Arbeidsauditoraat Antwerpen - Lokaal beleid

Het Antwerpse arbeidsauditoraat past het nationale beleid toe inzake de vervolging van de sociale fraude, dat werd uitgetekend door het College van Procureurs-generaal in de omzendbrief nr. 12/2012.

Het zwaartepunt van het aanvullende lokaal beleid ligt in de bestrijding van de sociale fraude evenals de uitwassen die gepaard gaan met de illegale arbeidsmigratie vanuit de hele wereld, waarvoor de stad Antwerpen een aantrekkingspool is. Dit gebeurt in samenwerking met de partners die deel uitmaken van de Arrondissementscel, nl. de sociale inspectiediensten en de lokale en federale politiediensten, en via regelmatig overleg met de betrokken administratieve overheden.

Er is tevens geregeld overleg met het parket van de procureur des Konings voor een gecoördineerde aanpak van dossiers inzake mensenhandel en voor zaken waarin tevens aanwijzingen zijn van misdrijven gepleegd in de economische, financiële of fiscale sfeer. Bij de bestrijding van de sociale fraude en de illegale tewerkstelling moet in de eerste plaats aandacht zijn voor de rechten van de benadeelden, met name de werknemers en de sociale zekerheid in het algemeen. Er wordt dan ook in eerste instantie gestreefd naar een regularisatie. De vervolging komt in deze gevallen op de tweede plaats. In de gevallen van fraude met sociale uitkeringen worden de zwaarste gevallen geselecteerd voor vervolging voor de correctionele rechtbank. In de andere dossiers wordt voorrang gegeven aan een administratieve sanctionering en vergoeding van de ontdoken bedragen via de betrokken administratie.

Tot slot gebeuren er nog steeds te veel arbeidsongevallen met zware verwondingen of met dodelijke afloop voor de werknemer. Hoewel het meestal situaties betreft waarin niet opzettelijk werd gehandeld, krijgen ook deze zwaarste dossiers een prioritaire behandeling.