Parket West-Vlaanderen

Op 25/04/2018 werd tussen de balie(s), de zetelende magistratuur, het openbaar ministerie en de griffie bij de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen een zittingsprotocol afgesloten inzake de afhandeling van correctionele zaken.

Bedoeling van het protocol is het verlies aan zittingscapaciteit tegen te gaan en de dienstverlening naar de burger maximaal te verbeteren. Dit op transparante en geëngageerde wijze.

Het volledige protocol vindt u terug op de website van het Parket West-Vlaanderen onder de rubriek 'in de kijker'.

Pagina's