Arbeidsauditoraat Antwerpen - Nuttige informatie en links

Belgisch Staatsblad, gerechtelijke adressen, nationale wetgeving, nationale rechtspraak : http://www.juridat.be

Rechtscolleges

Grondwettelijk Hof van België : http://www.const-court.be
Hof van Cassatie : http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie/
Raad van State : http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=nl
College van de hoven en rechtbanken : http://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechterlijke-orde/beheer-en-ondersteuning/college-van-de-hoven-en-rechtbanken 

Contactgegevens van de griffie bij de arbeidsrechtbank

Afdeling Antwerpen: Bolivarplaats 20/5 – 2000 Antwerpen – T: 03 257 82 20 – F: 03 257 82 65
Afdeling Hasselt: Parklaan 25/5 – 3500 Hasselt – T: 011 37 43 27 – F: 011 37 44 57
Afdeling Mechelen: Voochtstraat 7 – 2800 Mechelen – T: 015 28 83 10 – F: 015 28 83 06
Afdeling Tongeren: Kielenstraat 22/2 – 3700 Tongeren – T: 012 39 95 30 – F: 012 39 95 53
Afdeling Turnhout: Kasteelplein 11 – 2300 Turnhout – T: 014 44 71 40 – F: 014 44 71 46

Contactgegevens Vlinderpaleis : http://www.vlinderpaleis.be/index.php/informatieverstrekking

Sociale inspecties en instellingen van sociale zekerheid

Sociale Inspectie : https://socialsecurity.belgium.be/nl
Toezicht op de Sociale Wetten : http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=331
Toezicht van het Welzijn op het Werk : http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6550
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) : http://www.rva.be/home/MenuNL.htm
Vlaamse Gemeenschap, Inspectie Werk en Sociale Economie :
https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid/beleidsdomein-werk-en-sociale-economie
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) : http://www.rsz.fgov.be/nl
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) : http://www.rsvz.be/nl 
Federale Pensioendienst : http://www.sfpd.fgov.be/
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) : http://www.riziv.be/nl/Paginas/default.aspx
FOD Sociale Zekerheid, DG Personen met een handicap : http://handicap.fgov.be
Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) :
https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid/beleidsdomein-welzijn-volksgezondheid-en-gezin/vlaams-agentschap-voor-personen-met-een-handicap
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) : http://www.zorg-en-gezondheid.be/
Federaal agentschap voor de kinderbijslag (FAMIFED) : http://www.famifed.be/home
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) : http://www.rjv.fgov.be/nl
Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) : https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Pages/home.aspx
Organisatie voor de Rechten van de Clandestiene arbeidsmigranten (ORCA) : http://www.orcasite.be/?id=1
Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) : http://www.werk.belgie.be/siod.aspx

Advocaten

Orde van de Vlaamse balies : http://www.advocaat.be/
Orde van Advocaten te Antwerpen : http://www.balieantwerpen.be/

Gerechtsdeurwaarders

Nationale Kamer van de gerechtsdeurwaarders van België : http://www.gerechtsdeurwaarders.be/
Arrondissementskamer van de Antwerpse gerechtsdeurwaarders : http://www.gdwantw.com/

Politie

Lokale politie : http://www.lokalepolitie.be/
Federale politie : http://www.polfed-fedpol.be/

Andere

Federale Overheid België : http://www.belgium.be/nl/
Federale Overheidsdienst Justitie : http://just.fgov.be/
De wetswinkel : http://www.dewetswinkel.be/
Het Bureau voor Juridische Bijstand : http://www.balieantwerpen.be/nl/over-ons/personeel/bureau-voor-juridische-bijstand
Belgopocket, hoofdstuk justitie : http://www.belgium.be/nl/justitie/
De internetcodex bevat vooral verwijzingen naar op het internet beschikbare teksten. De bedoeling ervan is een systematisch geordende verzameling aan te bieden van de belangrijkste normen die van toepassing zijn op de burger in Vlaanderen (België) : http://www.internetcodex.be/