Werken bij het OM als magistraat

Ben je een jurist met een open geest en een ruime maatschappelijke interesse? Werk je graag in teamverband en hou je (vooral) van strafrecht? Ben je communicatief en besluitvaardig? Wil je een bijdrage leveren tot een veiligere samenleving?

Dan ben jij iemand die de rangen van het parket kan komen versterken!

Het openbaar ministerie heeft als kernopdracht de misdrijven op te sporen en te vervolgen. Magistraten van het parket werken daarbij samen met de politie en een heel spectrum van multidisciplinaire onderzoekers: forensische specialisten zoals artsen, psychologen, branddeskundigen, ballistische experts, … Uiteraard zijn er veelvuldige contacten met (onderzoeks)rechters en andere medewerkers van justitie: advocaten, justitiehuizen, gevangenissen, …
 

 

Het parket of het auditoraat levert ook advies in een aantal burgerlijke zaken en werkt mee aan de uitvoering van het strafrechtelijk beleid. De magistraten van het openbaar ministerie vervullen daarnaast uiteraard de rol van openbaar aanklager op de zittingen van de strafrechtbanken. Het werk van de parketmagistraten is om die redenen erg afwisselend en uitdagend.

Meer inhoudelijke informatie onder de werking, organisatie en structuur van het Belgische parket, vind je onder de rubriek ‘Over het OM’.

Hoe word je parketmagistraat?

In België kan men alleen magistraat worden na een examen georganiseerd door de Hoge Raad voor de Justitie.

Er zijn 3 types van examen. Voor welk examen kom jij in aanmerking?

  1. Je bent een jonge jurist met op zijn minst één jaar juridische beroepservaring. Je legt het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage af dat je toegang verleent tot een (korte of lange) gerechtelijke stage. Aan het einde van die stage kan je je kandidaat stellen voor vacante betrekkingen van magistraat. Om aan dit examen te kunnen deelnemen moet je:
  • houder zijn van het diploma van licentiaat of master in de rechten,
  • tijdens de periode van drie jaar voorafgaand aan de inschrijving voor het examen gedurende ten minste één jaar hetzij een stage bij de balie hebben doorlopen, hetzij andere juridische functies hebben uitgeoefend.
  1. Je bent een ervaren jurist. Je neemt deel aan het examen inzake beroepsbekwaamheid. Met het getuigschrift dat je daarmee behaalt, kan je je onmiddellijk kandidaat stellen voor een ambt als magistraat. Het getuigschrift blijft zeven jaar geldig.
  • Om aan dit examen deel te nemen volstaat het dat je houder bent van het diploma van licentiaat of master in de rechten. Hoewel de enige wettelijke inschrijvingsvoorwaarde bestaat in het bezitten van het voormelde diploma, moeten laureaten van dit examen er rekening mee houden dat zij over een beroepservaring van ten minste 5 jaar moeten beschikken om nuttig te kunnen solliciteren voor een plaats bij het parket, en 10 jaar voor een plaats bij de zetel. Voor meer info over de benoemingsvoorwaarden, zie de artikelen 187 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.
  1. Je bent advocaat met ervaring. Je neemt deel aan het mondelinge evaluatie-examen. Met het getuigschrift dat je daarmee behaalt, kan je je onmiddellijk kandidaat stellen voor een ambt als magistraat. Dit getuigschrift blijft drie jaar geldig.
  • Om aan dit examen te kunnen deelnemen moet je gedurende minstens 20 jaar het beroep van advocaat hebben uitgeoefend of moet je minstens 15 jaar balie-ervaring hebben en bovendien gedurende minstens vijf jaar een functie hebben uitgeoefend die een gedegen kennis van het recht vereist.

Uitgebreide informatie over deze examens is terug te vinden op de website van de Hoge Raad voor de Justitie.