Omzendbrieven

Het College van procureurs-generaal vaardigt omzendbrieven uit die richtlijnen bevatten die verband houden met het strafrechtelijk beleid. Deze richtlijnen zijn bindend voor de procureurs-generaal bij de hoven van beroep, de federale procureur, en alle leden van het openbaar ministerie die onder hun toezicht en leiding staan.

Het College van het openbaar ministerie vaardigt omzendbrieven uit die richtlijnen bevatten die verband houden met het beheer van het openbaar ministerie. Deze richtlijnen zijn bindend voor de procureurs-generaal bij de hoven van beroep, de federale procureur, en alle leden van het openbaar ministerie die onder hun toezicht en leiding staan.

 

Omzendbrieven

Omzendbrieven College PG - 2018

Omzendbrieven College PG - 2017

         
 

COL.1/2017

12.01.2017

Omzendbrief met betrekking tot de samenwerking met de Deposito- en Consignatiekas (DCK) in het kader van de procedure betreffende de invrijheidstelling op borgtocht

 
    Versie
23.11.2017
 

Omzendbrief met betrekking tot de samenwerking met de Deposito- en Consignatiekas (DCK) in het kader van de procedure betreffende de invrijheidstelling op borgtocht

 
  COL.2/2017

09.02.2017

Transit via het parket-generaal van de verzoeken in burgerlijke materies afkomstig van de FOD Justitie

 
  COL.3/2017

 23.02.2017

 
    Opheffing 25.01.2018

Omdat de arresten van het Grondwettelijk Hof van 26 juli 2017 en het Hof van Cassatie van 2 augustus 2017 in strijd zijn met de in omzendbrief COL 3/2017 vermelde richtlijnen heeft het College van Procureurs-generaal besloten voornoemde circulaire op te heffen.

 
  COL.4/2017

23.02.2017

Ministeriële omzendbrief betreffende de seksuele agressie set  
 

COL.5/2017

27.04.2017

Omzendbrief van 23 december 2016 inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zware vormen van mensensmokkel

 
  COL.6/2017 27.04.2017

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en van het College van procureurs-generaal betreffende het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake eergerelateerd, vrouwelijke genital verminkingen, gedwongen huwelijken en wettelijke samenwoningen

 
  COL.7/2017 24.08.2017

Afscherming van de identiteit van de leden van de politiedienst behorend tot de speciale eenheden of die onderzoek doen of interveniëren bij bijzondere zware misdrijven

 
  COL.8/2017 24.08.2017

Addendum 4 aan de COL 07/2015 betreffende de internationale uitwisseling van DNA-gegevens – Groothertogdom Luxemburg

 
  COL.9/2017 14.09.2017

COL 09/2017 betreffende het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake RANSOMWARE

 
  COL.10/2017 28.11.2017 Gerechtelijke afhandeling van de gevallen waarin geweld werd gebruikt tegen de politiediensten en deze waarin de politiediensten zelf geweld gebruikten met de dood of een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit als gevolg
 
 
  COL.11/2017 29.11.2017 Overgang van de arrestatietermijn van 24 naar 48 uur  

Omzendbrieven College PG - 2016

   
COL.1/2016
 
 
18.01.2016
 
 
Internationale politiesamenwerking met gerechtelijke finaliteit

 
 
  COL.2/2016

17.02.2016

Richtlijn criminele zaken
 
 
  COL.3/2016
 

 17.02.2016

 
  COL.4/2016

17.02.2016

Conclusies in strafzaken  
  COL.5/2016 17.02.2016

Hoger beroep in strafzaken

 
  COL.6/2016 10.03.2016

Voorafgaande erkenning van schuld

 
  COL.7/2016

25.02.2016

De toegang (inzage) tot en het nemen van een afschrift van het dossier van de jeugdrechtbank

 
  COL.8/2016
 
10.03.2016
 
Gevolgen van de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie op de procedures voor de jeugdrechtbank
 
 
  COL.9/2016

10.03.2016

Delegatie van bevoegdheden aan parketjuristen

 
  COL.10/2016 10.03.2016

Onderzoeken met betrekking tot ernstige ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart door de gerechtelijke en politionele overheden en de veiligheidsonderzoekinstantie - Voorafgaand samenwerkingsakkoord

 
  COL.11/2016
 
26.05.2016
 

Weigering van afgifte, intrekking en ongeldigverklaring van identiteitskaarten van Belgen die het voorwerp uitmaken van strafdossiers

 
  COL.12/2016 26.05.2016

Weigering van afgifte en intrekking van reisdocumenten (paspoorten) van personen die het voorwerp uitmaken van strafdossiers

 
  COL.13/2016 26.05.2016

Administratieve bevriezing van tegoeden en economische middelen van personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme - nationale en international lijsten

 
  COL.14/2015 2.06.2016 Vertrouwelijk
 
 
  COL.15/2015 2.06.2016 

Vademecum met betrekking tot de interdisciplinaire tenlasteneming van niet begeleide minderjarigen (NBMV)

 
  COL.16/2015 16.06.2016

Addendum 3 aan de COL 07/2015 betreffende de internationale uitwisseling van DNA-gegevens - DUITSLAND

 
  COL.17/2015 23.06.2016

Het elektronisch toezicht als autonome straf

 
  COL.18/2015 23.06.2016

Invoering van de probatie als autonome straf

 
  COL.19/2015 15.07.2016

Betekening van verstekbeslissingen met onmiddellijke aanhouding

 
  COL.20/2015 22.09.2016

Vertrouwelijk

 
  COL.21/2015 8.12.2016

Vertrouwelijk

 
  COL.22/2016 8.12.2016

Gemeenschappelijke gegevensbank Foreign Terrorist Fighters

 

Omzendbrieven College PG - 2015

   
COL.1/2015
 
 
22.01.2015
 
 
Vertrouwelijk
 
 
  COL.2/2015 22.01.2015
 
Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van Justitie, de Minister van Financiën, de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en het College van Procureurs-generaal betreffende de efficiëntere inning van de geldstraffen
 
 
  COL.3/2015
 
12.03.2015
 
 
  COL.4/2015 26.03.2015

 

Strafuitvoeringsonderzoek – Modellenverzameling. Addendum aan de COL 14/2014 van het College van Procureurs-generaal betreffende de wetten van 11 februari 2014 houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (SUO-wet)
 
 
  COL.5/2015 02.04.2015
 
Machtiging van politieagenten en politieambtenaren voor de onmiddellijke inning van een geldsom
 
 
   

27.04.2017  Herziene versie

Machtiging van de bevoegde ambtenaren voor de onmiddellijke inning van een geldsom  
  COL.6/2015
 
18.05.2015 Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van Justitie en het College van procureurs-generaal – Internationale samenwerking in strafzaken – Europese Unie – Eurojust
 
 
  COL.7/2015 25.06.2015

Internationale uitwisseling van DNA-gegevens

 
  COL.8/2015
 
25.06.2015
 
Het begrip “diefstal gewapenderhand” en de politionele en gerechtelijke reactie op het vlak van diefstallen gewapenderhand in het kader van de zware en/of georganiseerde criminaliteit
 
 
  COL.9/2015 09.07.2015

Signalering – Nationale signaleringen in het kader van de Salduz-wetgeving

 
    02.02.2017
Herziene versie

Signalering – Nationale signaleringen in het kader van de Salduz-wetgeving

 

 
  COL.10/2015 09.07.2015

Vertrouwelijk

 
  COL.11/2015 01.10.2015

Publieke omkoping, private omkoping, knevelarij, belangenneming en verduistering door een persoon die een openbaar ambt uitoefent: strafrechtelijk beleid, dossierbehandeling en wettelijk kader

 
  COL.12/2015 19.11.2015

Tenlasteleggingscodes inzake ECOFIN en CORRUPTIE: aanpassing tot de registratie van dossiers

 
  COL.13/2015 10.12.2015

Richtlijnen met betrekking tot het advies van het openbaar ministerie in burgerrechtelijke materies krachtens de wet van 19 oktober 2015 tot wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen van Justitie

 
  COL.14/2015 22.12.2015

Vastlegging van de verplichting voor het parket om de federale centrale autoriteit voor adoptie van de FOD Justitie in te lichten over de inleiding van een procedure voor de familierechtbank tot totstandkoming van een internationale of interne adoptie van een minderjarige

 
  COL.15/2015 21.12.2015

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal betreffende de vaststelling, de registratie en het vervolgingsbeleid inzake het bezit van en de detailhandel in illegale verdovende middelen

 

Omzendbrieven College PG - voor 2015

Omzendbrieven College OM 2017

Omzendbrieven College OM 2016