Parket-generaal en auditoraat-generaal Brussel - Pools

Pool criminele zaken, Pool “EcoFinFiscEnv” en Pool sociale fraude

“Justitie moet sneller en efficiënter”, daar is iedereen het over eens. Het initiatief van het oprichten van 3 pools “Criminele zaken”, “EcoFinFiscEnv” en “Socale Fraude” kadert volledig in deze optiek.

Organisatie

De magistraten die behoren tot de pools, behandelen de dossiers, overeenkomstig het principe van de verticale integratie van het openbaar ministerie, in eerste en in tweede aanleg. Deze magistraten staan in voor de integrale behandeling van deze dossiers in alle fases van de procedure : opsporings- en gerechtelijk onderzoek, raadkamer en kamer van inbeschuldigingstelling, correctionele rechtbank, hof van beroep en assisenhof, met inbegrip van de strafuitvoering en van het eventueel aantekenen van een cassatieberoep.

In concreto:

Het is de bedoeling dat eenzelfde magistraat reeds van in het prille beginstadium van het onderzoek de zaak toegewezen krijgt en deze zelf voor de rechtbanken en de hoven brengt.

Dit heeft als groot voordeel dat één magistraat het dossier van meet af aan kent en kan opvolgen. Hierdoor gaat er bijvoorbeeld geen kostbare tijd verloren aan het inlezen en instuderen door telkens een andere magistraat in elke andere fase van de procedure. Hierdoor kan er korter op de bal worden gespeeld tijdens het strafonderzoek. Met andere woorden: de doorlooptijd van een dossier zal merkelijk korter worden, dat betekent enerzijds minder kosten door een efficiëntere inzet van mensen en middelen en anderzijds een snellere berechting en meer rechtszekerheid voor een individuele verdachte en de maatschappij in het algemeen.

Deze filosofie wordt toegepast in het rechtsgebied Brussel (Brussel-hoofdstad, Vlaams-Brabant en Waals-Brabant), in assisen – en criminele zaken, in economische, financiële, fiscale en milieucriminaliteit en in zaken van ernstige sociale fraude. Er werden pools van parketmagistraten gecreëerd met een specifieke kennis en ervaring in deze bijzonder complexe en technische materies. Deze magistraten kregen reeds de verschillende dossiers toegewezen en zullen ook de nieuwe dossiers behandelen en opvolgen van in de onderzoeksfase tot en met het proces.

Vernieuwing

Deze manier van werken is nieuw. Vroeger volgden de magistraten van de lokale parketten en de arbeidsauditoraten de dossiers op in eerste aanleg en werden de dossiers vervolgens in graad van beroep, of ten gevolge van een beschikking tot gevangenneming, overgemaakt aan een magistraat van het parket-generaal of het auditoraat-generaal.  Nu wordt er één groep van magistraten met een specifieke kennis opgericht, over de grenzen van eerste en tweede aanleg heen. Zowel magistraten van de lokale parketten en arbeidsauditoraten, als van het parket-generaal en het auditoraat-generaal maken er deel van uit.

De schriftelijke rapportage over de voortgang van de dossiers door de lokale parketten aan het parket-generaal en door de arbeidsauditoraten aan het auditoraat-generaal, wordt tot een absoluut minimum herleid en vervangen door regelmatige poolvergaderingen. Ook dit betekent tijdwinst voor de parketmagistraten van eerste aanleg en van de arbeidsauditoraten.

Binnen de Pools worden ervaringen, best practises, documentatie en rechtsvraagstukken gedeeld en besproken. Advies en ondersteuning worden verleend door de drie ervaren magistraten van het parket-generaal en het auditoraat-generaal die aan het hoofd staan van de Pools. Zij staan in voor de coördinatie van de pools.

De pools werden opgericht in onderling akkoord tussen de procureur-generaal en de vier procureurs des Konings en de vier arbeidsauditeurs van het rechtsgebied, met name Brussel, Waals-Brabant, Leuven en Halle-Vilvoorde.

In verhouding met het aantal dossiers leveren het parket-generaal en het auditoraat-generaal van Brussel en de lokale parketten en arbeidsauditoraten van het rechtsgebied, meer bepaald van Brussel, Leuven, Waals-Brabant en Halle-Vilvoorde, een bepaald aantal magistraten.