Parket-generaal en auditoraat-generaal Brussel - Missie en visie

De missie en de visie van het parket-generaal en het auditoraat-generaal van Brussel zijn:

Missie

Het parket-generaal en het auditoraat-generaal van Brussel dragen bij tot het garanderen van een rechtvaardige, vreedzame en veilige samenleving en democratische rechtsstaat door de bescherming van de individuele en collectieve rechten en de oplossing van problemen middels de toepassing van de wet.

Hun belangrijkste activiteiten bestaan uit :

 • inzake strafrechtelijk beleid (“Het geheel van maatregelen, al dan niet strafrechtelijk van aard, die strekken tot het beschermen van de maatschappij tegen de criminaliteit, tot het bepalen van het lot van de delinquenten en tot het garanderen van de rechten van de slachtoffers”):
  • bijdragen tot de uitwerking en de evaluatie van het strafrechtelijk beleid door deel te nemen aan de werkzaamheden van het College van procureurs-generaal, van de expertisenetwerken en van de overlegfora met externe partners van het Openbaar Ministerie
  • zorgen voor een coherente toepassing van het strafrechtelijk beleid binnen het ressort
 • in strafzaken: de strafvordering uitoefenen, er daarbij over wakend zich in te schrijven in een coherent strafrechtelijk beleid
 • in sociale zaken, fiscale zaken handelszaken, burgerlijke zaken, familiezaken en jeugdbeschermingszaken: optreden of advies verlenen met het oog op de toepassing van de wet, rekening houdend met het belang van de samenleving en, desgevallend, van de betrokken kinderen
 • in alle materies:
  • de parketten en arbeidsauditoraten van het ressort ondersteunen en hen, indien nodig, onderrichtingen geven om de goede afloop van de door hen behandelde dossiers te verzekeren
  • contacten leggen en onderhouden met de externe partners teneinde het optreden van het Openbaar Ministerie in een perspectief te plaatsen met oog voor de rol van de  andere sociale actoren
 • op het vlak van organisatie en beheer:
  • waken over de kwaliteit van de organisatie en de werking van de parketten en de arbeidsauditoraten van het ressort, in overleg met hun korpschefs
  • in het kader van het autonoom beheer, waken over een adequate bestemming van de nodige menselijke en materiële middelen.

Visie

Gedreven door het algemeen belang, engageren het parket-generaal en het auditoraat-generaal van Brussel zich voor een professionele en menselijke justitie en, vooruitkijkend, verenigen en ondersteunen zij vanuit hun ervaring.

 

Publications from
Brussel