Actualités

17-06-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Na een tv-reportage (Pano) op 5 september 2018 over Schild & Vrienden, opende het parket Oost-Vlaanderen een strafonderzoek om na te gaan of door deze organisatie strafbare feiten zijn gepleegd, en door wie die desgevallend zijn gepleegd.

Het parket vorderde lastens Dries V.L. een onderzoeksrechter.

Een onderzoeksrechter is een rechter en maakt geen deel uit van het parket. De onderzoeksrechter heeft vanaf dat ogenblik de exclusieve leiding over het gerechtelijk onderzoek en bepaalt het verdere verloop ervan. Communicatie over dat onderzoek, gebeurt dan weer exclusief door het parket, weliswaar steeds met instemming van de onderzoeksrechter, zoals wettelijk voorzien.

 

In het kader van het gerechtelijk onderzoek zijn eerder diverse huiszoekingen uitgevoerd, waaronder bij Dries V.L.

Daarbij werden verschillende zaken in beslag genomen, zoals computermateriaal.

De grote hoeveel aan materiaal werd onderworpen aan een grondige analyse door speurders van de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen.

Deze analyses konden worden afgerond, waardoor het onderzoek in een volgende fase is beland en waarbij de onderzoeksrechter thans is overgegaan tot het verhoor van diverse personen.

 

Daarbij werd vandaag Dries V.L. onderworpen aan een grondig verhoor door de speurders en werd hij nadien voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent.

Reeds van bij de aanvang van het onderzoek was Dries V.L. (impliciet) inverdenkinggesteld.*

De onderzoeksrechter stelde betrokkene vandaag ook formeel in verdenking. Hij wordt onder meer verdacht van inbreuken op de racismewet, de negationismewet, de wapenwet,…

Een inverdenkingstelling (impliciete of formele) betekent dat er aanwijzingen van schuld zijn, doch niet dat bepaalde strafrechterlijke feiten lastens iemand reeds effectief bewezen zouden zijn. Een inverdenkingstelling zorgt er verder voor dat de verdachte over bijkomende rechten beschikt.

De onderzoeksrechter besliste na de voorleiding om Dries V.L. vrij te laten onder voorwaarden. Eén van de voorwaarden die is opgelegd, is een geleid bezoek aan de Dossin kazerne.

 

Het onderzoek zit in een eindfase. Van zodra het onderzoek is afgerond, maakt de onderzoeksrechter het dossier over aan het parket, die op basis van alle elementen in het strafdossier een eindvordering opmaakt, waarna de zaak voor de raadkamer in Gent zal komen. Partijen hebben hierbij het recht eventueel aanvullend onderzoek te vragen. De raadkamer zal finaal beslissen of er aanwijzingen van schuld zijn lastens bepaalde personen en zal oordelen wie desgevallend dient verwezen te worden naar de correctionele rechtbank.

 

Parlementaire onschendbaarheid:

Gezien het onderzoek werd aangevat op een ogenblik dat Dries V.L. gewone burger was (nl in september 2018), is er geen sprake van parlementaire onschendbaarheid. Dit is des te meer het geval omdat het gevorderde gerechtelijk onderzoek nominatief lastens hem werd ingesteld.

Betrokkene kan bij het parlement zelf wel schorsing van de vervolging vragen, waarvoor de Kamer hiertoe met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen dient te beslissen.

Zie hiervoor art. 59 van de Grondwet én de gemeenschappelijke omzendbrief van het College van procureurs-generaal, nr. COL 6/97**

 

*

1. Inverdenkingstelling:

1.1. Wetgeving

Artikel 61bis van het Wetboek van strafvordering bepaalt:

“De onderzoeksrechter gaat over tot de inverdenkingstelling van elke persoon tegen wie ernstige aanwijzingen van schuld bestaan. Deze inverdenkingstelling vindt plaats ter gelegenheid van een verhoor of door kennisgeving aan de betrokkene.

Dezelfde rechten als de inverdenkinggestelde geniet eenieder tegen wie de strafvordering wordt ingesteld in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

 

1.2. Rechtsleer

Uit artikel 61bis Sv. volgt dus dat er twee soorten inverdenkingstellingen zijn nl.

De inverdenkingstelling waarbij de onderzoeksrechter formeel vaststelt dat er ernstige aanwijzingen van schuld bestaan ten laste van een bepaalde persoon

De inverdenkingstelling waarbij het parket of een burgerlijke partij nominatief de strafvordering instelt door een gerechtelijk onderzoek te vorderen

De eerste inverdenkingstelling wordt in de rechtsleer doorgaans de “formele inverdenkingstelling” genoemd, de tweede inverdenkingstelling wordt in de rechtsleer alsook doorgaans de “impliciete inverdenkingstelling” genoemd, (zie oa de basishandboeken of standaardwerken Strafrecht en Strafprocesrecht, onder andere van Hoogleraar en rechter bij het Internationaal Strafhof Chris Van Den Wyngaert en van wijlen dr. Raoul Declercq, emeritus buitengewoon hoogleraar en emeritus advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie):

Zie bijvoorbeeld:

R. DECLERCQ, “Beginselen van strafrechtspleging”, Kluwer, 2014, 555: over de twee betekenissen van inverdenkingstelling.

Zie bijvoorbeeld ook verder over de impliciete inverdenkingstelling:

C. VAN DEN WYNGAERT, “Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen”, Maklu uitgevers, 2017, 984 en 1045: “Indien de vordering tot onderzoek op naam van een concrete verdachte is gesteld of in een klacht met burgerlijke partijstelling een verdachte met naam is genoemd, dan vloeit hieruit echter een inverdenkingstelling voort (impliciete inverdenkingstelling).”

S. VANDROMME, “Op zoek naar een Effectief Rechtsmiddel om reeds tijdens het Vooronderzoek de Overschrijding van de Redelijke Termijn te doen vaststellen, P&B 2003, 194, randnummer 24).

Onder impliciete inverdenkingstelling wordt soms ook de situatie begrepen waarbij, zonder dat er een nominatieve vordering door het OM of de burgerlijke partij bestaat, een aantal onderzoeksdaden bevolen door de onderzoeksrechter erop wijzen dat de strafvordering weldegelijk gericht is tegen een welbepaalde persoon (bv. door een huiszoeking).

Zie bijvoorbeeld

C. VAN DEN WYNGAERT, “Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen”, Maklu uitgevers, 2017, 984 en 1045:  “Een impliciete inverdenkingstelling kan ook voortvloeien uit een onderzoeksdaad waaruit blijkt dat t.a.v. een bepaald persoon ernstige aanwijzingen van schuld bestaan.”

G. MAES, “Onderzoeksdaden – Het verzoek bijkomende onderzoeksdaden te verrichten” in X, Comm.Straf., Kluwer, Mechelen, 2005,  randnr. 17).

 

1.3. Richtlijnen College van Procureurs-generaal

Ook het College van Procureurs-generaal bespreekt en preciseert in de Omzendbrief nr. COL 12/98 nav de Wet Franchimont op pagina 60 enerzijds “De formele toekenning of kennisgeving” en anderzijds “De impliciete inverdenkingstelling”:

“De impliciete inverdenkingstelling:

Elke persoon die nominatief genoemd wordt in:

Een vordering van de procureur des Konings (inleidende, uitbreidende of aanvullende vordering)

Een akte van stelling als burgerlijke partij,

Een onderzoekshandeling waaruit zou blijken dat de onderzoeksrechter meent dat er ernstige aanwijzingen van schuld bestaan tegen deze persoon.”

Artikel 61 bis WSV preciseert echter niet dat de onderzoeksrechter zou verplicht zijn een persoon in verdenking te stellen wanneer tegen deze de strafvordering reeds werd ingesteld omdat hij nominatief werd aangeduid door de vordering van de procureur des Konings, of de akte van stelling als burgerlijke partij.”

(Zie in dat verband ook R. VERSTRAETEN, “Handboek strafvordering”, Maklu Uitgevers, 2012, 808)

“De formele toekenning of kennisgeving:

De inverdenkingstelling kan formeel plaats vinden bij gelegenheid van het verhoor door de onderzoeksrechter.

Ze kan ook volgen uit een formele kennisgeving aan de betrokken persoon door de onderzoeksrechter langs eender welke andere weg, vermits de wet slechts van een kennisgeving gewag maakt.”

 

1.4. Rechtspraak

Daarnaast krijgt iedere persoon de hoedanigheid van inverdenkinggestelde wanneer er ten laste van die persoon in de vordering tot regeling van de rechtspleging door het OM bepaalde misdrijven worden ten laste gelegd, zelfs wanneer er nooit een formele inverdenkingstelling gebeurde of er een nominatieve vordering van het parket of een burgerlijke partij bestond voor de vordering tot regeling van de rechtspleging  (zie. Cass. 23 maart 2011, T.Straf. 2013/1, 30-31 en Cass. 23 oktober 2002, P.02.1088.F/6)

De formele inverdenkingstelling en de impliciete inverdenkingstelling verlenen de  persoon die er het voorwerp van uitmaakt dezelfde rechten (vb. recht om  inzage/afschrift van het strafdossier te vragen, recht om bijkomende onderzoekshandelingen te vragen, recht om teruggave van in beslag genomen stukken te vragen…), waarover hij als gewone verdachte niet zou beschikken, mocht hij bijvoorbeeld niet nominatief genoemd zijn in de vordering van het parket.

De rechtspraak maakt meestal geen gebruik van de term impliciete inverdenkingstelling. In de rechtspraak heeft men het meestal over “inverdenkingstelling” (zie vb. Cass. 23 maart 2011, P.10.1757.F, T.Straf. 2013/1, 30-31, met noot B. Meganck).”

 

**

2.Uittreksel uit de gemeenschappelijke omzendbrief van het College van procureurs-generaal, nr. COL 6/97 van 15 september 1997:

"C. Buiten de zitting van zijn parlementaire instelling:

Zo het onderzoek (informatie-onderzoek door de procureur des Konings of gerechtelijk onderzoek door de geadieerde onderzoeksrechter) ten laste van een parlementslid reeds werd ingesteld buiten de zitting of voordat de betrokkene verkozen werd, geniet hij tijdens de daaropvolgende zitting geen enkele immuniteit wat die eerder ingestelde en nog lopende vervolging betreft. Hij kan in die strafzaak worden verwezen naar het bevoegde strafgerecht, worden gedagvaard voor een hof of een rechtbank en zelfs worden aangehouden door de onderzoeksrechter, zonder verlof van de wetgevende vergadering waarvan hij nadien deel uitmaakt. De bijzondere procedure met betrekking tot de dwangmaatregelen waarvoor het optreden van een rechter vereist is, met name de tussenkomst van de eerste voorzitter van het hof van beroep, is evenmin van toepassing.

Buiten de zitting kan de vervolging ook worden ingesteld ingevolge een burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter of inmiddels een rechtstreekse dagvaarding door een particulier of een rechtspersoon.

Kortom, buiten de zittijd is een parlementslid een gewoon burger."

 

 

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

 

17-06-2019 - Parket Leuven

Op zaterdag 15 juni 2019 rond 17u20 arresteerde een politieploeg van zone Getevallei drie Roemenen die verdacht worden van pogingen tot woninginbraak in Linter en Geetbets diezelfde namiddag. De politieploeg was opgeroepen omdat een alerte voorbijganger verdachte gedragingen zag aan een woning in de Stationsstraat in Linter. Hij zag twee verdachte mannen rond het huis. Eén deed alsof hij plaste tegen een vrachtwagen die op de oprit stond geparkeerd, een andere zat verstopt achter een struik tussen het huis en het huis ernaast. De getuige sprak de man die stond te urineren aan, waarna hij en zijn kompaan onmiddellijk werden opgehaald door een auto met Franse nummerplaat. De getuige gaf het signalement van de auto en de drie inzittenden meteen door aan de politie. Die kon de auto enkele minuten later tegenhouden op de Neerlintersesteenweg. De drie inzitten waren Roemeense mannen van 27, 24 en 21 jaar. In hun auto trof de politie inbrekersmateriaal aan zoals schroevendraaiers, een koevoet, werkhandschoenen en een lampje. Dezelfde auto was even voordien ook gezien door een getuige van een poging tot inbraak in de Verdaelstraat in Geetbets. Enkele mannen namen daar de vlucht toen ze werden opgemerkt door een buurtbewoner. De drie mannen werden op maandag 17 juni voorgeleid voor de onderzoeksrechter op verdenking van pogingen tot woninginbraak en vereniging van misdadigers.

 

17-06-2019 - Parket Leuven

De winkeldetective van het Colruytwarenhuis aan de Groenveldstraat in Heverlee merkte op vrijdag 14 juni ’19 verdachte gedragingen op in de winkel. Hij hield twee mannen in de gaten die pakjes roltabak wilden stelen. De mannen merkten dat ze in de gaten werden gehouden en verlieten de winkel. De  detective reed daarop naar het Colruytfiliaal aan de Tiensesteenweg in Kessel-Lo. Daar stalen ze 26 pakken roltabak door ze te verbergen in de mouw van hun jas. Toen ze zonder te betalen voorbij de kassa liepen, hield de winkeldetective hen tegen. In hun auto vond de politie nog 23 pakken tabak, werkmateriaal, usb-sticks en zakken met kledij. In de GPS van de auto stonden tientallen adressen van Colruyt-, Delhaize-, Lidl- en Aldi-winkel geprogrammeerd. Het parket vorderde de onderzoeksrechter voor de twee verdachten op verdenking van winkeldiefstal, poging winkeldiefstal en vereniging van misdadigers. De twee Georgiërs van 39 en 30 jaar werden voorgeleid en aangehouden.

17-06-2019 - Parket Leuven

Twee Roemeense mannen van 19 en 20 jaar werden op vrijdag 14 juni op heterdaad betrapt op winkeldiefstal in warenhuis Aldi aan de Tildonksesteenweg in Herent. De manager van de winkel hield de twee in de gaten omdat een kassierster vermoedde dat de mannen al eerder spullen hadden gestolen in de winkel. De manager zag dat de mannen scheermesjes wegmoffelden in een rugzak. Hij sprak hen aan toen ze voorbij de kassa waren.  De twee hadden naast de scheermesjes ook t-shirts, deodorants, douchegel en koffie gestolen. Het parket dagvaardde de twee verdachten onmiddellijk in toepassing van het snelrecht. Zij moeten in juli voor de rechter verschijnen.

17-06-2019 - Parquet de Bruxelles

Suite à diverses questions reçues concernant les enfants ramenés de Syrie, les parquets de Bruxelles, Liège et Hal-Vilvoorde peuvent confirmer les informations suivantes :

Chaque parquet concerné a pris les mesures nécessaires concernant les enfants ramenés de Syrie pour ce qui relève chacun de leurs compétences et ce, conformément à la loi relative à la protection de la jeunesse. Un des enfants est récemment devenu majeur.

Tous les enfants ont été encadré psychologiquement durant l’opération.

Leur état physique et psychique sera dans un premier temps pris en charge. Il faut souligner que ces enfants ont séjourné durant une longue période en Syrie et dans des conditions difficiles. Un accompagnement postérieur à leur retour et adapté a donc été prévu.

Pour donner toutes les chances de réussite à cet encadrement, il est primordial de ne communiquer aucun détail à cet égard. Dans ce contexte, les parquets invitent les médias à respecter la vie privée des enfants au maximum pour leur permettre une revalidation dans des conditions sereines.

Comme dans les autres dossiers concernant des mineurs, plus aucun commentaire ne sera fait par les parquets concernant les mesures de protection concrètes.

Stéphanie Lagasse

substitut du procureur du Roi – Porte-parole

14-06-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Deze voormiddag werd de brandweer opgeroepen voor een zware woningbrand in de Rijkestraat in Zottegem (Strijpen).

Twee bewoners, namelijk een 65-jarige vrouw en een 62-jarige man, geraakten gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw verkeert in levensgevaar.

De woning liep zware schade op.

Het labo en de branddeskundige, aangesteld door het parket, zijn ter plaatse om de precieze oorzaak van de brand te onderzoeken.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

14-06-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Deze voormiddag brak brand uit aan een woning gelegen langs de Steenweg-Deinze in Nazareth.

Er raakte niemand gewond.

De woning liep ingevolge de brand zware schade op.

Het parket Oost-Vlaanderen stelde een branddeskundige aan om de precieze oorzaak van de brand te onderzoeken.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

14-06-2019 - Parquet de Bruxelles

Le parquet de Bruxelles confirme que le suspect arrêté le 13.06.2019 et mis à disposition du parquet de Bruxelles, a été présenté ce 14.06 à un juge d’instruction.

Le suspect ayant déjà été condamné dans le passé pour des faits similaires, et étant en déchéance du droit de conduire, le parquet de Bruxelles a requis un mandat d’arrêt pour accident avec délit de fuite ayant provoqué des coups et blessures volontaires.

Le juge d’instruction a auditionné le suspect, l’a inculpé et a décidé de le libérer sous conditions, parmi lesquelles figure celle de ne pas conduire de véhicule.

En cas de non-respect des conditions imposées par le juge d’instruction, le suspect pourrait être placé en détention préventive. Lorsque l’enquête sera terminée, le parquet pourra solliciter son renvoi devant le tribunal pour qu’il réponde de ces faits.

La victime est toujours hospitalisée mais son état est jugé stable.

Stéphanie Lagasse

substitut du procureur du Roi – Porte-parole

14-06-2019 - Parquet de Bruxelles

Le 13/08/2019 vers 8h une fille de 14 ans a été renversée à Schaerbeek par une voiture. Elle a été gravement blessée et ses jours étaient en danger. Pour l’instant sa situation serait stabilisée.

Le conducteur de la voiture a commis un délit de fuite.

Le parquet a ouvert une enquête pour identifier le conducteur et pour déterminer les causes exactes de l’accident.

L’enquête doit encore déterminer si la victime traversait le passage piétons ou pas, car les déclarations des témoins étaient ambiguës.

Le parquet a désigné un expert de roulage qui est descendu sur les lieux avec le labo de la police fédérale.

Un suspect a été arrêté et va être entendu dans le courant de la soirée. Le procureur décidera après l’audition si le suspect sera mis à disposition du parquet du procureur du Roi de Bruxelles.

 

Willemien BAERT

Substitut du procureur du Roi – Porte-parole

14-06-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Deze ochtend werd een zwaargewonde man aangetroffen in een appartement in de Kikvorsstraat in Gent. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar het slachtoffer overleed ter plaatse.

Het parket Oost-Vlaanderen is ter plaatse gegaan samen met de door het parket aangestelde onderzoeksrechter, wetsgeneesheer, het labo en het afstappingsteam van FGP OVL.

Inmiddels kon een verdachte gearresteerd worden.

Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van deze feiten is volop aan de gang.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

14-06-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Het parket Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart na de vondst van een partij cocaïne in de Waaslandhaven begin juni.

De drugs, verdeeld over 538 pakken en met een totaal gewicht van 617 kilo, werden op 3 juni 2019 gevonden in een container met blikken tonijn.

De container werd gelost van een schip afkomstig van Ecuador op kaai 1742.

FGP Antwerpen voert het verdere onderzoek onder leiding van het parket van Oost-Vlaanderen.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

14-06-2019 - Parket Leuven

Op donderdag 13 juni ’19 rond 22.55u hoorde een 76-jarige dame uit de Kloosterstraat in Hoegaarden een luide slag in haar woning. Ze stond op om te kijken maar zag niets. Tien minuten later hoorde ze opnieuw een harde slag en kwam er een man de woonkamer binnen waar de vrouw tv aan het kijken was. De man legde zijn hand op haar mond en nam haar polshorloge af. Er kwamen nog twee mannen de trap af, gevolgd door de 55-jarige zoon van de vrouw. De overvallers nemen ook het horloge van de zoon af. De zoon, die een beperking heeft, lag boven te slapen en had de twee mannen betrapt terwijl ze de slaapkamer van zijn moeder doorzochten. De daders sloegen op de vlucht via een raam dat ze hadden geforceerd. Nadat de mannen weg waren, bleek dat grote delen van het huis doorzocht waren en dat er vooral veel juwelen gestolen waren uit de kamer van de vrouw. Het precieze nadeel is nog niet gekend. De daders spraken Frans en waren in het zwart gekleed. Minstens één dader droeg een bivakmuts en handschoenen. Het labo kwam ter plaatse om sporen op te nemen. De lokale recherche van PZ Getevallei onderzoekt de diefstal met geweld en braak. De slachtoffers liepen lichte verwondingen op doordat de mannen hen in bedwang hielden. Ze waren zwaar onder de indruk van de gebeurtenissen.

14-06-2019 - Parket Brussel

Faits : Accident de la route avec délit de fuite

Date et lieu : 13 juin 2019

Suspect : /

Victime : /

 

UPDATE

 

Le parquet de Bruxelles confirme que le suspect arrêté hier et mis à disposition du parquet de Bruxelles, a été présenté aujourd’hui à un juge d’instruction.

Le suspect ayant déjà été condamné dans le passé pour des faits similaires, et étant en déchéance du droit de conduire, le parquet de Bruxelles a requis un mandat d’arrêt pour accident avec délit de fuite ayant provoqué des coups et blessures volontaires.

Le juge d’instruction a auditionné le suspect, l’a inculpé et a décidé de le libérer sous conditions, parmi lesquelles figure celle de ne pas conduire de véhicule.

En cas de non-respect des conditions imposées par le juge d’instruction, le suspect pourrait être placé en détention préventive. Lorsque l’enquête sera terminée, le parquet pourra solliciter son renvoi devant le tribunal pour qu’il réponde de ces faits.

La victime est toujours hospitalisée mais son état est jugé stable.

 

Stéphanie Lagasse

Porte-parole

13-06-2019 - Parket Leuven

Rond 18 uur op maandag 10 juni pleegde een man een diefstal in de kleedkamer van het personeel van de Brasserie Abdijmolen in de Abdij van ’t Park. Hij stal een gsm en autosleutels en nam ook nog een beamer mee uit een publieke ruimte. Niemand van het personeel merkte de diefstal op. Een fietser die buiten de abdij reed, vond het echter vreemd dat een man met een beamer rondliep en verwittigde de politie. Die stelde de diefstallen vast maar kon de verdachte niet meer aantreffen. Rond 22.45u verwittigde het personeel van de brasserie opnieuw de politie omdat ze de verdachte hadden zien lopen. Ze gingen hem zelf achterna en konden hem, samen met de politie onderscheppen op het kruispunt van de Geldenaaksebaan en de Abdijstraat. De verdachte had de autosleutels, de gsm en de beamer nog bij zich. Het parket dagvaardde de verdachte, een Duitser van 22 jaar, onmiddellijk in toepassing van het snelrecht. De man verschijnt in juli voor de rechter.

12-06-2019 - Parket Antwerpen

De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag de aanhouding bevestigd van 7 mannen. Ze zitten in de cel, nadat de federale gerechtelijke politie vorige donderdag een groot drugslaboratorium heeft ontdekt in Wuustwezel.

 

De politie had info gekregen over de productie van synthetische drugs in een afgelegen varkensboerderij aan Noordheuvel in Wuustwezel. Na verder onderzoek werd beslist om op donderdag 6 juni 2019 tussen te komen. Er werd een groot druglabo aangetroffen voor het ganse productieproces van methamfetamine, inclusief tot het vacuüm verpakken van het afgewerkt product. Er werd meer dan 4 kilogram afgewerkt ‘chrystal meth’ gevonden. In drie garageboxen stonden hardware en chemicaliën stonden opgeslagen.

Zeven mensen konden ter plaatse opgepakt worden: een Belg van 62 uit Wuustwezel, twee Nederlanders van 36 en 40, drie Mexicanen van 26, 28 en 54 en een Colombiaan van 55.

Het Laboratoria voor Technische en Wetenschappelijke Politie (LTWP) van de federale politie deed een sporenonderzoek. Ook het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) en Clan Lab Response Unit (C.R.U.) hebben op de site het nodige onderzoek gedaan. De Civiele Bescherming stond in voor de ontmanteling en het opruimen van het drugslab.

Het onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter en door de Federale Gerechtelijk Politie wordt verdergezet.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

Pages