Nieuws

24-03-2020 - Parket Antwerpen

Het parket Antwerpen gaat strenger optreden tegen overtreders van de coronamaatregelen. Wie de richtlijnen nu overtreedt, doet dat bewust en kwaadwillig. De fase van sensibilisering ligt achter ons.

Om er in eerste instantie voor te zorgen dat de maatregelen van de federale regering nageleefd werden, koos het Openbaar Ministerie voor een trapsgewijze aanpak, waarbij sensibilisering de eerste wijze van aanpak was.

Intussen is de bevolking zeer goed op de hoogte van de ernst van de situatie en van de opgelegde maatregelen, zodat die eerste fase kan overgeslagen worden. Overtreders zullen een minnelijke schikking moeten betalen van maximaal 4.000 euro (500 euro vermenigvuldigd met 8 opdeciemen). Tegen rechtspersonen kan een ontruiming of een sluiting uitgesproken worden.

Naast het vaststellen van de overtredingen kan de politie ook overgaan tot de inbeslagname of tot de berekening van illegaal verworven vermogensvoordelen. Het gaat bijvoorbeeld om de omzet van een illegaal feestje of het illegaal open houden van een café.

Als dossiers volledig zijn, zal het parket Antwerpen dagvaarden voor de correctionele rechtbank. Dat kan een themazitting rond deze problematiek worden.

Het parket Antwerpen gaat ook optreden tegen de verkoop van medisch en veiligheidsmateriaal tegen woekerprijzen.

Er zijn meldingen dat er tijdens deze coronacrisis, waarin er net een hoge nood is aan medisch en veiligheidsmateriaal (denk maar aan mondmaskers, beschermende kledij, chirurgische handschoenen, …) bepaalde personen en ondernemingen misbruik maken van de noodsituatie door dat materiaal tegen woekerprijzen te koop aan te bieden aan hulpverleners en particulieren.

Dit soort verkopen vormen een inbreuk op de Besluitwet van 14 mei 1946, over de verscherping van de controle der prijzen, en op de Wet van 22 januari 1945 over de economische reglementering en de prijzen. De straffen die daarop staan, zijn een gevangenisstraf van 1 maand tot 5 jaar en een geldboete van 100  tot 1.000.000 euro (te vermenigvuldigen met 8 opdeciemen).  De geldboete mag niet minder bedragen dan de reële waarde van de goederen die het voorwerp van de inbreuk uitmaken.

Elke burger die dit soort praktijken opmerkt, kan dit melden bij zijn lokale politiezone of bij de inspectiediensten van FOD Economie die dan een proces-verbaal zullen opstellen. De betrokken verkoper zal gecontroleerd worden en mag zich dan meteen een fikse boete verwachten. Het materiaal dat wordt aangeboden zal in beslag genomen worden, maar ook verzegelingen en dagvaardingen voor de correctionele rechtbank kunnen volgen.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

24-03-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterenochtend omstreeks 8u werd de bestelwagen van een Gents restaurant aan de Verloren Kost gestolen.
Toen de zaakvoerder de bestelwagen, die hij gebruikt voor thuisleveringen, aan het in- en uitladen was, sloeg de dief toe.

In de namiddag werd het voertuig gelokaliseerd en achtervolgd door de politiediensten. Aan het Fonteineplein, dat afgesloten is met houten anti-parkeerpalen, reed het betrokken voertuig zich vast. De politie van PZ Gent heeft de verdachte ter plaatse gearresteerd. Het betreft een 38-jarige man met de Iraanse nationaliteit, afkomstig uit Gent.

De man werd op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Het parket tilt zwaar aan deze feiten en vroeg de aanhouding van de man. De verdachte werd door de onderzoeksrechter aangehouden.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

24-03-2020 - Parket Leuven

Tijdens de coronacrisis verwacht hulplijn 1712 een toename van conflicten en geweld in gezinnen.

De professionele 1712-hulpverleners staan klaar om meer oproepen hierover te beantwoorden en zullen tijdens de coronacrisis de telefoon en chat blijven bemannen.

19-03-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Dinsdagavond 17 april 2020 omstreeks 19u waren twee jongemannen een dokterspraktijk in Temse binnengegaan. Ze bevonden zich aanvankelijk in de wachtruimte.

Ze bedreigden de aanwezige dokter met een mes en vroegen naar geld. De dokter weigerde dit en de twee verdachten gingen hierop aan de haal met de autosleutels van de dokter. De verdachten sloegen op de vlucht, maar konden door buurtbewoners worden gevat.

De verdachten, twee 17-jarige jongemannen, werden door de lokale politie van Kruibeke/Temse gearresteerd en werden op vordering van het parket voorgeleid bij de jeugdrechter in Dendermonde. De jeugdrechter plaatste de twee minderjarigen in een jeugdinstelling.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

19-03-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Afgelopen nacht omstreeks 1u50 kon de politie van politiezone Regio Rhode & Schelde, na een oproep, een inbreker op heterdaad betrappen tijdens een inbraak in een café in de Magerstraat in Heusden. Het gaat om een 29-jarige man uit Destelbergen.

De dief raakte binnen via een ingeslagen venster. In de rugzak van de verdachte werden een tiental flessen alcoholische dranken en een aantal pakken sigaretten teruggevonden.

De verdachte werd door de politie gearresteerd en op vordering van het parket voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Gent. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.

Parket Oost-Vlaanderen benadrukt dat ook ten tijde van de coronacrisis, wanneer veel handelspanden leegstaan, uiterst streng zal worden opgetreden bij dergelijke inbraken.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

18-03-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Van april tot december 2019 kon een filmploeg van productiehuis Het Nieuwshuis (Eric Goens) het reilen en zeilen van het parket Oost-Vlaanderen volgen.

De makers beleefden dit van zeer dichtbij mee en kregen de kans om alles op camera vast te leggen.

Parketmagistraten van de afdelingen Dendermonde, Gent en Oudenaarde werden op de voet gevolgd tijdens hun werkzaamheden in hun kabinet, op zitting, op afstapping op een plaats delict, bij hen thuis, bij een autopsie, enz.

De reeks geeft een exclusieve inkijk in het dagelijks leven op het parket Oost-Vlaanderen.

De eerste aflevering van de reeks van 9 wordt op dinsdag 24 maart 2020 om 20u35 uitgezonden op ‘VIER’.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

 

18-03-2020 - Parket Antwerpen

De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen heeft gisterenochtend twee broers opgepakt in een gerechtelijk onderzoek naar een moordpoging van eind november.

Op 28 november 2019 bood een uitbater van een telefoonwinkel in Borgerhout zich met een schotwonde aan in het Stuivenbergziekenhuis. De man had een schotwonde in de buik en hij verklaarde het slachtoffer van een overval te zijn geweest. Het onderzoek bracht al snel aan het licht dat de schietpartij kaderde in een afrekening in het Antwerpse drugsmilieu.

Kort na de schietpartij werden de broers van 28 en 33 uit Deurne en Merksem al gearresteerd. Omdat er op dat moment onvoldoende bewijzen waren, werden de twee door de onderzoeksrechter niet aangehouden. De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen heeft het onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter intensief verdergezet. Dat leverde nieuwe belastende elementen op. Gisterenochtend werden de twee broers opgepakt tijdens een actie van FGP Antwerpen met de steun van de speciale eenheden van de federale politie en van begeleiders met explosievenhonden. De onderzoeksrechter heeft hen in de loop van dinsdag aangehouden. Vrijdag verschijnen ze voor de raadkamer.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

17-03-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Strafrechtelijke aanpak wanneer de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, niet worden nageleefd.

Context:

De strafrechtelijke aanpak is een aanvulling op de bestuurlijke aanpak. We bevinden ons in volle Corona-crisis en er wordt burgerzin en solidariteit van de hele bevolking verwacht. We beseffen dat het voor vele handels- en horecazaken geen evidentie is om tot (tijdelijke) sluiting over te gaan. Desalniettemin zal ook het parket haar verantwoordelijkheid opnemen en er mee op toe zien dat de maatregelen worden nageleefd omdat een niet-naleving verregaande en dramatische gevolgen kan hebben.

Uitbaters van handels- en horecazaken die weigeren de crisismaatregelen die opgelegd werden door de federale overheid te volgen, riskeren naast bestuurlijke sancties, zoals een sluiting, ook strafrechtelijke sancties.

We benadrukken dat het de bedoeling is dat er slechts strafrechtelijk wordt opgetreden indien het echt niet anders kan. De strafrechtelijke beteugeling is dus voorbehouden voor zij die door hun toedoen de volksgezondheid in gevaar blijven brengen, ondanks de waarschuwing door de politie en de eventuele bestuurlijke sancties.

Vervolgingsbeleid:

Alle Procureurs des Konings hanteren een vervolgingsbeleid dat gestoeld is op dezelfde principes van subsidiariteit en proportionaliteit.

Wanneer herhaalde of ernstige inbreuken worden vastgesteld zal er door de lokale politie een proces-verbaal worden opgesteld .

Ook zij die  het politieoptreden ernstig bemoeilijken en eveneens blijven weigeren de crisismaatregelen na te leven, riskeren sancties. Ook lastens hen zal er een proces-verbaal worden opgesteld.

De betrokkenen zullen verhoord worden door de lokale politie. Elk parket zal gevolg geven aan deze inbreuken. Dit gevolg kan bestaan in  een voorstel tot minnelijk schikking of een dagvaarding voor de correctionele rechtbank.

Volksgezondheid primeert:

Alle Procureurs benadrukken dat de volksgezondheid primeert, net zoals het respecteren van de maatregelen om de verspreiding van het viris COVID-19 te beperken. We nemen ten volle onze verantwoordelijkheid om het algemeen belang en in dit geval de volksgezondheid te garanderen. We hopen uiteraard allen dat het niet zo ver moet komen, maar waar het nodig is zal, in het belang van de volksgezondheid, worden opgetreden.

De Procureurs des Konings

Fiasse Vincent , Sabbe Johan , Rézette Marc , Tilgenkamp Andrea, De Keyzer Franky, Jodts Filiep, Van Wymersch Ine, Macq Vincent, Vits Patrick, Donnay Etienne, Guido Vermeiren, Jean-Marc Meilleur, Philippe Dulieu, Christian Henri

Communicatieafspraken:

Pour la communication: Jean-Marc Meilleur procureur du Roi de Bruxelles (Fr) (0473 80 58 10)

Ine Van Wymersch is nationaal aanspreekpunt voor de pers: 0478/47.20.61

Achtergrondinformatie:

De wettelijke basis die vermeld wordt in het MB dat bepaalde handelszaken verplicht om te sluiten, is art. 182 van de wet betreffende de civiele veiligheid van 15/5/2007 en art. 11 wet politieambt 5/8/1992.

Art. 182: De minister of zijn gemachtigde kan in geval van dreigende omstandigheden de bevolking, ter verzekering van haar bescherming, verplichten zich te verwijderen van plaatsen of streken, die bijzonder blootgesteld, bedreigd of getroffen zijn, en degenen die bij deze maatregelen betrokken zijn een voorlopige verblijfplaats aanwijzen; om dezelfde reden kan hij iedere verplaatsing of elk verkeer van de bevolking verbieden.

Dit artikel geldt niet alleen ten aanzien van de bezoekers die de zaak weigeren te verlaten, maar ook ten aanzien van de uitbater.

De strafsanctie staat dan vermeld in art. 187 wet civiele veiligheid 15/5/2007:  

Art. 187. Weigering of verzuim zich te gedragen naar de maatregelen die met toepassing van artikelen 181, § 1 en 182 zijn bevolen, wordt in vredestijd gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden, en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro, of met één van die straffen alleen.
In oorlogstijd of in daarmede gelijkgestelde perioden wordt weigering of verzuim zich te gedragen naar de maatregelen die met toepassing van artikel 185 zijn bevolen gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot zes maanden en met geldboete van vijfhonderd euro tot duizend euro, of met één van de straffen alleen.
De minister of, in voorkomend geval, de burgemeester of de zonecommandant, kan bovendien de genoemde maatregelen ambtshalve doen uitvoeren, op kosten van de weerspannige of in gebreke gebleven personen

14-03-2020 - College van het openbaar ministerie

Om de door de regering genomen maatregelen en de richtlijnen van de FOD Justitie betreffende de aanpak van de aan het coronavirus gerelateerde crisis na te kunnen leven, geeft het College OM de volgende instructies om de gezondheid van de personeelsleden en hun familie te vrijwaren, de verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te dijken en tegelijkertijd een minimale continuïteit van de dienstverlening te garanderen. Voorlopig zijn deze nieuwe richtlijnen in werking van 18 maart tot en met 5 april 2020.

 

Organisatie van de zittingen

Het College van hoven en rechtbanken heeft op 16 maart 2020  en 18 maart 2020 een aantal nieuwe aanbevelingen gedaan aan de verschillende rechtscolleges ingevolge het coronavirus. Raadpleeg de websites van de verschillende rechtscolleges voor meer nieuws over de verschillende maatregelen die genomen worden. Naar gelang van de noodwendigheden, zullen de teksten voortdurend worden aangepast.

 

Aangepast werkregime

De dwingende richtlijnen zijn te vinden in de omzendbrief COL OMP 02/2020 (blz. 8 en volgende) en het addendum 1 (18.03.2020). 

 

 

13-03-2020 - Parket Antwerpen

Het Openbaar Ministerie, de Rechtbank van Eerste Aanleg, de Vredegerechten en Politierechtbanken, het Arbeidsauditoraat, de Arbeidsrechtbank en de Ondernemingsrechtbank blijven ervoor zorgen dat elke rechtzoekende in het Vlinderpaleis zo goed mogelijk geholpen wordt. In overleg met alle entiteiten zal de werking aangepast worden aan de opgelegde richtlijnen van de federale regering.

 

Het Antwerpse Vlinderpaleis is een openbaar gebouw, waar elke dag ongeveer 1.000 mensen werken en waar nog eens minstens evenveel mensen elke dag aanwezig als advocaat, als rechtzoekende, als bezoeker,…

Het gerechtsgebouw blijft open. Wie niet in het gebouw moet zijn, wordt uitdrukkelijk gevraagd om er niet naartoe te komen. Daarbij doen we een beroep op het gezond verstand van iedereen.

Deze regel geldt ook voor de gebouwen van alle bovengenoemde entiteiten in de gerechtsgebouwen van Mechelen en Turnhout.

Na overleg is boodschap duidelijk dat het Antwerpse gerecht in al zijn hoedanigheden haar werkzaamheden verderzet en zo veel mogelijk de continuïteit en dienstverlening zal verzekeren.

 

  • Alle dringende zaken zullen behandeld worden
  • De behandeling van alle andere zaken zal bekeken worden in functie van de preventiemaatregelen en van het personeelsbestand binnen de entiteiten van het Vlinderpaleis
  • Er zal geprobeerd worden om in de rechtszalen en/of wachtruimtes zo veel mogelijk afstand te creëren tussen mensen om mogelijk besmettingsgevaar tegen te gaan
  • Met de balie zullen afspraken gemaakt worden over een uitstelbeleid en de vertegenwoordiging door advocaten van hun cliënten
  • Rondleidingen voor groepen zullen niet doorgaan

 

De verschillende loketten van het parket gaan vanaf maandag 16 maart 2020 toe en alles wordt gecentraliseerd aan het gemeenschappelijk breed onthaal.

De maatregelen zijn tijdelijk en gelden tot en met 20 maart 2020. De situatie kan op elk moment geëvalueerd en geüpdatet worden.

Zorg voor elkaar en zorg voor jezelf!

 

12-03-2020 - Parket Leuven

Onder leiding van de onderzoeksrechter te Leuven is door de Federale Gerechtelijke Politie van Leuven een gerechtelijk onderzoek uitgevoerd naar een Albanese drugsbende die ervan verdacht wordt actief te zijn in de productie van cocaïne op grote schaal.

Na maanden speurwerk zijn er dinsdagochtend zo’n vijftien gecoördineerde huiszoekingen uitgevoerd, op verscheidene plekken in België, waaronder Zaventem, Brussel, Jette en Ganshoren. Zeven verdachten zijn opgepakt, drie van hen zijn dinsdag in de loop van de dag reeds voorgeleid  bij de onderzoeksrechter te Leuven en aangehouden. De overige vier verdachten zullen vandaag worden voorgeleid.

Het onderzoek is in het najaar van 2019 opgestart op basis van verdachte aankopen van ladingen aceton. De aceton zou door de organisatie via een synthetisch proces gebruikt worden voor de productie van cocaïne. Aceton betreft een vrij verkrijgbaar product dat gebruikt kan worden in diverse productieprocessen voor synthetische drugssoorten alsook ook voor het uitwassen van cocaïne uit andere materies. Deze werkwijze is vrij nieuw in België, maar reeds langer gekend in het buitenland.

Bij de gecoördineerde tussenkomst van dinsdag zijn een 100-tal politiemensen ingezet van diverse lokale en federale politiediensten alsook verschillende steundiensten, zoals de douane en civiele bescherming. De hoofdverdachten zijn gearresteerd in de vroege ochtend door een interventie van de speciale eenheden.

Bij de verschillende huiszoekingen zijn onder meer in totaal ongeveer 770 Kg cocaïne, 600.000 euro cash geld, 1210 Liter aceton en 6 vuurwapens aangetroffen. Op 4 locaties bleken de woningen verbouwd met valse wanden alwaar drugs en cash geld in verborgen bleek. Verder zijn ook 5 voertuigen in beslag genomen waarvan er 4 voorzien bleken van professionele verborgen ruimten.

Het onderzoek wordt verdergezet door de Federale Gerechtelijke Politie van Leuven.

11-03-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Deze ochtend werden in een woning in Vlekkem, deelgemeente van Erpe-Mere, de levenloze lichamen aangetroffen van een bejaard koppel, een 83-jarige man en zijn 83-jarige echtgenote.

De onderzoeksrechter en het parket Oost-Vlaanderen stapten af ter plaatse, samen met het labo, het afstappingsteam en de wetsgeneesheer.

De vaststellingen wijzen op een familiedrama.

Er zijn geen aanwijzingen van tussenkomst van derden.

Uit respect voor de familie worden geen verdere mededelingen gedaan.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

11-03-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Zondagavond 8 maart 2020 werd de politie van Sint-Niklaas opgeroepen i.v.m. problemen in het centrum van Belsele. In de nasleep van Carnaval Belsele werd er gevochten en werden er vernielingen aangebracht. Bij de tussenkomst van de politie stelden twee personen, een 20-jarige man en een 21-jarige man, beiden uit Waasmunster, zich fysiek agressief op tegen de politie. Ze brachten de aanwezige politiemensen slagen en verwondingen toe. Daarnaast verzetten ze zich ook tegen hun arrestatie. Door deze fysieke agressie raakten drie politiemensen mensen gewond.

De twee agressors werden gearresteerd en op 10 maart 2020 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Ze werden beiden in verdenking gesteld van weerspannigheid en het toebrengen van slagen en verwondingen aan de politie.

De 21-jarige verdachte werd door de onderzoeksrechter aangehouden en werd overgebracht naar de gevangenis. De andere verdachte werd in vrijheid gesteld onder strikte voorwaarden.

De lokale politie van Sint-Niklaas vraagt aan omstaanders die de gebeurtenissen hebben gefilmd om hun beelden aan hen over te maken.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

11-03-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Op zaterdagnamiddag 7 maart 2020 werd ter hoogte van de fietsenstalling aan het station van Aalst een man opgepakt die verdacht wordt van meerdere fietsdiefstallen en pogingen tot fietsdiefstal. Kort voordien had hij gepoogd een elektrische step te stelen aan het Priester Daensplein.

De verdachte, een 35-jarige man met de Spaanse nationaliteit, zonder vaste verblijfplaats, werd door de politie van Aalst gearresteerd.

Tijdens het verder onderzoek kwamen nog andere feiten aan het licht. De man komt o.a. in aanmerking voor de diefstal van een mountainbike uit de fietsenstalling aan het Priester Daensplein in Aalst op 7 februari 2020. Deze feiten werden vastgelegd op camerabeelden. Op 28 januari 2020 zou hij een damesfiets gestolen hebben aan het station van Erembodegem. Ook hier is de verdachte op camerabeelden te zien.

De verdachte werd reeds gezocht voor een aantal openstaande dossiers inzake fietsdiefstallen gepleegd in Aalst in 2018 en 2019.

Hij bekende tijdens zijn verhoor regelmatig fietsdiefstallen te plegen en de gestolen fietsen door te verkopen. Hij werd in het verleden reeds veroordeeld voor gelijkaardige feiten.

De verdachte werd op zondag 8 maart 2020 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde die hem heeft aangehouden. Vrijdag 13 maart 2020 beslist de raadkamer in Dendermonde over zijn verdere aanhouding.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

Pagina's