ORGANISATIE EN WERKING VAN HET PARKET WEST-VLAANDEREN
 

Dagelijkse werking 

Het parket West-Vlaanderen bestaat uit vier afdelingen: Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne. Het heeft een wettelijk kader van 58 magistraten, aangevuld met magistraten in opleiding, beleidsmedewerkers, parketjuristen, criminologen en administratieve medewerkers. Door de vele besparingsmaatregelen en specifieke dienstopdrachten is het wettelijk kader evenwel nooit voltallig en wordt slechts een gemiddelde bezettingsgraad van 80% gehaald.

Het parket West-Vlaanderen staat onder de dagelijkse leiding van de Procureur des Konings en de hoofdsecretaris, die in elk van de vier afdelingen worden bijgestaan door een afdelingsprocureur en een afdelingssecretaris.

Het Directiecomité van het parket West-Vlaanderen bestaat uit de Procureur des Konings, de vier afdelingsprocureurs en de hoofdsecretaris. Naar gelang het onderwerp en de agenda wordt het Directiecomité aangevuld door de magistraten die gespecialiseerd zijn in de desbetreffende materie(s). Tevens worden een aantal provinciale dienstnota’s opgesteld om de richtlijnen van het College van Procureurs-generaal te vertalen naar het provinciale- en operationele niveau. Dit ten behoeve van de vier afdelingen, de 19 lokale politiezones en de federale politiediensten (West-Vlaanderen).

Nieuwe stap naar meer efficiëntie en kwalitatief werk sinds 1 januari 2024

Het parket West-Vlaanderen bestaat sinds 1 april 2014. Op die datum werden de parketten van Brugge, Kortrijk, Ieper en Veurne samengevoegd tot één groot parket. Deze schaalvergroting bood kansen en uitdagingen. In een eerste fase werd gekozen voor het bestendigen van de bestaande werking, waarbij door het Provinciaal Samenwerkingsverband (PSV) ook in de oude constellatie al sterk werd ingezet clustering van materies.  Het PSV-verhaal steunde enerzijds op een verankering in de toenmalige parketten van de meer algemenere materies en anderzijds de toebedeling van gespecialiseerde materies aan één van de vier parketten binnen West-Vlaanderen. 

Bijna 10 jaar later bleek er evenwel nood aan verdergaande stappen in de parketorganisatie om meer beleidsvorming, efficiëntie en kwalitatief werk te kunnen verzekeren. Deze stappen werden sinds geruime tijd voorbereid en dit in breed overleg met alle medewerkers, en met de partners van onze organisatie. Deze reorganisatie kreeg als werktitel “Parket 2.0”. 

De parketreorganisatie focust zich op de verdere specialisatie van materies en op het verankeren van de materies die baat hebben bij een lokale afhandeling op de afdelingen. De gewijzigde parketorganisatie is in die zin een logische evolutie en spiegelt zich aan de positieve ervaringen van andere parketten. 

Uitgangspunten reorganisatie

 • Betere beleidsvoering door clustering.
 • Grotere efficiëntie door schaalvergroting.
 • Verankeren van de rol van de vier afdelingen.
 • Uitdagende takenpakketten voor al onze medewerkers, zowel administratie als magistraten. 
 • Zoveel als mogelijk respect voor de sociale dimensie van het verhaal. 

Uitgaande van deze beginselen werd een nieuwe architectuur voor het parket West-Vlaanderen uitgetekend, met als speerpunt de clustering van specifieke materies voor het gehele gerechtelijk arrondissement op één afdeling. Op deze manier kan een toekomstgericht strafrechtelijk beleid worden gevoerd vanuit de pijlers van het parket. 

Deze nieuwe organisatie is ingegaan op 1 januari 2024. De nodige overgangsmaatregelen worden voorzien om dit vlot te laten verlopen.  Ze zal ook het voorwerp uitmaken van regelmatige evaluaties, en waar nodig worden bijgestuurd. 

Parket West-Vlaanderen telt zes pijlers 

 • Pijler CRIM 
 • Pijler ECOFIN & FRAUDE 
 • Pijler VERKEER 
 • Pijler JEUGD, GEZIN & ZEDEN 
 • Pijler BIJZONDERE WETGEVING 
 • Pijler ALGEMENE ZAKEN 

Deze pijlers tellen allen nog verschillende teams. Het organogram van het parket West-Vlaanderen is een weergave van de pijlers en teams, en van de afdeling(en) waar deze gelokaliseerd zijn. 

Waar zij slechts in één afdeling gehuisvest is, behandelt het betrokken team vanuit deze afdeling alle dossiers voor het ganse gerechtelijk arrondissement. Waar het in de vier afdelingen bestaat, behandelt het de dossiers in deze materie van de eigen afdeling. De teams VERKEER en BOM/TERRO werken vanuit de afdelingen Brugge (voor de afdelingen Brugge en Veurne) en Kortrijk (voor de afdelingen Kortrijk en Ieper). 

Provinciaal zaakverdelingsreglement

Het provinciaal zaakverdelingsreglement (op het niveau van de Rechtbank van Eerste Aanleg), gestoeld op het provinciaal samenwerkingsverband (op het niveau van het Parket West-Vlaanderen), kunt u hieronder integraal raadplegen.

Link: Zaakverdelingsreglement West-Vlaanderen (K.B. 14/01/2018 - B.S. 29/01/2018).
Link: Bijzonder Reglement Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen (B.R. 21/06/2019)
Link: Beschikking (beschikking 21/06/2019)

Zittingsprotocol

In overleg met de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, de griffies en de West-Vlaamse balie(s) werd tevens op 25/04/2018 een zittingsprotocol ondertekend onder de vorm van een gentlemen's agreement, teneinde een beter zittingsmanagement na te streven in de correctionele kamers West-Vlaanderen.

Link: Zittingsprotocol Zetel - Openbaar Ministerie - Balie West-Vlaanderen

Fusie van de balies

Voor de volledigheid van het gerechtelijk landschap West-Vlaanderen kan nog gemeld worden dat op 01/09/2018 de vier verschillende balies binnen West-Vlaanderen gefuseerd zijn tot één geheel. Dit voorstel werd goedgekeurd op de algemene vergadering(en) van 24/04/2018. Voor meer uitgebreide informatie omtrent de baliefusie en de balie West-Vlaanderen kunt u terecht op: www.dewegnaardefusie.be of www.baliewestvlaanderen.be

Parket als een heus baken

Het algemeen besef moet immers aanwezig zijn dat justitie door de burger wordt beoordeeld op haar totaliteit en niet zozeer op de afzonderlijke werking van de diverse actoren.

Justitie start in haar strafrechtelijk aspect met het onveiligheidsgevoel van de burger en met het opstellen van processen-verbaal en eindigt in eindbeslissingen en daaraan gekoppelde uitvoeringsmodaliteiten.

In dit ketengericht denken moet het Parket West-Vlaanderen een heus baken zijn, zowel intern als extern, als voorbeeld van een integere, pragmatische en met gezond verstand geleide en lerende organisatie.

Management is dingen goed doen
Leiderschap is goede dingen doen

(Peter F. Drucker)

Publications from
West-Vlaanderen