College van procureurs-generaal - Opdrachten

Het College van procureurs-generaal heeft als taak een coherent strafrechtelijk beleid uit te werken. Het kan hiertoe beslissingen nemen die bindend zijn voor de procureurs-generaal bij de hoven van beroep, de federale procureur, en alle leden van het Openbaar Ministerie die onder hun toezicht en leiding staan. Deze beslissingen worden doorgaans in een omzendbrief gegoten.

Het College van procureurs-generaal heeft ook als taak de minister van Justitie te adviseren over zaken die verband houden met het Openbaar Ministerie.

De minister van Justitie legt de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid vast, inclusief die van het opsporings- en vervolgingsbeleid, nadat hij het advies van het College van procureurs-generaal heeft ingewonnen. Ook de ministers van de deelstaten - voor wat hun bevoegdheden betreft - zijn betrokken bij het formuleren van deze richtlijnen.

Voor de uitvoering van zijn opdrachten vergadert het College van procureurs-generaal wekelijks. Er vinden ook geregeld overlegvergaderingen plaats met de politie, de Raad van procureurs des Konings en de Raad van arbeidsauditeurs.