Parket-generaal en auditoraat-generaal Brussel - Pools

Pool “Assisenzaken”, Pool “EcoFinFiscEnv” en Pool “Sociale fraude”

“Justitie moet sneller en efficiënter”, daar is iedereen het over eens. De oprichting van 3 pools “Assisenzaken”, “EcoFinFiscEnv” en “Sociale Fraude” kadert volledig in deze optiek.

Organisatie

De magistraten die behoren tot de pools behandelen de dossiers, overeenkomstig het principe van de verticale integratie van het openbaar ministerie, in eerste aanleg en in graad van beroep. Deze magistraten staan in voor de integrale behandeling van deze dossiers in alle fases van de procedure : opsporings- en gerechtelijk onderzoek, raadkamer en kamer van inbeschuldigingstelling, correctionele rechtbank, hof van beroep en assisenhof, met inbegrip van de strafuitvoering en van het eventueel aantekenen van een cassatieberoep.

In concreto:

Het dossier wordt van in het prille beginstadium van het onderzoek toegewezen aan een magistraat en diezelfde magistraat brengt de zaak voor de rechtbanken en de hoven.

Dit heeft als groot voordeel dat één magistraat het dossier van meet af aan kent en kan opvolgen. Hierdoor gaat er bijvoorbeeld geen kostbare tijd verloren aan het inlezen en instuderen door telkens een andere magistraat in elke andere fase van de procedure. Met andere woorden: de doorlooptijden van een dossier zullen merkelijk korter worden en de kosten minder hoog dankzij een efficiëntere inzet van de beschikbare menselijke middelen.  Dit impliceert een snellere berechting en een veel grotere coherentie en continuïteit van de strafvordering zowel voor de individuele verdachte als voor de maatschappij.

Deze filosofie wordt toegepast in het rechtsgebied Brussel (Brussel-hoofdstad, Vlaams-Brabant en Waals-Brabant), in assisen – en criminele zaken, in grote dossiers van economische, financiële, fiscale en milieucriminaliteit en in zaken van ernstige sociale fraude. De magistraten die van deze pools deel uitmaken beschikken over een specifieke kennis en ervaring in deze bijzonder complexe en technische materies. Deze magistraten krijgen de verschillende dossiers toegewezen en behandelen ook de nieuwe dossiers en volgen deze op van in de onderzoeksfase tot en met het proces.

Bijzondere kenmerken van deze werkwijze

Deze manier van werken is nieuw. Vroeger volgden de magistraten van de lokale parketten en de arbeidsauditoraten de dossiers op in eerste aanleg en werden de dossiers vervolgens in graad van beroep, of ten gevolge van een beschikking tot gevangenneming, overgemaakt aan een magistraat van het parket-generaal of het auditoraat-generaal.  Nu worden groepen van gespecialiseerde magistraten opgericht, over de grenzen van eerste en tweede aanleg heen. Zowel magistraten van de lokale parketten en arbeidsauditoraten, als van het parket-generaal en het auditoraat-generaal maken er deel van uit.

De schriftelijke rapportage over de voortgang van de dossiers door de lokale parketten aan het parket-generaal en door de arbeidsauditoraten aan het auditoraat-generaal, wordt tot een absoluut minimum herleid en vervangen door regelmatige poolvergaderingen. Ook dit betekent tijdwinst voor de parketmagistraten van eerste aanleg en van de arbeidsauditoraten.

Binnen de pools worden ervaringen, best practises, documentatie en rechtsvraagstukken gedeeld en besproken. De drie ervaren magistraten, in voorkomend geval bijgestaan door een adjunct van de andere taalrol, die aan het hoofd staan van de pools, verlenen advies en ondersteuning. Zij staan in voor de coördinatie van de pools.

De pools werden opgericht in onderling akkoord tussen de procureur-generaal en de vier procureurs des Konings en de vier arbeidsauditeurs van het rechtsgebied, met name Brussel, Waals-Brabant, Leuven en Halle-Vilvoorde.

In verhouding met het aantal dossiers leveren het parket-generaal en het auditoraat-generaal van Brussel en de lokale parketten en arbeidsauditoraten van het rechtsgebied een bepaald aantal magistraten aan elke pool.

Publications from
Brussel