De procureur-generaal van Gent is lid van het College van procureurs-generaal, dat bestaat uit de procureurs-generaal bij de vijf hoven van beroep en arbeidshoven van het land. Dit College geeft de minister van Justitie advies over de ontwerprichtlijnen inzake het strafrechtelijk beleid die door de minister worden voorgelegd en het is belast met de ontwikkeling en de coördinatie van het beleid inzake de opsporing en de vervolging van misdrijven.

Artikel 143bis, § 5, lid 4, van het Gerechtelijk Wetboek voorziet dat er specifieke taken kunnen worden toegekend aan de leden van het College van procureurs-generaal.

Het Koninklijk besluit van 9 december 2015 betreffende de specifieke taken van de leden van het College van procureurs-generaal bepaalt in artikel 3 dat de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent wordt belast met specifieke taken met betrekking tot de volgende materies:

1° de georganiseerde criminaliteit;

2° de internationale samenwerking in strafzaken;

3° de relaties met de Veiligheid van de Staat;

4° het leefmilieu, de residuen en de voedselveiligheid;

5° de betrekkingen met het federaal parket.

In elk van die aangelegenheden is de procureur-generaal te Gent verantwoordelijk voor de coördinatie van een expertisenetwerk.

De expertisenetwerken, opgericht bij artikel 143bis, § 3, lid 4 en volgende, van het Gerechtelijk Wetboek zorgen ervoor, onder het gezag van het College van procureurs-generaal en onder de leiding en het toezicht van de voor de betreffende aangelegenheden speciaal aangewezen procureur-generaal, dat de informatiedoorstroming tussen de leden van het Openbaar Ministerie wordt bevorderd. Bovendien kunnen zij door het College worden belast met elke ondersteuningsopdracht met het oog op de uitoefening van zijn bevoegdheden.

Het idee is de horizontale uitwisselingen binnen het Openbaar Ministerie te bevorderen, de parketten van de procureurs des Konings en de arbeidsauditoraten te betrekken bij de ontwikkeling, toepassing en evaluatie van het strafrechtelijk beleid, en te zorgen voor een opening naar externe partners toe.

In die geest zijn de expertisenetwerken samengesteld uit magistraten van de parketten-generaal, de arbeidsauditoraten-generaal, het federaal parket, de parketten van de procureurs des Konings en de arbeidsauditoraten. Ook andere deskundigen, afkomstig van instellingen en diensten die belangrijke partners vormen in functie van de behandelde materies, maken deel uit van de expertisenetwerken. Bij wijze van voorbeeld kunnen hier de FOD Justitie, de politiediensten, het OCAD, de vertegenwoordigers van de gemeenschappen en gewesten waaronder de administraties voor jeugdhulpverlening en die van de justitiehuizen.