Het auditoraat-generaal Antwerpen even voorstellen

Structuur en takenpakket

 • De structuur

  Het auditoraat-generaal Antwerpen vormt het openbaar ministerie bij het arbeidshof Antwerpen en is bevoegd voor het rechtsgebied Antwerpen, met name de provincie Antwerpen en Limburg.

  Het auditoraat-generaal Antwerpen staat onder leiding van de procureur-generaal Antwerpen, bijgestaan door twee advocaten-generaal en drie substituten-generaal. 

  De administratieve diensten staan onder leiding van de hoofdsecretaris, bijgestaan door secretarissen, assistenten, deskundigen en medewerkers.

  Organogram

  Organogram PG AG Antwerpen
   
   
   
   
   
 • Het takenpakket

  De behandeling van dossiers in graad van beroep en de strafuitvoering

  Het takenpakket van het auditoraat-generaal is tweeledig: enerzijds heeft het auditoraat-generaal een burgerlijke taak, anderzijds heeft het auditoraat-generaal ook een strafrechtelijke taak.

  De burgerlijke taak wordt uitgeoefend in het kader van rechtszaken die door het arbeidshof behandeld worden. Deze taak heeft betrekking op rechtszaken die verband houden met de sociale zekerheid, zoals werkloosheid, ziekte, mindervaliden, pensioenen, gezinsbijslag, en de OCMW-geschillen rond het bestaansminimum en de financiële steun, alsook de juridische tweedelijnsbijstand. In de arbeidsgeschillen komt het auditoraat-generaal tussen in geschillen rond discriminatie op de werkvloer in de meest brede betekenis.

  Daarenboven geeft het auditoraat-generaal adviezen wanneer de rechter hierom verzoekt, wat soms voorvalt bij principiële betwistingen.

  In het kader van zijn strafrechtelijke taak neemt het auditoraat-generaal het openbaar ministerie waar voor de strafrechter in zaken die strafbaar gesteld zijn door (onder andere) het Sociaal Strafwetboek. Actueel worden voornamelijk zaken met betrekking tot de fenomenen van sociale dumping, domiciliefraude, mensenhandel en discriminatie vervolgd, naast diverse andere inbreuken zoals zwartwerk.

  Het auditoraat-generaal volgt tot slot de uitvoering van de arresten op, met name de betaling van de boetes en de gerechtskosten, de inning van de bijzondere verbeurdverklaring en de uitvoering van de gevangenisstraffen.

  De beleidsmatige opdrachten

  Het auditoraat-generaal waakt over de samenhang van het strafrechtelijk beleid binnen het rechtsgebied door het verstrekken van juridische, beleidsmatige en operationele ondersteuning aan het arbeidsauditoraat van het rechtsgebied.

  Meer informatie over deze opdrachten is terug te vinden onder strafrechtelijk beleid

  De beheersmatige opdrachten

  Het auditoraat-generaal verzekert de toepassing van de richtlijnen en aanbevelingen van College van het openbaar ministerie inzake integrale kwaliteit binnen de diverse beheermateries (communicatie, kennisbeheer, informatica, werklastmeting, werkprocessen, statistiek en strategisch personeelsbeleid).

  Meer informatie over deze opdrachten is terug te vinden onder beheer

  Overige taken

  Het auditoraat-generaal staat tevens in voor een veelheid aan andere taken, waaronder:

  • adviesverlening inzake benoemingen (van o.a. magistraten, gerechtspersoneel, rechters in ondernemingszaken en rechters en raadsheren in sociale zaken,...);
  • het voeren van tuchtrechtelijke procedures;
  • de interne controle (o.a. door het opstellen van jaarlijkse verslagen);
  • het overleg met de syndicale organisaties;
  • ...

  In samenwerking met onze partners

  Om bovenstaande opdrachten tot een goed einde te brengen, tracht het auditoraat-generaal netwerken en samenwerkingsverbanden met de ketenpartners te creëren en uit te breiden. Meer informatie is terug te vinden onder 'onze partners'. 

 • De administratieve diensten

  Bovenstaande taken worden uitgevoerd door verschillende administratieve diensten.

  De contactgegevens van deze diensten zijn hier terug te vinden. 

 • De dienst burgerlijke zaken

  De dienst burgerlijke zaken behandelt die zaken waarin hoger beroep werd ingesteld tegen een uitspraak (vonnis) van de arbeidsrechtbank met betrekking tot o.a. arbeidscontracten, arbeidsongevallen, werkloosheidsuitkeringen, leefloon, en andere.

  De dienst correctionele zaken / strafzaken

  De dienst strafzaken van het auditoraat-generaal behandelt enerzijds de hogere beroepen tegen de vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg (sociaalrechtelijke zaken zoals dimona-dossiers, arbeidsongevallen, mensenhandel, valsheid in geschrifte en gebruik enz.) en anderzijds de beroepen tegen de beschikking van de raadkamer (Franchimont, voorlopige hechtenis, enz. i.h.k.v. sociaal strafrecht).

  De dienst documentatie/secretariaat

  Het secretariaat verleent bijstand aan de magistraten, de hoofdsecretaris en de collega’s van de andere diensten van het auditoraat-generaal en van het parket-generaal. 

 • De zittingen

  Het auditoraat-generaal houdt zittingen in het arbeidshof, het hof van beroep en de kamer van inbeschuldigingstelling. 

  Het arbeidshof behandelt (onder andere) geschillen tussen werkgevers en werknemers, geschillen over sociale zekerheid, geschillen over sociale bijstand, geschillen tussen werknemers naar aanleiding van het werk, geschillen over geweld en pesterijen op het werk en zaken omtrent collectieve schuldenregeling. Het Arbeidshof Antwerpen wordt in twee afdelingen verdeeld, de eerste afdeling te Antwerpen en de tweede afdeling te Hasselt. Meer informatie (o.a. contactgegevens) is terug te vinden op de website van het arbeidshof Antwerpen

  Het hof van beroep behandelt zowel burgerlijke, handels- en fiscale geschillen als strafzaken. De C6 kamer van het Hof van Beroep Antwerpen behandelt zaken sociaal strafrecht en zetelt de tweede en vierde donderdag van elke maand. Meer informatie (o.a. contactgegevens) is terug te vinden op de website van het hof van beroep Antwerpen.

  De kamer van inbeschuldigingstelling (KI) is een afdeling van het hof van beroep waar beroepen in het kader van gerechtelijke onderzoeken behandeld worden. Het auditoraat-generaal Antwerpen behandelt hier beroepen i.h.k.v. sociaal strafrecht (voorlopige hechtenis, Franchimont,...) en i.h.k.v. de Vreemdelingenwet. De KI zetelt elke weekdag, behalve op woensdag. Meer informatie (o.a. contactgegevens) is terug te vinden op de website van het hof van beroep Antwerpen.