Missie, visie en waarden

Missie

Het Openbaar Ministerie (OM) staat in voor de handhaving van de democratische rechtsstaat en de verdediging van het algemeen belang. Daartoe geeft het Openbaar Ministerie aan elk vastgesteld misdrijf een proportioneel en maatschappelijk relevante reactie binnen een maatschappelijk aanvaardbare termijn en houdt hierbij rekening met het belang van de slachtoffers.

Verder treedt het Openbaar Ministerie op in het belang van de openbare orde en van de rechtszoekenden, die de wet omwille van hun kwetsbare positie extra beschermt.

In zijn adviserende bevoegdheid verstrekt het Openbaar Ministerie de nodige informatie zodat de rechter en de bevoegde overheden of instanties een adequate beslissing zouden kunnen nemen.

Het Openbaar Ministerie spant zich ten slotte in om bij de verschillende rechtsmachten een efficiënte procesgang en een goede rechtsbedeling te verzekeren.

Visie

Het Openbaar Ministerie wil proactief en repressief de criminaliteit beheersen en verminderen en zo bijdragen tot een leefbare en veilige samenleving. Daartoe wil het Openbaar Ministerie samenwerken met de betrokken actoren en herstelgericht werken.

Voor de rechtzoekenden wil het Openbaar Ministerie garant staan voor een kwaliteitsvolle gemeenschapsgerichte dienstverlening en de strijd aangaan tegen de gerechtelijke achterstand.

Vanuit een integraal kwaliteitsdenken wil het Openbaar Ministerie zichzelf doeltreffend organiseren op een wetenschappelijk en statistisch onderbouwde wijze.

Verder wil het Openbaar Ministerie transparant zijn en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid.

Waarden

Bij de uitoefening van zijn opdrachten treedt het Openbaar Ministerie op een integere, objectieve, onpartijdige, menselijke en onafhankelijke wijze op en dit met respect voor de wet en de fundamentele rechten en vrijheden.

Visieteksten