Federal Public Prosecutor’s Office

Midden 2019 startte de Federale Gerechtelijke Politie van Oost-Vlaanderen (België) een onderzoek naar verschillende frauduleuze tankbeurten waarbij gekopieerde tankkaarten werden gebruikt om meerdere, vooral Roemeense vrachtwagens, vol te tanken. Door het onderzoek, gevoerd onder leiding van het Federaal Parket en een onderzoeksrechter van de rechtbank van Gent, afdeling Dendermonde werd een goed georganiseerde criminele organisatie in beeld gebracht die zich had gespecialiseerd in verschillende vormen  van informaticafraude / tankkaartfraude.

 Zo werden verdachten geïdentificeerd die actief waren in het kopiëren van tankkaarten op benzinestations in Gent en Beveren, evenals personen die door middel van deze gekopieerde tankkaartgegevens (valse tankkaarten) trekkers voltankten over het hele land en instonden voor het prepaid opladen van tolgelden op in België verplichte On Board Units (tolkastjes). Door het oprijden van deze tolgelden werden deze criminele gelden witgewassen.

De vermoedelijke leden van deze criminele organisatie bleken niet alleen actief te zijn in België doch ook elders in Europa.

Middels een doorgedreven coördinatie van Eurojust, werden vooral in Roemenië maar ook in Spanje, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Bulgarije en Oostenrijk meerdere verdachten geïdentificeerd en gelokaliseerd. Tijdens een gecoördineerde actie die doorging op 09/03/2022 werden in deze landen meerdere huiszoekingen uitgevoerd en verscheidene verdachten verhoord waaronder o.a. de zaakvoerders van de bij deze fraude betrokken transportfirma’s. Enkel in Roemenië al, waar het zwaartepunt ligt van deze actie, zijn 83 verschillende firma’s met in totaal 163 vrachtwagens, betrokken bij deze tankkaartfraude. 

In België werden drie huiszoekingen uitgevoerd, twee in Roeselare en één in Herent, bij verdachten van Roemeense origine.

Drie personen werden van hun vrijheid beroofd voor verhoor. De onderzoeksrechter zal later beslissen of zij zullen worden voorgeleid.

Er werd overgegaan tot de inbeslagname van 50.000 euro en een woning in Roemenië.

Daar werden eveneens 7 personen van hun vrijheid beroofd.

Er werden eveneens verschillende Europese aanhoudingsbevelen afgeleverd.

Het tot nu toe gekende nadeel wordt geraamd op ongeveer 420.000 Euro.

 

***

 

Mi-2019, la police judiciaire fédérale de Flandre orientale (Belgique) a ouvert une enquête sur plusieurs pleins de carburant frauduleux où des cartes carburant copiées ont été utilisées pour faire le plein de plusieurs camions, principalement roumains. L’enquête, menée sous la direction du parquet fédéral et d’un juge d’instruction du tribunal de Gand, section Termonde, a permis de mettre au jour une organisation criminelle bien structurée qui s’était spécialisée dans diverses formes de fraude informatique / fraude à la carte carburant.

Des suspects ayant copié des cartes carburant dans des stations-service de Gand et de Beveren ont donc été identifiés, ainsi que des personnes qui utilisaient les données de ces cartes carburant copiées (fausses cartes carburant) pour faire le plein de camions dans tout le pays et qui étaient responsables de recharger les On Board Units (boîtes de péage) obligatoires en Belgique pour les péages. En roulant jusqu’à épuisement de ces boîtes de péage, ces fonds criminels ont été blanchis.

Les membres présumés de cette organisation criminelle semblaient être actifs non seulement en Belgique mais aussi ailleurs en Europe.

Grâce à une coordination poussée d’Eurojust, plusieurs suspects ont été identifiés et localisés principalement en Roumanie, mais aussi en Espagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Bulgarie et en Autriche. Au cours d’une action coordonnée qui s’est déroulée le 09/03/2022, différentes perquisitions ont été effectuées dans ces pays et plusieurs suspects ont été entendus, notamment les gérants des sociétés de transport impliquées dans cette fraude. Rien qu’en Roumanie, où se situe le centre de gravité de cette action, 83 sociétés différentes, avec un total de 163 camions, sont impliquées dans cette fraude aux cartes carburant. 

Trois perquisitions ont été menées en Belgique, deux à Roulers et une à Herent, chez des suspects d’origine roumaine.

Trois personnes ont été privées de liberté pour audition. Le juge d’instruction décidera ultérieurement si elles comparaîtront devant lui.

Une saisie de 50.000 euros et d’une habitation en Roumanie a été effectuée.

Sept personnes y ont également été privées de leur liberté.

Plusieurs mandats d’arrêt européens ont également été émis.

Le préjudice connu à ce jour est estimé à environ 420.000 euros.

 

 

Pagina's