Parket-generaal en auditoraat-generaal Brussel - Contactmagistraten – contactvergaderingen

De filosofie achter de functie van contactmagistraat en het houden van contactvergaderingen.

Op het parket-generaal / auditoraat-generaal wordt, voor elk parket / auditoraat van het rechtsgebied, een magistraat– contactmagistraat genoemd – aangeduid die het eerste en belangrijkste aanspreekpunt is voor de procureur des Konings / arbeidsauditeur en zijn (eerste) substituten. Deze magistraten volgen de werking op van de betrokken parketten / auditoraten, zij zijn verantwoordelijk voor de (dagelijkse) contacten met de magistraten ervan, ondersteunen hen via informatie, documentatie en raad, m.a.w. ze fungeren als help-desk op basis van hun ervaring, expertise en netwerk.

De contactmagistraten zijn bereikbaar, beschikbaar en betrokken.

De contactmagistraten behandelen alle zaken van het betrokken arrondissement voor de kamer van inbeschuldigingstelling. Het gaat om de procedures van voorlopige hechtenis, de regeling van de rechtspleging, de “Franchimont-verzoekschriften”, het toezicht op de langdurige gerechtelijke onderzoeken, het toezicht op de regelmatigheid van de procedure, het toezicht op de bijzondere opsporingsmethoden,  de Europese aanhoudingsbevelen, uitleveringen, enz. … Op die manier kennen zij deze zaken door en door, waardoor zij aldus met meer kennis van zaken kunnen overleggen en samenwerken met het betrokken parket / arbeidsauditoraat.

Door de samenwerking met de contactmagistraat is het eveneens de bedoeling  dat de contacten met het parket-generaal / auditoraat-generaal niet langer als hiërarchisch worden ervaren, dat er persoonlijk gecommuniceerd wordt, met wederzijds begrip en vertrouwen en dat de schriftelijke berichtgeving enkel toebedeeld wordt aan de personen die deze daadwerkelijk nodig hebben (op een “need to know-basis”).

De contactmagistraten worden door de procureur-generaal aangeduid voor een bepaald parket / arbeidsauditoraat.

De contactmagistraten houden tweemaandelijkse contactvergaderingen met dit parket / arbeidsauditoraat, tenzij andersluidende beslissing van de procureur-generaal.

De contactvergadering brengt de belangrijkste, vaak ook de meest problematische of complexe dossiers onder de persoonlijke aandacht van de procureur des Konings /  arbeidsauditeur (of zijn vertegenwoordiger), die op die manier beter aanvoelt aan welke dossiers de procureur-generaal het meeste belang hecht. De contactvergadering biedt de procureur des Konings / arbeidsauditeur eveneens de mogelijkheid om zijn ervaring en persoonlijke inbreng te laten gelden in het zoeken naar een gezamenlijke oplossing voor probleemdossiers.

Tijdens de contactvergadering kan de procureur des Konings / arbeidsauditeur, eventueel bijgestaan door zijn (eerste) substituten, grondiger verslag uitbrengen over de feitelijkheden en de achtergrond van elk dossier. Het geeft hem ook meer ruimte om bepaalde beleidsopties of oplossingen die hij voorstaat nader toe te lichten, alsook te argumenteren. De contactmagistraten krijgen de kans om eventuele vragen uitgebreid toe te lichten en bepaalde beleidslijnen af te bakenen.

De tijdens de contactvergadering door de contactmagistraten en de procureur des Konings / arbeidsauditeur  genomen beslissingen behoeven in principe nadien – aangezien deze in wederzijds overleg genomen werden – geen bijkomende rechtvaardiging of uitleg, waardoor overmatige correspondentie en rapportering vermeden wordt.

Deze beslissingen worden vermeld op een contactfiche.

Op basis van deze contactfiche kan de procureur des Konings / arbeidsauditeur het dossier nadien met de magistraat van het parket / arbeidsauditoraat, titularis van het dossier, bespreken en hem de nodige richtlijnen verstrekken. De magistraten van het parket / arbeidsauditoraat worden hoe dan ook via de contactfiche geïnformeerd over de resultaten van de bespreking van hun dossiers gedurende de contactvergadering. Eventueel kunnen zij, op initiatief van de procureur des Konings / arbeidsauditeur, aanwezig zijn bij diezelfde bespreking.

De contactvergadering werkt m.a.w. drempelverlagend en draagt bij tot een beperking van het aantal verslagen en tot een snellere afwikkeling van de dossiers.

Buiten de formele contactvergadering kunnen uiteraard rechtstreekse contacten tussen de contactmagistraten en de leden van het parket / arbeidsauditoraat plaatsvinden. Het is hierbij evenwel niet de bedoeling dat de contactmagistraten in de plaats treden van de eerste substituten of van de procureur des Konings / arbeidsauditeur. Om die reden leggen de substituten elk dossiergebonden probleem eerst aan de interne hiërarchie van hun parket / arbeidsauditoraat voor alvorens het, zo nodig via de procureur des Konings / arbeidsauditeur, en zo mogelijk met een concreet voorstel van oplossing, bij de contactmagistraten aan te kaarten.

Bepaalde delicate of belangrijke dossiers kunnen op een daartoe belegde vergadering steeds punctueel met de contactmagistraten besproken worden. Van de aldaar genomen beslissingen, wordt ter bevestiging een summier verslag opgesteld.

Tot slot spelen de contactmagistraten eveneens een vooraanstaande rol bij de concrete toepassing binnen het rechtsgebied van de omzendbrief COL 12/2010 inzake de strijd tegen de gerechtelijke achterstand, de beheersing en bewaking van het gerechtelijk onderzoek en de doorlooptijden.

Publications from
Brussel