College van het openbaar ministerie

Samenstelling

Het College van het openbaar ministerie bestaat naast de vijf procureurs-generaal uit de federale procureur, drie leden van de Raad van procureurs des Konings en één lid van de Raad van arbeidsauditeurs. Samen buigen zij zich over alle aangelegenheden die het goed beheer van het openbaar ministerie aanbelangen.

De voorzitter van het College van procureurs-generaal is eveneens voorzitter van het College van het openbaar ministerie. Voor het gerechtelijk jaar 2017-2018 is de voorzitter Patrick Vandenbruwaene, procureur-generaal te Antwerpen.

Van links naar rechts: Johan Delmulle, procureur-generaal te Brussel - Erwin Dernicourt, procureur-generaal te Gent - Johan Sabbe, procureur des Konings parket Oost-Vlaanderen - Patrick Herregods, Hoofdsecretaris parket-generaal Brussel - Vincent Macq, procureur des Konings parket Namen - Patrick Vandenbruwaene, procureur-generaal te Antwerpen - Jean-Marc Meilleur, procureur des Konings parket Brussel -  Silvain Weyers, hoofdsecretaris parket Antwerpen - Jan Guysen, arbeidsauditeur Halle-Vilvoorde - Frédéric Van Leeuw, federaal procureur - Cédric Visart de Bocarmé, directeur steundienst van het openbaar ministerie - Ignacio de la Serna, procureur-generaal te Bergen - Christian De Valkeneer, procureur-generaal te Luik.

 

Opdrachten

Op de eerste plaats biedt het College van het openbaar ministerie beheersmatige ondersteuning bij de uitvoering van het strafrechtelijk beleid zoals bepaald door het College van procureurs-generaal. Ten tweede streeft het de integrale kwaliteit na binnen het openbaar ministerie, onder meer op het vlak van communicatie, kennisbeheer, informatica, werklastmeting, werkprocessen, statistiek en strategisch personeelsbeleid. Tot slot staat het de gerechtelijke entiteiten – dit zijn de parketten- en auditoraten-generaal, de parketten van de procureurs des Konings, de arbeidsauditoraten en het federaal parket – bij op het vlak van beheer. Voor de uitvoering van deze opdrachten neemt het College van het openbaar ministerie alle noodzakelijke maatregelen en kan het aanbevelingen formuleren en dwingende richtlijnen uitvaardigen.

Het College van het openbaar ministerie vergadert wekelijks. Geregeld vinden ook overlegvergaderingen plaats met de minister van Justitie.

Om te kunnen waken over het goed beheer van het openbaar ministerie zal het College van het openbaar ministerie over twee belangrijke instrumenten beschikken:

  1. de beheersovereenkomst met de minister van Justitie
  2. de beheersplannen van de gerechtelijke entiteiten

De wet van 18 februari 2014 op het verzelfstandigd beheer van de rechterlijke organisatie voorziet dat het College van het openbaar ministerie elke drie jaar een beheersovereenkomst afsluit met de minister van Justitie. Deze bevat afspraken over de (beheersmatige) doelstellingen en de middelen die ter beschikking worden gesteld van het openbaar ministerie om deze doelstellingen te realiseren. Die middelen worden op hun beurt door het College van het openbaar ministerie verdeeld over de verschillende gerechtelijke entiteiten die daartoe een beheersplan opstellen. Het College van het openbaar ministerie evalueert ook de uitvoering van deze beheersplannen. 

 

Contact

Waterloolaan 76, 1000 Brussel
Tel: 02/557.42.00
E-mail: sdaomp@just.fgov.be