De structuur

Het auditoraat-generaal staat onder leiding van de procureur-generaal.

De procureur-generaal wordt bijgestaan door een eerste advocaat-generaal, twee advocaten-generaal en drie substituten-generaal.

Er zijn vijf procureurs-generaal, evenveel als er hoven van beroep en arbeidshoven zijn.
 

Het takenpakket

Het takenpakket van het auditoraat-generaal is tweeledig: enerzijds heeft het auditoraat-generaal een burgerlijke taak, anderzijds heeft het auditoraat-generaal ook een strafrechtelijke taak.

De burgerlijke taak wordt uitgeoefend in het kader van rechtszaken die door het Arbeidshof behandeld worden. Deze taak heeft betrekking op rechtszaken die verband houden met de sociale zekerheid, zoals werkloosheid, ziekte, mindervaliden, pensioenen, gezinsbijslag, en de OCMW-geschillen rond het bestaansminimum en de financiële steun, alsook de juridische tweedelijnsbijstand. In de arbeidsgeschillen komt het auditoraat-generaal tussen in geschillen rond discriminatie op de werkvloer in de meest brede betekenis.

Daarenboven geeft het auditoraat-generaal adviezen wanneer de rechter hierom verzoekt, wat soms voorvalt bij principiële betwistingen.

In het kader van zijn strafrechtelijke taak neemt het auditoraat-generaal het openbaar ministerie waar voor de strafrechter in zaken die strafbaar gesteld zijn door (onder andere) het Sociaal Strafwetboek. Actueel worden voornamelijk zaken met betrekking tot de fenomenen van sociale dumping, domiciliefraude, mensenhandel en discriminatie vervolgd, naast diverse andere inbreuken zoals zwartwerk.

Het auditoraat-generaal volgt tot slot de uitvoering van de arresten op, met name de betaling van de boetes en de gerechtskosten, de inning van de bijzondere verbeurdverklaring en de uitvoering van de gevangenisstraffen.