Nieuws

25-06-2015 - Parket Brussel

Op 24 juni 2015 heeft de lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene 2 controleurs van de FOD economie op heterdaad kunnen betrappen.

De verdachten, leden van de economische inspectie gingen als volgt te werk: ze betraden een kledingzaak in het centrum van Brussel. Ze deden een rondgang in de handelszaak en zegden na afloop aan de uitbater dat ze verschillende overtredingen hebben vastgesteld in verband met namaak-merkkledij. Terwijl de ene verdachte de handelszaak verlaat, stelt de andere verdachte aan de uitbater voor om er geen zaak van te maken indien er 500 euro cash betaald wordt.

Hierop geeft de uitbater aan dat hij het geld niet bij zich heeft en dat ze later kunnen terugkomen om het geld te ontvangen. De uitbater profiteert van de tussentijd om de politie te verwittigen. Wanneer de twee controleurs even later terugkomen, gaan ze de winkel binnen om hun geld te innen. Bij het verlaten van de winkel kunnen ze worden ingerekend door de politie, één van de verdachten heeft de ontvangen geldsom op zich.

De beide mannen, een dertiger en een veertiger, worden van hun vrijheid beroofd en onmiddellijk verhoord over deze feiten van afpersing. Na hun verhoor konden beiden beschikken, het onderzoek wordt evenwel intensief verdergezet.

De vaststellingen van de politie doet vermoeden dat deze twee controleurs niet aan hun proefstuk toe zijn en dat er mogelijks nog handelaars het slachtoffer geweest zijn van hun praktijken.

De FOD economie werd op 25 juni 2015 officieel door het parket in kennis gesteld. Er dient te worden benadrukt dat het om een geïsoleerd geval gaat en dat er op een constructieve en transparante wijze wordt samengewerkt met de FOD economie.

Voor uw persoonlijke informatie: BR.11.066138/15

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

23-06-2015 - Parket Brussel

In het kader van het gerechtelijk onderzoek naar feiten van slagen en verwondingen met voorbedachtheid en met arbeidsongeschiktheid tot gevolg, die zouden gepleegd zijn door een aantal cipiers, werden op 15 juni ll. huiszoekingen uitgevoerd in de gevangenis van Vorst, in aanwezigheid van de onderzoeksrechter en twee substituten van het parket. Deze huiszoeking beoogde de verklaringen van de slachtoffers en getuigen te objectiveren, o.m. middels administratieve documenten.

Op 22 juni 2015 werden drie cipiers gearresteerd en ondervraagd, waaronder twee mannen en één vrouw. Er vond tevens een huiszoeking plaats in hun woning.

Zij werden door de onderzoeksrechter verhoord en in verdenking gesteld voor slagen en verwondingen met voorbedachten rade en arbeidsongeschiktheid tot gevolg ten opzichte van een kwetsbaar persoon; slagen en verwondingen met voorbedachten rade aan een kwetsbaar persoon, en stalking. Zij werden vrijgelaten onder voorwaarden.

Het dient benadrukt te worden dat dit gerechtelijk onderzoek zeer beperkt aantal cipiers viseert.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder

23-06-2015 - Parket Brussel

In het kader van een gerechtelijk onderzoek naar feiten van mensensmokkel, werden deze ochtend door de FGP Brussel zes huiszoekingen verricht in Brussel, Vilvoorde en regio Bergen, en vier personen gearresteerd.

Het onderzoek loopt sedert het begin van dit jaar en bracht de activiteiten aan het licht van mensensmokkelaars van Indische afkomst, die slachtoffers van Indo-Pakistaanse afkomst smokkelen vanuit Brussel naar het Verenigd Koninkrijk.

Twee personen werden na hun verhoor bij de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst en in verdenking gesteld wegens mensensmokkel met verzwarende omstandigheden, o.m. in verenging.

De twee andere werden vrijgelaten zonder meer.

Jennifer VANDERPUTTEN

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

23-06-2015 - Parket Brussel

Als antwoord op de vraag of een lid van de FGP Brussel onder mandaat geplaatst werd voor betrokkenheid bij kinderpornografie, kan het parket hetvolgende bevestigen:

Op 10 oktober 2014 werd er een dossier geopend op het parket voor bezit en verspreiding van kinderpornografisch beeldmateriaal. Tijdens het onderzoek kwam er een verdachte in beeld. In december 2014 heeft het parket een onderzoeksrechter gelast voor een onderzoek naar feiten van bezit, verspreiden en vervaardigen van kinderpornografisch materiaal lastens de heer V, een lid van de FGP te Brussel.

In het kader van het gerechtelijk onderzoek werden uiteraard allerlei onderzoeksdaden gesteld en werd er ondermeer overgegaan tot verhoor van de heer V. en een huiszoeking bij de heer V. thuis. Uiteindelijk werd de heer V. op 19 juni 2015 gearresteerd en door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld van bezit en verspreiding van kinderpornografisch materiaal. Hij werd diezelfde dag onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Het spreekt voor zich dat gelet op de tenlastelegingen en de hoedanigheid van de verdachte, dit een zeer delicaat onderzoek is dat met de grootste omzichtigheid en discretie gevoerd wordt. Het parket wenst dan ook geen verdere toelichting te geven en benadrukt dat het gerechtelijk onderzoek in alle sereniteit dient te worden verdergezet.

Voor uw persoonlijke informatie: BR.37.98.7316/14

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

22-06-2015 - Parket Brussel

Op 21/06/2015 rond 16u40 is een politiepatrouille van Brussel Hoofdstad Elsene moeten tussen komen in een vechtpartij tussen meerdere daklozen op een terrein gelegen nabij het Centraal station teneinde deze van elkaar te scheiden.

Een man, J.V. geboren in 1985, werd door het toebrengen van messteken aan het hoofd gewond. Hij werd, voor verzorging, naar het ziekenhuis overgebracht. Meneer is niet in levensgevaar. De mogelijke dader van deze feiten, E.V. (geboren in 1968) is kunnen vluchten maar werd nadien wel ingerekend.

Volgens verschillende getuigenissen zou J.V meerdere personen hebben lastig gevallen op de plaats der feiten en zou hij slagen hebben toegebracht aan E.V. Deze laatste heeft hierop gereageerd door hem messteken toe te brengen en is nadien weggevlucht.

Het parket werd hiervan ingelicht en heeft een veiligheidsperimeter ingesteld. Het labo van de federale politie is ter plaatse afgestapt en werden de nodige onderzoeksdaden ingesteld

J.V. werd van zijn vrijheid beroofd en ter beschikking gesteld van de procureur des Konings. Het parket heeft de onderzoeksrechter gevorderd. Het onderzoek is lopende

Jennifer VANDERPUTTEN  - Woordvoerder

20-06-2015 - Parket Brussel

Brandend voertuig

Op 20 juni 2015 werd omstreeks 02u30 een politie patrouille van de loakle politie Brussel HOOFDSTAD Elsene naar de Molenbeekstraat egstuurd in Brussel. Een getuige had, terwijl hij door de straat reed, een brandend voertuig opgemerkt. Op dat moment sloegen de vlammen reeds uit de ramen. De getuige heeft geprobeerd het vuur te blussen met zijn brandblusapparaat, aangezien hij niet wit of er nog iemand aan boord van het voertuig was.

De politiepatrouille was vrijwel onmiddellijk ter plaatse en heeft dadelijk vastgesteld dat er zich niemand meer in de auto bevond. Het voertuig dat in lichterlaaie stond was een Citroën. Vooraleer de brandweer ter plaatse was, is het vuur overgeslagen naar de auto die voor het brandend voertuig geparkeerd stond, een Opel. Ook deze auto vliegt in brand. Het voertuig dat achter de Citroën geparkeerd stond, loopt ook schade op, maar vat uiteindelijk geen vuur.

Slechts enkele minuten na de politie komt ook de brandweer ter plaatse. Zij hebben verschillende minuten nodig om de hevige brand onder controle te krijgen.

Het voertuig Citroen brandt uiteindelijk helemaal uit. Na het wegtakelen van het voertuig, vindt men niets verdachts onder het voertuig. De oorzaak van de brand blijft vooralsnog onbekend.

Het eerste voertuig (Citroen) wordt gerechtelijk getakeld, met oog op onderzoek door het labo van de federale politie. Het tweede voertuig wordt eveneens weggesleept (administratieve takeling omdat de eigenaar niet onmiddellijk kan verwittigd worden) en van het derde, beschadigde voertuig, kan de eigenaar dadelijk verwittigd worden.

Er wordt een PV “opzettelijke brandstichting bij nacht” opgesteld. Er werd nog niemand aangehouden en er geraakte ook niemand gewond. het onderzoek wordt verdergezet.

Voor uw persoonlijke informatie: BR.47.LL.064393/15

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

09-06-2015 - Parket Brussel

Naar aanleiding van berichten in diverse media, kunnen wij meedelen dat er vanavond geen evacuatie geweest is van de Europese wijk in Brussel. Het is evenwel zo dat er in de ondergrondse parking van het Justus Lipsius gebouw, een hond gespecialiseerd in het opsporen van explosieven, gereageerd heeft op een voertuig dat in deze garage geparkeerd stond.

Het zeker voor het onzekere werd genomen en onder andere volgende maatregelen werden genomen:

- Het instellen van een veiligheidsperimeter

- Het trein en metro-station in de buurt werden gesloten

- De ontmijningsdienst van het leger werd ter plaatse geroepen

- Het verkeer in de omliggende tunnels werd onderbroken (jubelpark en wettunnel)

Uit onderzoek is gebleken dat het om loos alarm gaat. Er werden geen explosieven aangetroffen. De plaats wordt op dit moment terug vrijgegeven. Er werd ook niemand aangehouden.

Er zal over dit “incident” geen verdere commentaar worden gegeven.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

09-06-2015 - Parket Brussel

Naar aanleiding van een interventie op 08/06/2015 omstreeks 14u op de Handelskaai (Brussel) heeft een politiepatrouille van de lokale politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene twee personen gecontroleerd.

Op een van de twee personen werd, bij de fouille, meerdere cannabiszakjes en 22 valse biljetten van 100 euro teruggevonden.

De verdachte, L.I., een man geboren in 1995, gekend bij het gerecht, werd van zijn vrijheid beroofd, verhoord door de politiediensten en ter beschikking gesteld van het parket van de procureur des Konings te Brussel.

Vertrouwelijke ter informatie: BR.15.LL.059934/15

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

09-06-2015 - Parket Brussel

Gezamenlijk persbericht vanwege het parket van Brussel en de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene

Omstreeks 3u30 deze nacht werd de lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene opgeroepen voor een burengeschil in de Dautzenbergstraat 54 te Elsene. Een buurman verklaarde bedreigd te zijn door zijn buurman die mogelijks gewapend is. Op het moment dat de politie ter plaatse kwam had de verdachte, een man geboren in 1978, zich verschanst in zijn appartement, samen met zijn vrouw en kind van 1 jaar oud.

Het zekere voor het onzekere werd genomen en er werd een ruime perimeter ingesteld om de veiligheid van de bewoners te garanderen. Een aantal inwoners werd geëvacueerd, ondergebracht in een nabijgelegen café.

De lokale politie kreeg versterking van de federale steundiensten en vrijwel onmiddellijk zijn de speciale eenheden van de federale politie de onderhandelingen met de verdachte gestart.

De parketmagistraten, bevoegd voor dit dossier zijn ter plaatse afgestapt en hebben de operatie geleid.

Op dat moment was het onduidelijk of de man gewapend was. De man heeft nooit een eis geuit of iemand concreet bedreigd.

Omstreeks 9u heeft de man de deur van zijn appartement geopend en zich overgegeven aan de politie. Hij werd voor verhoor meegenomen door de lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene. Er geraakte niemand gewond bij de hele operatie.

Bij zijn verhoor verklaart de man spontaan dat hij nooit iemand gegijzeld heeft en geen wapen bezit. De beweringen van de man zullen worden afgetoetst aan de andere elementen uit het onderzoek, ondermeer een fouille van het appartement.

De perimeter werd intussen opgeheven, het verkeer heeft opnieuw vrije doorgang en de bewoners hebben opnieuw toegang tot hun woning.

De burgemeester van Elsene was samen met de korpschef van de politie Brussel HOOFDSTAD Elsene eveneens ter plaatse en hebben de hele operatie op de voet gevolgd.

Er zal geen verdere communicatie zijn over dit dossier tot minstens 15u. De verdere communicatie zal door het parket van Brussel gebeuren.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder parket Brussel

Christian De Coninck - Woordvoerder lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene

09-06-2015 - Parket Brussel

In de loop van de voormiddag werd de verdachte en de vrouw van de verdachte verhoord door de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene.

Uit het verhoor van de verdachte blijkt dat de verdachte onder invloed was van alcohol en medicatie. Het parket heeft een bloedproef laten uitvoeren en wacht de resultaten af.

De verdachte stelt zich amper iets te herinneren van de feiten, noch van het dispuut met zijn buurman, noch van wat er zich daarna afspeelde. De man erkent wel dat hij een alarmpistool getoond heeft en bezit. Bij de huiszoeking werd er geen enkel vuurwapen aangetroffen. De man heeft spijt van hetgeen hij veroorzaakt heeft, nu hij letterlijk en figuurlijk ontnuchterd is. De man beseft dat hij door zijn houding en gebrekkige medewerking met de ordediensten heel wat commotie heeft veroorzaakt. De kosten voor de hele operatie en de schade die hiervan het gevolg is, kunnen op de man worden verhaald.

Uit het verhoor van zijn echtgenote blijkt dat zij uit vrije wil de hele tijd bij hem is gebleven. Er is dus op geen enkel moment van een gijzeling sprake geweest, zo blijkt achteraf.

Het dochtertje van de verdachte heeft van de hele operatie weinig tot niets gemerkt en kon voor de duur van het onderzoek door familie worden opgevangen.

Wanneer het dossier in zijn geheel bekeken wordt, blijkt het om een uit de hand gelopen burenruzie te gaan. Op het moment van de feiten kon men evenwel niet anders dan het zekere voor het onzekere nemen, gelet op de potentiële aanwezigheid van een vuurwapen en de aanwezigheid van vrouw en kind.

Na verhoor door de recherche van de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene werd de verdachte M.b. (°1978) voorgeleid bij de parketmagistraat te Brussel. Hier werd hij nogmaals verhoord. De man kon na zijn verhoor beschikken. Hij is bereid mee te werken aan strafbemiddeling.

Er zal over dit dossier niet verder gecommuniceerd worden.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

06-06-2015 - Parket Brussel

In de nacht van 5 op 6 juni 2015, wordt een slapende man op het perron van het metrostation Clémenceau bestolen door twee mannen.

Terwijl de ene op de uitkijk staat, berooft de andere de slapende man van zijn bank- en kredietkaarten.

De politie kan de twee arresteren, terwijl ze proberen geld af te halen met deze kaarten, in de buurt van het metrostation.

B.M., geboren in 1980, is gekend voor een tiental feiten van diefstal en illegaal verblijf. E.R., geboren in 1980, is gekend voor drie feiten van illegaal verblijf.

Ze werden beiden ter beschikking gesteld van het parket.

Vertrouwelijk: BR.55.FC.5225/15

Jennifer Vanderputten - Woordvoerder

04-06-2015 - Parket Brussel

Op donderdag 4/6/2015 om 3u40 is er een brand uitgebroken in de Stalingradlaan te Brussel, dit in een gebouw bestaande uit verschillende appartementen. De brandweer heeft de brand onder controle kunnen krijgen. Er vielen geen slachtoffers.

Het parket van de procureur des Konings te Brussel werd over de feiten geïnformeerd en is ter plaatste gegaan. Een expert werd gevorderd, een veiligheidsperimeter werd ingesteld en het labo van de federale politie is ter plaatse afgestapt.

Wat betreft de eerste vaststellingen, zou de brand uitgebroken zijn in een leegstaande appartement. Het zou hier gaan om een opzettelijke brandstichting. Twee personen werden aangehouden als verdachten en getuigen om verhoord te worden.

Het onderzoek is lopende.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

04-06-2015 - Parket Brussel

Onderwerp: poging tot ontsnapping uit de gevangenis van Sint-Gilles op 13/04/2014

Naar aanleiding van de poging tot ontsnapping uit de gevangenis van Sint-Gillis in april 2014 werd er in Brussel een onderzoek gestart. De onderzoeksrechter werd met de zaak gelast. Gisteren, op 3 juni 2015, vond er een operatie plaats in Frankrijk in het Frans-Belgische dossier. Een gemengd onderzoeksteam van Franse en Belgische speurders hebben huiszoekingen uitgevoerd en 4b arrestaties verricht in Frankrijk.

Onder de 4 gearresteerde personen (2 mannen en 2 vrouwen) is er een Franse advocate.

De 4 personen bevinden zich in de politiecel in Frankrijk. Een eerste termijn van 24 uur is verstreken en werd verlengd met nog eens 24 uur. Binnen deze 48 uur dient de Belgische onderzoeksrechter te beslissen of en voor wie hij een Europees aanhoudingsmandaat zal afleveren.

Er wordt geen verdere commentaar gegeven bij dit dossier. Morgen zullen wij u kunnen meedelen hoeveel en voor welke ten laste leggingen er EAM werden afgeleverd.

Voor uw persoonlijke informatie: BR10.F1.12023/14 - OR Claise 14/50

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

31-05-2015 - Parket Brussel

Voor uw persoonlijke informatie: BR.60.LL.056956/15

In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 mei 2015 treft de lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene een verdacht voertuig aan op het Rouppe plein en ze besluiten de bestuurder aan een politiecontrole te onderwerpen.

Bij de fouille van de bestuurder, een man S.N. van 19 jaar oud, treft men 3 XTC-pillen aan, 200 euro in kleine coupures en een GSM. Bij een eerste nazicht van de GSM, vindt men berichten die wijzen op de mogelijke verkoop van drugs. De fouille van het voertuig is negatief.

De man wordt meegenomen voor verhoor. Tijdens zijn verhoor ontkent hij verdovende middelen te verkopen, hij levert af en toe een vriendendienst en gebruikt wel zelf drugs. Hij heeft geen logische verklaring voor zijn aanwezigheid in het centrum van Brussel, noch voor de sms-berichten aangetroffen in zijn GSM. Op bevel van de magistraat worden zijn voertuig in beslag genomen, de XTC-pillen, het geld en de GSM.

Hij wordt ter beschikking gesteld van het Brusselse parket.

Ine Van Wymersch -Woordvoerder

30-05-2015 - Parket Brussel

 

Op 29 mei 2015 werd een dame, geboren in 1960, het slachtoffer van een halskettingdiefstal. De feiten vonden plaats rond 16u in de buurt van het Zuidstation (kruispunt Barrastraat, E. Blérotstraat).

5 jongeren kwamen de dame tegemoet gestapt, eens ze tot op haar hoogte genaderd waren, probeerde één van hen de drie halskettingen van rond de hals van het slachtoffer af te rukken. Eén halsketting werd gestolen, een tweede werd stuk teruggevonden en een derde bleef om de hals van het slachtoffer. Eens de diefstal gepleegd was, liepen de jongeren weg in verschillende richtingen. Het slachtoffer geraakte niet gewond en liep meteen naar het politiecommissariaat in het zuidstation. Er werd één getuige gehoord. Kort na de feiten werden twee jongeren opgepakt, en later formeel herkend door het slachtoffer als deel uitmakend van het groepjes.

De verdachten ontkennen de feiten en een huiszoeking die ben hen thuis werd uitgevoerd is negatief. Een van de verdachten, A.I. °1995 werd een tweede keer opgepakt in evenveel dagen als mededader van gelijkaardige feiten. Samen met zijn kompaan B.M. °1996 werden ter beschikking gesteld van de Procureur des Konings van het parket van Brussel. Het onderzoek wordt verdergezet met het oog op de identificatie van de andere daders.

Voor uw persoonlijke informatie: BR.11.FC.004964/15

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

Pagina's