Parket Limburg - FAQ

1. Ik heb een minnelijke schikking (VSBG) ontvangen. Ik kan het bedrag niet in één keer betalen. Kan ik een afbetalingsplan vragen?
Een afbetalingsplan wordt alleen in uitzonderlijke omstandigheden toegestaan. Het moet schriftelijk en gemotiveerd worden aangevraagd met vermelding van het dossiernummer en de referte van de minnelijke schikking.
 

2. Ik wil aangifte doen/klacht neerleggen. Moet dat gebeuren bij de politie van mijn woonplaats?
Neen, u kunt aangifte doen bij elke politiedienst.
 

3. Is de politie verplicht mijn klacht/aangifte te noteren?
Ja, de politie noteert uw klacht en onderzoekt de feiten in samenspraak met of volgens richtlijnen van het Parket. De beslissing over wat er uiteindelijk met het dossier gebeurt wordt door het Parket genomen. 
 

4. Mijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken door de politie, naar aanleiding van een controle of een ongeval. Kan ik mijn rijbewijs eerder terugkrijgen?
Vervroegde teruggave wordt slechts zeer uitzonderlijk toegestaan. Vervroegde teruggave moet schriftelijk worden gevraagd, met opgave van redenen.
 

5. Een van mijn familieleden is volgens mij ongeschikt om een voertuig te besturen (omwille van bv. ouderdom, ziekte of verslaving). Ik maak me zorgen. Wat kan ik doen?
U kunt dit melden bij de lokale politie van uw woonplaats of van die van uw familielid. De politie zal een PV van inlichtingen opstellen en met uw familielid gaan praten. In overleg met het Parket kan een dokter worden aangesteld om de kwestie te bekijken.
 

6. Ik werd in het verleden veroordeeld en heb daardoor geen blanco strafregister. Hoe en waar kan ik eerherstel vragen?
Als u in het arrondissement Limburg woont, kunt u een verzoek tot eerherstel indienen bij het Parket Limburg. Na ontvangst van uw verzoek zal het Parket u een kopie van uw strafregister bezorgen. Vervolgens dient u, overeenkomstig een richtlijn van het parket-generaal, volgende stukken aan het parket  over te maken :

  • een voor eensluidend verklaard afschrift van alle veroordelingen (vonnissen en arresten) die op uw strafregister vermeld zijn. Deze eensluidende afschriften zijn te verkrijgen op de griffie van de rechtbank of het hof waar het vonnis of arrest werd uitgesproken. Meer info omtrent de adressen van de verschillende griffies in België vindt u op de website www.rechtbanken-tribunaux.be/nl .
  • een attest (per veroordeling) waaruit blijkt dat er geen rechtsmiddel werd ingesteld tegen het vonnis of arrest;
  • een attest (per veroordeling) waaruit blijkt dat er geen andere vonnissen of arresten in dezelfde zaak op burgerlijk vlak tussenkwamen; Indien dat wél  het geval is, dient u ook van deze vonnissen of arresten op burgerlijk vlak een eensluidend afschrift over te maken. 
  • een eensluidend verklaard afschrift van een arrest van het Hof van Cassatie, indien tegen één van de vonnissen of arresten cassatieberoep werd aangetekend;
  • een schriftelijk bewijs van de betaling van alle geldboetes, gerechtskosten en verbeurdverklaarde bedragen; Voor vragen hieromtrent of voor betaling van het saldo kunt u terecht bij het kantoor voor niet-fiscale invordering (NFI) van de plaats waar het vonnis werd uitgesproken. Contactgegevens vindt u op www.minfin.fgov.be  
  • schriftelijk bewijs van de vergoeding van de slachtoffers;
  • bij faillissementsmisdrijf : schriftelijk bewijs van zuivering van het passief;

Al deze stukken moeten tegelijk worden overgemaakt. Na ontvangst van de stukken zal uw verzoek worden onderzocht.