Samenwerking verzoening door politie, parket en vredegerecht

De procureur des Konings, de korpschefs van de lokale politiezones en de voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank hebben op 22  juni 2017 in naam van alle vrederechters van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, een akkoord ondertekend over  samenwerking verzoening.

Het doel van deze samenwerking bestaat erin om in geval van aangifte bij de politie van feiten die een beperkte maatschappelijke impact hebben en die vanwege het parket niet vervolgd worden, de vrederechter een poging tot minnelijke regeling te laten ondernemen.  De vrederechter zal aan halt proberen toeroepen aan de feiten of een regeling trachten uitwerken over een schadevergoeding.

Concreet wordt hierbij gedacht aan geschillen tussen buren die aanleiding hebben gegeven tot een burenruzie (b.v. ingevolge burenhinder) of aan geschillen tussen particulieren die aanleiding hebben gegeven tot materiële schade.

De politie kan voortaan bij aangifte van zulke feiten, en wanneer de aangever daarmee instemt, deze laatste een standaardformulier laten invullen dat vervolgens naar de bevoegde vrederechter wordt overgemaakt.  De vrederechter zal op zijn beurt de betrokken partijen uitnodigen op het vredegerecht op een verzoeningszitting. 

Met deze samenwerking beogen zowel politie, parket als vrederechters een burgerlijk gevolg ten voordele van alle betrokken partijen.  De verzoeningspoging bij de vrederechter is geheel gratis.

Publications from
Antwerpen