de dans niet ontspringen en riskeert een ernstige straf”, benadrukt Ignacio de la Serna, voorzitter van het College van procureurs-generaal.

 

[1] Omzendbrief nr. 06/2020 van het College van procureurs-generaal, herziene versie van 05.11.2021

 

Perscontact

An Schoonjans

Nationaal woordvoerder van het Openbaar Ministerie

an.schoonjans@just.fgov.be

sdaomp-press@just.fgov.be

T: +32 (0)2 508 66 52

M: +32 (0)475 700 510

www.om-mp.be

Pagina's