Opdrachten

Het beheer van de gegevens over inbeslagneming en verbeurdverklaring behoort tot de kerntaken van het COIV. Elke inbeslagneming van een zeker belang moet bij het COIV worden aangemeld. Hetzelfde geldt voor vonnissen en arresten tot verbeurdverklaring.

Het COIV komt ook tussen bij beheersmaatregelen die door parketmagistraten en onderzoeksrechters worden genomen tijdens het beslag. De meest gekende beheersmaatregel is de verkoop van de in beslag genomen goederen. Dit gebeurt volgens een specifieke procedure, die inhoudt dat de prijs die voor het goed wordt bekomen in de plaats komt van het goed zelf (zakelijke subrogatie). Dit vergemakkelijkt het beheer, vrijwaart de rechten van alle betrokkenen en is sterk kostenbesparend.

Daarnaast heeft het COIV de wettelijke plicht om alle contante gelden te beheren die in beslag worden genomen. Dit beheer gebeurt in samenwerking met ING-bank. Ook wordt met ING-bank samengewerkt voor het beheer van een aantal goederen die, gelet op hun grote waarde, moeilijk ter griffie kunnen worden neergelegd, zoals diamanten en juwelen. 

Een steeds belangrijkere taak van het COIV is zijn internationale functie. Het COIV is het Belgisch bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen. Elke Europese lidstaat is verplicht zo’n bureau te hebben. Het COIV onderhoudt contacten en wisselt inlichtingen uit met de equivalente instellingen in het buitenland. Het COIV is ook lid van het CARIN-netwerk, een wereldwijd netwerk van experten inzake inbeslagneming en verbeurdverklaring. 

Recent werden de bevoegdheden van het COIV uitgebreid. Er werd een specifieke procedure uitgewerkt voor het uitvoeren van bankonderzoeken na veroordeling. Het koninklijk besluit is in opmaak zodat deze nieuwe bevoegdheid ook effectief kan worden uitgevoerd.