Het parket-generaal vormt het openbaar ministerie bij het hof van beroep, staat onder leiding van de procureur-generaal, bijgestaan door advocaten-generaal en substituten procureur-generaal, en is bevoegd voor het rechtsgebied van het parket bij het Hof van beroep te Gent dat 2 provincies omvat, zijnde Oost- en West-Vlaanderen.

Het wettelijk organiek kader van het parket-generaal Gent bestaat uit de procureur-generaal, 13 advocaten-generaal (waaronder de eerste advocaat-generaal) en 9 substituten-procureur-generaal.

De leiding van het parket-generaal en het auditoraat-generaal wordt waargenomen door de procureur-generaal. Hij draagt de eindverantwoordelijkheid. Hij wordt in de algemene leiding, de organisatie en het beheer van het parket-generaal en het auditoraat-generaal bijgestaan door een directiecomité.

De administratieve diensten staan onder leiding van de hoofdsecretaris. Hij wordt bijgestaan door secretarissen-hoofd van dienst, secretarissen, assistenten en medewerkers.

Voor het organogram klik hier.

Hieronder een overzicht van de verschillende administratieve diensten.
 

Dienst Kamer van Inbeschuldiging

De kamer van inbeschuldigingstelling is het onderzoeksgerecht op het niveau van het hof van beroep (de raadkamer is het onderzoeksgerecht op niveau van de rechtbank van eerste aanleg), dat controle uitoefent op het verloop van het gerechtelijk onderzoek en zich in beginsel niet uitspreekt over de grond van de zaak.

De kamer van Inbeschuldigingstelling bij het hof van beroep te Gent behandelt alle hoger beroepen tegen beschikkingen van de raadkamer bij de rechtbank van eerste aanleg Oost- en West-Vlaanderen.

Tegen elke beslissing van de raadkamer kan hoger beroep worden aangetekend. De kamer van inbeschuldigingstelling behandelt overwegend beroepen tegen de handhaving van de voorlopige hechtenis, die door de kamer van inbeschuldigingstelling dienen behandeld te worden binnen de 15 dagen na datum van dat beroep.  Zij doet eveneens uitspraak over beroepen in het kader van de Wet Franchimont, procedureregeling, Europees Aanhoudingsbevel, Vreemdelingenwet – art. 71, Bom-controle, inbeschuldigingstelling en eerherstel.

De personeelsleden van de dienst werken mee aan de administratieve behandeling van deze dossiers en fungeren als extern aanspreekpunt voor rechtsonderhorigen, advocaten, politie en maatschappelijke diensten teneinde rechtsgeldige informatie te verschaffen.
 

Dienst Correctioneel beroep

De dienst correctioneel beroep behandelt strafdossiers waarin beroep is ingesteld tegen de vonnissen uitgesproken door de rechtbanken van eerste aanleg van Oost- en West-Vlaanderen. Het beroep wordt ingesteld door één van de betrokken partijen die zich niet akkoord kunnen verklaren met de uitspraak ten gronde.

De beroepsdossiers worden behandeld door verschillende correctionele kamers. Elke correctionele kamer heeft zijn eigen specialiteit qua materie. Op het niveau van het openbaar ministerie is er per kamer een vaste zittingsmagistraat. Ook de personeelsleden van de administratie worden verbonden aan een kamer en leveren bijstand aan de desbetreffende zittingsmagistraat.

Hoger beroep

Indien hoger beroep wordt ingesteld tegen een vonnis wordt het strafdossier door het parket overgemaakt aan het parket-generaal.

Het is de eerste voorzitter van het hof van beroep die het dossier toebedeelt aan een correctionele kamer.

De zittingsmagistraat zal in dialoog met de kamervoorzitter een datum bepalen waarop de zaak zal behandeld worden.

Dagvaarden

Na het bepalen van de zittingsdatum dient er te worden gedagvaard. Deze bevoegdheid is voorbehouden aan het openbaar ministerie.

Zitting

Op de zitting wordt het openbaar ministerie vertegenwoordigd door de zittingsmagistraat die na de zitting de uitspraken ter kennis brengt aan de dienst correctioneel beroep. De meest voorkomende uitspraken zijn een eindarrest (eindbeslissing) en uitstel naar een latere datum. Indien er sprake is van een eindarrest dient de dienst strafuitvoering te worden verwittigd, met het oog op de uitvoering van het desbetreffend arrest.

Verzoek voorlopige invrijheidstelling

Wanneer een persoon aangehouden is voor de feiten die betrekking hebben op het dossier dat vastgesteld is voor een kamer kan hij/zij, in afwachting van een eindarrest, een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling indienen.

Verzet

Indien een arrest uitgesproken wordt bij verstek, dus indien de beklaagde niet aanwezig was op de zitting of niet was vertegenwoordigd door zijn/haar raadsman, kan onder bepaalde voorwaarden verzet worden aangetekend tegen dit arrest. Het verzet kan worden ingesteld binnen de 15 dagen na betekening van het arrest. De zaak komt dan terug voor op de eerst nuttige zittingsdag van dezelfde correctionele kamer.
 

Dienst Burgerlijke sectie

De dienst burgerlijke sectie staat in voor de administratieve opvolging van de dossiers behandeld door het Hof van beroep waarin de partijen of het openbaar ministerie hoger beroep aantekenen tegen een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg in burgerlijke zaken (burgerlijke kamers-familiekamers).

In die zaken kan het openbaar ministerie enerzijds zelf partij zijn (bv. nietigverklaring huwelijk - nationaliteitszaken) of anderzijds adviserend optreden (bv. weigering erkenning huwelijk gesloten in den vreemde - nationaliteitszaken). In deze zaken staat de dienst burgerlijke sectie ook in voor de uitvoering van het arrest (o.a. betekening arrest via gerechtsdeurwaarder – kennisgeving arrest aan Dienst Vreemdelingenzaken – arrest laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand).

Tevens staat de dienst burgerlijke sectie in voor de administratieve behandeling van volgende materies:

 • aanvragen kandidaten bestuurder kredietinstelling, bank
 • aanvragen kandidaten bedrijfsrevisor
 • behandeling schorsing en tuchtbeslissingen deskundigen, boekhouders, artsen, dierenartsen, apothekers, architecten, landmeters, bedrijfsrevisoren, vastgoedmakelaars, e.a.
 • doping
 • machtigingen kostenraming buitenlandse dienstreizen.
   

Dienst Uitvoering

Vonnissen waartegen beroep werd aangetekend worden behandeld door het hof van beroep. Wanneer een uitspraak volgt (arrest) wordt de tenuitvoerlegging van die arresten in al zijn aspecten behandeld op de dienst strafuitvoering.

Arrest op tegenspraak – Arrest bij verstek

Indien bij een arrest op tegenspraak geen cassatieberoep wordt aangetekend binnen de wettelijke voorziene termijn wordt het arrest definitief (het krijgt dan zgn. “kracht van gewijsde”).

Een arrest bij verstek dient te worden betekend aan de verstek latende partij.

Indien betrokkene een gekende woon- of verblijfplaats in het Rijk heeft geschiedt de betekening via een gerechtsdeurwaardersexploot.

Heeft betrokkene geen gekende woon- of verblijfplaats in het Rijk dan wordt de betekening gedaan door het openbaar ministerie aan het openbaar ministerie.

Na persoonlijke kennisname kan betrokkene binnen de wettelijk voorziene termijn tegen het uitgesproken arrest verzet aantekenen, waarna de zaak terug wordt voorgebracht en een nieuw arrest (op verzet) zal uitgesproken worden.

Aanvang strafuitvoering

Indien het arrest kracht van gewijsde heeft bekomen (definitief is), kan gestart worden met de eventuele strafuitvoering van:

 • de hoofdgevangenisstraf (bv: een hoofdgevangenisstraf van 6 maanden)
 • de geldboete (bv: een geldboete van 50 euro die moet vermenigvuldigd worden met de opdeciemen, actueel x 8, zodat de boete eigenlijk 400 euro bedraagt) of 3 maand vervangende gevangenisstraf (die kan worden uitgevoerd indien de geldboete niet wordt betaald).
 • overige straffen: naast de hoofd- en vervangende gevangenisstraffen kunnen nog tal van andere bijkomende straffen worden uitgesproken, zoals (bijzondere) verbeurdverklaringen, beroepsverbod, publicatie, enz…

Cassatieberoepen

Om cassatie in strafzaken aan te tekenen moet de partij binnen de wettelijke voorziene termijn een verklaring afleggen op de griffie van het gerecht dat de aangevochten uitspraak heeft gedaan. Het parket wordt van het cassatieberoep in kennis gesteld door de griffie.

Overtuigingsstukken

Overtuigingsstukken worden door diverse politiediensten als bewijsmateriaal in een zaak ter griffie neergelegd. Nadat een eindarrest is tussengekomen dient aan de in beslag genomen overtuigingsstukken een bestemming te worden gegeven, al dan niet bepaald bij arrest. (bv. verbeuren, vernietigen, teruggave aan rechtmatige eigenaar, voegen bij het strafdossier, verbeuren of gedwongen te gelde maken door de FOD Financiën, enz…)

Genade

Door betrokkene of derden kan een verzoek tot genade per brief worden gericht aan de Koning. De dienst genade van de FOD Justitie behandelt de genadeverzoeken die tot de bevoegdheid van de FOD Justitie behoren (afhankelijk van de materie kunnen ook andere departementen bevoegd zijn). De ingediende verzoeken betreffen zowel gevangenisstraffen als geldboeten, vervallen verklaringen van het recht tot sturen en verbeurdverklaringen.

Overlevering / Uitlevering

Overlevering is feitelijk hetzelfde als een uitlevering. Bij een overlevering op basis van een Europees aanhoudingsbevel (EAB) gaat het echter altijd om een land binnen de Europese Unie (EU), doch de procedure verloopt anders. Ze is veel soepeler en sneller. Wanneer een veroordeelde niet in België kan aangetroffen worden met het oog op de uitvoering van de vrijheidsstraf gaat het parket over tot de signalering in het Schengen-informatiesysteem (SIS).

Overname van de strafuitvoering

De overname van de strafuitvoering is vastgelegd in het kaderbesluit 2008/909/JBZ. Indien de veroordeelde onderdaan is (= nationaliteit + adres) van één van de landen, die toepassing maken van dit kaderbesluit, kan de overname van de strafuitvoering worden gevraagd.

DNA

De DNA-databanken zijn opgericht om strafdossiers aan elkaar te kunnen linken. Door DNA-profielen van sporen, van veroordeelden en van verdachten te vergelijken, kunnen er verbanden worden gelegd tussen dossiers uit verschillende gerechtelijke arrondissementen of zelfs internationaal. De databank ‘veroordeelden’ bevat DNA-profielen van personen die definitief veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf of internering omdat ze bepaalde bij wet omschreven misdrijven hebben begaan (bv. verkrachting, moord, slagen en verwondingen, enz…).
 

Dienst Assisen

Het hof van assisen behandelt misdaden (zoals o.a. moord), politieke misdrijven en drukpersmisdrijven.

Na het gerechtelijk onderzoek, kan de onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg op vordering van het openbaar ministerie de strafzaak naar de procureur-generaal toezenden met het oog op eventuele doorverwijzing, door de kamer van inbeschuldigingstelling, naar het hof van assisen van de provincie Oost- of West-Vlaanderen.

Zodra deze verwijzing is gebeurd, wordt het dossier verder behandeld op de dienst assisen.

Na het opstellen van de akte van inbeschuldigingstelling door een magistraat van het openbaar ministerie, wordt aan de eerste voorzitter van het hof van beroep gevraagd een datum vast te stellen waarop de zaak kan behandeld worden.

Men onderscheidt volgende stappen in het proces:

- preliminaire zitting: hier wordt de lijst van de getuigen vastgesteld en de volgorde waarin deze moeten verschijnen

- zitting samenstelling jury: hier gebeurt de samenstelling van de jury, bestaande uit 12 gezworenen

- zitting ten gronde, waarbij het eigenlijke proces begint.
 

Dienst strafuitvoeringsonderzoek (SUO)

Het strafuitvoeringsonderzoek is een onderzoek in de fase van de uitvoering van een definitieve strafrechtelijke veroordeling, met het oog op de effectieve uitvoering van de geldboetes, verbeurdverklaringen en gerechtskosten, door het verzamelen van inlichtingen over de vermogenssituatie van de veroordeelde en/of de zgn. malafide derde (d.i. de persoon die samenspant met de veroordeelde om zijn vermogen aan de uitvoering te onttrekken).

Het onderzoek wordt gevoerd door de magistraat van het openbaar ministerie die bevoegd is voor de uitvoering van de veroordeling (of bij delegatie door een magistraat van het C.O.I.V.), de zgn. “SUO-magistraat”.

De cumulatieve voorwaarden voor het opstarten van een strafuitvoeringsonderzoek worden door het uitvoeringsbesluit van 25 april 2014 als volgt vastgelegd:

1°  de veroordeelde is schuldig verklaard aan ten minste één misdrijf dat op het tijdstip van de definitieve veroordeling kan gestraft worden met een correctionele hoofdgevangenisstraf van een jaar of een zwaardere straf, en

2°  het saldo van de verschuldigde nog in te vorderen verbeurdverklaarde geldsommen, strafrechtelijke geldboeten en gerechtskosten in strafzaken op de dag van de opening van het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek bedraagt in totaal ten minste 10.000 EUR.
 

Dienst Documentatie

De dienst documentatie houdt alle beschikbare informatie en documentatie bij omtrent heel diverse onderwerpen opgenomen in een repertorium, onderverdeeld in vaste rubrieken zoals wetgeving, parlementaire vragen, circulaires, enz. .

Met ingang van 02/05/2016 wordt deze informatie enkel nog digitaal bewaard.

Tevens staat de dienst documentatie in voor de behandeling van onder meer volgende materies:

 • opdrachten uitgaande van de procureur-generaal, verspreiding van ressortelijke omzendbrieven, dienstnota’s, gemeenschappelijke omzendbrieven, enz.;
 • beantwoorden van parlementaire vragen;
 • behandeling tijdschriften;
 • opladen van memo’s op Omptranet 2.0 van o.m. ENW Internationale Samenwerking in Strafzaken (ISS), ENW Terrorisme en Sekten (GBT) en ENW Georganiseerde Criminaliteit;
 • verspreiden van studiedagen;
 • typen van brieven van de magistraat;
 • secretariaat van de procureur-generaal;
 • behandeling dringende en niet-dringende gerechtskosten (KB 28.12.1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten  in strafzaken).
   

Dienst Klassement

De dienst klassement staat in voor het uithalen, opzoeken en klasseren van de administratieve PGG-kaften (Parket-Generaal Gent) ten behoeve van de behandelende magistraat en/of dienst en het typen van de briefwisseling uitgaande van de magistraten, niet eigen aan een specifieke dienst.

Tevens staat de dienst klassement in voor de aanleg van de administratieve PGG-kaften en de verdere behandeling in volgende materies:

 • artikel 125 en allerlei: betreft de behandeling van verzoeken tot inzage en afschrift van een dossier en/of van een arrest door particulieren (art. 125 KB Tarief in Strafzaken) en officiële instanties (allerlei);
 • nijverheidseretekens: betreft de aanvragen om advies overgemaakt door de FOD Middenstand en Landbouw, de FOD Economische Zaken en de FOD Volksgezondheid;
 • naamsveranderingen: betreft het inwinnen van inlichtingen die gevraagd worden door de FOD Justitie. De processen-verbaal worden na ontvangst overgemaakt aan de FOD Justitie.
   

Dienst Personeel

Op deze dienst wordt een personeelsdossier aangemaakt voor alle magistraten en personeel werkend bij de rechtbanken en parketten in het ressort van het hof van beroep te Gent, voor studenten die een vrijwillige stage wensen te volgen en daarnaast voor andere specifieke beroepen die met “justitie” samenwerken zoals advocaten, gerechtsdeurwaarders, burgemeesters, schepenen, notarissen en politie.

De klachten van burgers worden eveneens behandeld in de personeelsdienst.

De dienst verwerkt vooral tuchtzaken, zaken  van voorrecht van rechtsmacht, tucht van personeelsleden, magistraten en politie, toelating tot het volgen van een stage, bijhouden van alle p-dossiers, evaluaties, delegaties, kandidaturen en het toekennen van eretekens.  Zij zijn ook beschikbaar voor de magistraten en het personeel van het parket-generaal zelf inzake loopbaanonderbreking, vrijwillige vierdagenweek, adresverandering, opleidingen, enz. .
 

Dienst Logistieke medewerkers

Deze dienst omvat enerzijds, een afdeling expeditie die instaat voor de behandeling van de inkomende post, de verzending van de briefwisseling, het bijhouden van alle vereiste adresbestanden en de taken toebedeeld door de hoofdsecretaris.

Anderzijds, omvat het de afdeling kopie die instaat voor het nemen van kopieën, het uitdragen en ophalen van de dossiers bij de magistraten en de diensten, de correspondentie met de griffie van het hof van beroep, het verstevigen van de afdelingskaften, het onderhoud van de keuken, de logistieke ondersteuning van vergaderingen, alsook de taken toebedeeld door de hoofdsecretaris.

De dienst wordt ook bemand door een chauffeur, die instaat voor het verzorgen van de navettedienst tussen de diensten van het parket-generaal en die van het hof van beroep te Gent.