Federal Public Prosecutor’s Office

In het kader van een dossier van het federaal parket vond er op maandag 28 september 2020 en vandaag 1 oktober 2020 een gecoördineerde actie plaats, onder leiding van een onderzoeksrechter van het gerechtelijk arrondissement van Limburg.

Dit onderzoek wordt gevoerd door de federale gerechtelijke politie Limburg, waarvan 8 leden permanent deel uitmaakten van de onderzoeksploeg, en betreft een criminele organisatie die zich inlaat met de invoer en handel in verdovende middelen, voornamelijk cocaïne. Het dossier werd opgestart naar aanleiding van de inbeslagname eind 2019 van ca. 2.800 kg cocaïne in een container bestemd voor een bedrijf in Maasmechelen.

Gezien de omvang van de partij en de entiteiten die hierbij op korte termijn in beeld werden gebracht, werd beslist om doorgedreven onderzoek te voeren naar de structuur en werking van de organisatie die deze partij verdovende middelen invoerde.

Op maandag 28 september 2020 en donderdag 1 oktober 2020, werden er in België 54 huiszoekingen uitgevoerd, verspreid over Limburg (19), Antwerpen (33) en Oost-Vlaanderen (2). Simultaan werden er eveneens meerdere huiszoekingen uitgevoerd in Nederland (7), Spanje (3) en het Verenigd Koninkrijk (3).

Er werden 29 verdachten van hun vrijheid beroofd en meegenomen voor verhoor.

  • 16 personen werden aangehouden door de onderzoeksrechter en in verdenking gesteld van o.a. invoer van verdovende middelen, witwassen van geld en lidmaatschap van een criminele organisatie.
  • 1 persoon werd door de onderzoeksrechter in vrijheid gesteld onder voorwaarden.
  • 2 personen mochten beschikken na verhoor.

De onderzoeksrechter zal later beslissen wat er met de andere personen zal gebeuren.

Voor deze gecoördineerde actie kon FGP Limburg rekenen op de steun van FGP Antwerpen, de gespecialiseerde eenheden van de federale gerechtelijke politie, de steundiensten van de federale politie en collega’s van verschillende politiezones.

Vandaag geeft het onderzoek een zicht op een internationale, goed gestructureerde, criminele organisatie die in staat zou zijn om op zeer regelmatige basis grote partijen cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar België te verschepen en die over een arsenaal aan technieken & tactieken zou beschikken om de partijen na aankomst uit de containers te halen. 

Uit het onderzoek is ook duidelijk de grote verwevenheid gebleken tussen de diverse organisaties die actief zijn in Limburg en Antwerpen.

Het is een feit dat de laatste jaren beide gerechtelijke arrondissementen te maken hebben met professionele criminele organisaties die zich niet alleen bezig houden met de invoer van grote ladingen drugs maar ook op grote schaal de opbrengsten van deze activiteiten proberen wit te wassen.

Zoals algemeen geweten, wordt hierbij regelmatig zwaar geweld niet geschuwd.

Er werd vastgesteld dat deze organisatie ook zou samenwerken met andere criminele organisaties, enerzijds voor de uithalingen en anderzijds voor de verdeling van de ingevoerde cocaïne.  Er is in dit onderzoek geen sprake van rivaliserende groeperingen maar wel van samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties die mekaar zouden versterken doordat ze samen over een groter netwerk en meer middelen beschikken.

Iedere schakel in de organisatie zou een rol toebedeeld gekregen hebben en lijkt te worden aangestuurd vanuit een beperkte top.  Slechts enkelingen binnen de organisatie zouden zicht hebben op het geheel van de operaties. 

De organisatie lijkt sterke vertakkingen in de bovenwereld te hebben. Zo zouden medewerkers en/of zaakvoerders van o.a. expeditiekantoren, warehouses en transportfirma’s ten dienste staan van de criminele organisatie en zouden zij riant vergoed worden voor hun dienstverlening.

In de firma’s die ze in eigen beheer hebben zou beroep worden gedaan op stromannen zodat de leden van de organisatie zelf uit beeld blijven en achter de schermen kunnen opereren.  Dit alles lijkt zich af te spelen in een internationale context met linken naar verschillende Europese landen.

Doordat de organisatie daarnaast ook maximaal gebruik maakte van contrastrategieën, zoals geëncrypteerde telefoons en inzet van tegenobservaties, was het geen evidente opdracht om de structuur en werking van de organisatie in kaart te brengen. Eurojust heeft ook steun verleend in het dossier.

De grote verdienste van dit onderzoek is dat het zich niet heeft beperkt tot de verantwoordelijken voor de invoer en uithalingen maar eveneens een beeld geeft van de verantwoordelijken voor de diverse witwasstructuren en de manier waarop crimineel geld uiteindelijk in onze maatschappij wordt geïnjecteerd.

Er kan vandaag al een duidelijk beeld worden geschetst van de verschillende actoren en hun aandeel in de feiten. 

Naast de inbeslagname van de ca. 2800 kg cocaïne werd er in de loop van het onderzoek nog een partij van ca. 650 kg in beslag genomen en de 4 verdachten die daarbij betrokken waren, werden aangehouden.

Tijdens de actie van maandag werd er in totaal 1,3 miljoen euro cash geld in beslag genomen, 700.000 euro giraal geld evenals aandelen ter waarde van 62.000 euro, wapens en een 40 tal voertuigen. Uit het onderzoek is gebleken dat de organisatie, naast de 2 in beslag genomen ladingen van 2.800 en 650 kg, lijkt ingestaan te hebben voor de invoer van 10 partijen cocaïne.

In Nederland werden drie personen van hun vrijheid beroofd met het oog op hun uitlevering naar België en werd er 66.850 euro cash en 9 geweren in beslag genomen.

In Spanje werd er 1 persoon aangehouden en 35.000 euro cash geld, 1 wapen en een vijftal voertuigen in beslag genomen.

Uitgaande van de minimumhoeveelheid van 650 kg per transport betekent dit een totaal van tenminste 6500 kg gerealiseerde omzet van tenminste 195.000.000 euro. De straatwaarde van tenminste 325.000.000 euro.

>> Download de persmap

 

Tekst van de Procureur des Konings van Limburg

Wederom stellen we vast dat Limburgse criminelen en organisaties een prominente en leidinggevende rol spelen in de internationale cocaïnehandel.

Dit dossier is gestart met de inbeslagname van bijna drie ton cocaïne bestemd voor een bedrijf in Maasmechelen.

De afgelopen jaren werden in Limburg meerdere van dergelijke internationale drugsnetwerken blootgelegd waarbij de drugs meestal via de haven van Antwerpen binnenkwam maar de financiering of de organisatie gebeurde vanuit Limburg.

De aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit in Limburg heeft zware gevolgen voor onze samenleving. Het misdaadgeld ondermijnt onze economie en we worden in Limburg jaarlijks geconfronteerd met meer dan dertig afrekeningen die kunnen gelinkt worden aan de georganiseerde criminaliteit, soms met dodelijke afloop (folteringen, gijzelingen, granaataanslagen, brandstichtingen, beschietingen, molotovcocktails, …).

De aanpak van deze georganiseerde misdaad is dan ook een prioriteit voor het parket Limburg. Dit dossier toont nogmaals aan dat we de top van een criminele organisatie kunnen oppakken. We zetten hier dan ook sterk op in en werken hiervoor, zoals in dit dossier, vaak en nauw samen met andere diensten. Criminele netwerken strekken zich immers vaak uit over de grenzen van arrondissementen (en specifiek in Limburg vaak over de landsgrenzen). Om onze rol effectief en succesvol te kunnen vervullen is, gelet op de ernst van de georganiseerde criminaliteit in Limburg, het noodzakelijk dat het parket en de politie over voldoende slagkracht beschikken. Een bijkomende investering in de Limburgse politie en justitie is hiervoor noodzakelijk.

Contactpersonen:

Guido Vermeiren, procureur des Konings Limburg

Pieter Strauven, persmagistraat parket Limburg

 

Tekst van de Procureur des Konings van Antwerpen

De omvang van dit dossier toont nog maar eens aan dat de rol van de haven in de internationaal georganiseerde drugscriminaliteit geen louter Antwerps verhaal is. Het is ook een Belgisch verhaal én het is uiteraard ook een mondiaal verhaal.

De haven in en rondom Antwerpen is dé levensader van de Belgische economie. Niet enkel de brave burger verdient zijn brood dankzij de haven, maar ook voor criminelen is de haven bijzonder lucratief. Om die criminelen een halt toe te roepen, moet het ganse land zich aangesproken voelen. Dit kan door dit bijzondere zorggebied ook op nationaal vlak te aanzien als een veiligheidsprioriteit en het in te schrijven in het volgende nationaal veiligheidsplan.

Er is daarbij nood aan een multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak door diverse diensten en inspecties, waarbij parketten, politie en onder meer fiscale diensten onderling, op eenvoudige en efficiënte wijze informatie kunnen uitwisselen. Vandaag laat onze wetgeving dat niet of nauwelijks toe. Dat moet ons meer kans op succes geven om achter het geld aan te gaan in deze miljoenen-business. Follow the money ook tot in het buitenland.

Franky De Keyzer

 

 

Tekst van de Federale Procureur

Dames en heren,

U heeft kunnen luisteren naar de feitelijke gegevens welke wij over deze zaak kunnen meedelen, en dewelke ook deze zaak persconferentie-waardig maken.

Inderdaad hebben wij u niet uitgenodigd naar aanleiding van ‘een drugsdossier’ waarin stevig werd samengewerkt en gerechercheerd, maar ook om een aantal zaken duidelijk te kaderen.

1. Het dossier is het waard om met een duidelijk voorbeeld weer te geven dat de strijd tegen de drugsproblematiek meerdere facetten kent. Het meest aanwijsbare en het meest spectaculaire ook zijn de maatregelen welke zichtbaar zijn in de straten van Antwerpen, en dewelke van groot belang zijn met betrekking tot de veiligheidsproblematiek van de burgers en zelfs het crimineel milieu.

2. Daarnaast echter moet Justitie aandacht hebben voor het ondermijnend karakter van dit criminaliteitsfenomeen. Het is zeer verontrustend vast te stellen hoe criminelen doordringen in de hogere regionen en trachten de legale wereld en de bovenbouw van onze maatschappij te bezoedelen met gelden van criminele oorsprong.

3. Het probleem van de Haven van Antwerpen en meer bepaald de drugstrafiek is geen Antwerps probleem. Dit kan niet genoeg benadrukt worden. Het is een probleem dat dit arrondissement per definitie overstijgt en eigenlijk een nationale probleemsituatie uitmaakt, met een prominent aanwezig internationaal aspect.

4. U heeft geluisterd naar de tussenkomsten van de procureurs des Konings van Limburg en Antwerpen.

Wel, het is een nationale première dat dit op deze wijze gebeurt.

U heeft geluisterd naar de moeilijkheden dewelke zij beiden in de aanpak van dit misdaadfenomeen ondervinden, en dewelke zij ook eerder reeds hebben aangekaart wanneer hun daartoe een forum werd aangereikt. Hetzelfde is ook van toepassing voor de Procureur van Oost-Vlaanderen.

Het is effectief nodig dat het Openbaar Ministerie en de federale politie daarover zich openlijk uitspreken.

De actuele middelen zijn manifest onvoldoende.

5. Het antwoord dat wij daarop thans openlijk formuleren en kenbaar maken is te vatten in 1 woord: Synergie tussen de lokale parketten en het federaal parket, het Openbaar Ministerie dat één en verenigd op creatieve wijze oplossingen tracht te formuleren en ruimte vrij te maken om moeilijke diepgaande onderzoeken te voeren.

Het is echter duidelijk dat elke creativiteit zijn limieten kent. Er moet structureel en qua mensen en middelen een injectie komen om deze kanker te bestrijden.

Het is onze plicht erop te wijzen dat niet enkel cocaïne wordt ingevoerd. Ook de criminele organisaties hierachter begeleiden de vrachten, nestelen zich in ons land en brengen hun eigen gewelddadige niets ontziende methodes met zich mee.

Wij hebben kunnen aanschouwen tot wat dit in Zuid-Amerikaanse landen leidt, wij zien ook wat er in Nederland gebeurt in verband met toenemend geweld en liquidatiemoorden.

Het is ook deze boodschap dewelke wij kernachtig willen brengen. Wij hopen dat zij gehoord wordt waar zij moet gehoord worden en staan uiteraard open om daarover verder constructief in dialoog te gaan.

Pagina's