Wat te doen als jurylid

U bent jurylid

Het hof van assisen is geen permanente rechtbank. Het wordt samengesteld telkens wanneer een beschuldigde door de kamer van inbeschuldigingstelling naar het assisenhof wordt verwezen. Het assisenhof zetelt in elke provincie en in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. Voor het hof van assisen worden misdaden behandeld. Misdaden zijn de meest ernstige strafbare feiten (bv. moord). Als hoofdstraf kan een opsluiting van tenminste vijf jaar tot levenslang worden opgelegd.

 

Het hof van assisen bestaat uit een voorzitter en twee bijzitters (assessoren). De voorzitter zit het onderzoek ter terechtzitting voor. Het hof wordt bijgestaan door een jury van 12 burgers die door het lot worden aangewezen. Ten minste twee werkdagen voor het assisenproces worden uit de lijst van kandidaat-juryleden ten minste 60 personen opgeroepen voor de samenstelling van de jury. De voorzitter laat het ene kandidaat-jurylid na het andere afroepen door de griffier. Politieke mandatarissen, magistraten en hoge ambtenaren kunnen geen jurylid zijn op een assisenproces. Ook personen die de taal van het proces niet spreken, worden uitgesloten. Kandidaat-juryleden kunnen een verzoek om vrijstelling richten aan de voorzitter, die hierover beslist. Kandidaat-juryleden kunnen ook worden geweigerd (gewraakt) door een van de partijen, zonder dat zij hiervoor de reden kenbaar moeten maken. Uit de niet-vrijgestelde en niet-gewraakte kandidaat-juryleden wordt uiteindelijk de assisenjury geloot. Voor hen is zetelen in de jury een burgerplicht!
 

Kandidaat-juryleden

De jury wordt voor elk assisenproces opnieuw samengesteld. Om de vier jaar wordt een lijst van kandidaat-juryleden opgemaakt. Op die lijst staan burgers die:

  • ingeschreven zijn in het kiezersregister
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten
  • tussen 28 en 65 jaar oud zijn
  • kunnen lezen en schrijven
  • geen strafrechtelijke veroordeling tot een werkstraf van meer dan 60 uur opgelopen hebben

 

De rol van de jury in een assisenproces is erg belangrijk: zij beslist of de beschuldigde zich al of niet schuldig heeft gemaakt aan de feiten die hem of haar ten laste worden gelegd. De juryleden antwoorden op de vragen die de voorzitter van het hof hen stelt na de verhoren, de pleidooien en de vordering van de procureur-generaal. Zij kunnen op die vragen enkel antwoorden met 'ja' of 'neen'. De beslissing van de jury moet bij meerderheid van stemmen genomen worden. 'Staking van stemmen' betekent dat er evenveel juryleden 'ja' als 'neen' hebben geantwoord. In dat geval oordeelt het hof in het voordeel van de beschuldigde en spreekt het hem of haar vrij. Als de beschuldigde schuldig wordt bevonden, bepaalt de jury samen met de rechters de straf. Deze beslissing moet worden genomen bij volstrekte meerderheid.

Meer informatie over zetelen als assisenjury