College van procureurs-generaal

Samenstelling

De procureurs-generaal bij de hoven van beroep vormen samen het College van procureurs-generaal. De vergaderingen van het College van procureurs-generaal worden ook bijgewoond door de federale procureur. Elke procureur-generaal is om de beurt voorzitter van het College van procureurs-generaal. Tijdens het gerechtelijk jaar 2017-2018 is de voorzitter Patrick Vandenbruwaene, procureur-generaal te Antwerpen.

 

College PG

Van links naar rechts: Patrick Vandenbruwaene, procureur-generaal te Antwerpen - Johan Delmulle, procureur-generaal te Brussel - Ignacio de la Serna, procureur-generaal te Bergen - Christian De Valkeneer, procureur-generaal te Luik - Erwin Dernicourt, procureur-generaal te Gent - Frédéric Van Leeuw, federaal procureur

 

Opdrachten

Het College van procureurs-generaal heeft als taak een coherent strafrechtelijk beleid uit te werken. Het kan hiertoe beslissingen nemen die bindend zijn voor de procureurs-generaal bij de hoven van beroep, de federale procureur, en alle leden van het openbaar ministerie die onder hun toezicht en leiding staan. Deze beslissingen worden doorgaans in een omzendbrief gegoten.

Het College van procureurs-generaal heeft ook als taak de minister van Justitie te adviseren over zaken die verband houden met het openbaar ministerie.

De minister van Justitie legt de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid vast, inclusief die van het opsporings- en vervolgingsbeleid, nadat hij het advies van het College van procureurs-generaal heeft ingewonnen. Ook de ministers van de deelstaten - voor wat hun bevoegdheden betreft - zijn betrokken bij het formuleren van deze richtlijnen.

Voor de uitvoering van zijn opdrachten vergadert het College van procureurs-generaal wekelijks. Er vinden ook geregeld overlegvergaderingen plaats met de politie, de Raad van procureurs des Konings en de Raad van arbeidsauditeurs.

 

Bevoegdheidsverdeling

De procureurs-generaal krijgen elk een aantal materies toegewezen (KB 9 december 2015):

Procureur-generaal te Antwerpen: 

 • het strafrechtelijk beleid in het algemeen
 • de strafprocedure
 • de opvolging van de strafuitvoering
 • de cybercriminaliteit (in coördinatie met de federale procureur)

Procureur-generaal te Brussel:

 • het recht en de criminaliteit in financieel-, fiscaal- en economische zaken en de corruptie
 • het terrorisme en de sekten
 • de jeugdbescherming
 • het slachtofferbeleid

Procureur-generaal te Gent:

 • de georganiseerde criminaliteit
 • de internationale samenwerking in strafzaken
 • de relaties met de Veiligheid van de Staat
 • het leefmilieu, de residuen en de voedselveiligheid
 • de betrekkingen met het federaal parket

Procureur-generaal te Bergen:

 • de politie
 • de verkeersveiligheid
 • de stadscriminaliteit
 • het burgerlijk recht
 • het gerechtelijk recht
 • de bio-ethiek 
 • het vreemdelingenrecht

Procureur-generaal te Luik:

 • de criminaliteit tegen personen 
 • de mensenhandel en –smokkel
 • de drugscriminaliteit
 • het sociaal recht, in het bijzonder met betrekking tot de sociale criminaliteit en de fraude op de sociale wetgeving

 

Expertisenetwerken

In de schoot van het College van procureurs-generaal zijn diverse expertisenetwerken opgericht die gespecialiseerd zijn in een bepaalde materie. Deze bestaan uit magistraten van het federaal parket, de parketten-generaal, de parketten van de procureurs des Konings, de auditoraten-generaal, de arbeidsauditoraten en eventueel andere deskundigen.

De expertisenetwerken buigen zich binnen hun domein over juridische en praktische problemen en zorgen voor een goede informatiedoorstroming tussen de leden van het openbaar ministerie. Ook doen zij aanbevelingen en maken zij ontwerpomzendbrieven op die het College van procureurs-generaal in staat stellen een coherent en gecoördineerd beleid te voeren. 

Expertisenetwerken:

 • strafrechtelijk beleid
 • politie
 • strafrechtspleging
 • strafuitvoering
 • criminaliteit tegen personen
 • terrorisme
 • georganiseerde criminaliteit
 • burgerlijk recht
 • mensenhandel/mensensmokkel
 • verdovende middelen
 • leefmilieu (nationaal coördinatieteam, Brussels, Vlaams en Waals subnetwerk)
 • residuen en voedselveiligheid
 • ecofinfisc en corruptie
 • sociaal strafrecht
 • cybercrime
 • verkeer
 • internationale samenwerking in strafzaken
 • slachtofferbeleid
 • jeugdbecherming
 • criminaliteit tegen personen
 • statistiek
 • justitiehuizen (permanent overlegorgaan)

 

Jaarverslagen

Meer informatie over de werkzaamheden van het College van procureurs-generaal en zijn expertisenetwerken is te vinden in de de jaarverslagen:

 

Contact

Waterloolaan 76,1000 Brussel
Tel: 02/557.42.00
E-mail: sdaomp@just.fgov.be