Strategische doelstellingen

Als korpschef van het parket-generaal en van het auditoraat-generaal wens ik een substantiële bijdrage te leveren voor een goede algemene en gecoördineerde werking van het Openbaar Ministerie. Essentieel is de uitbouw van een modern en performant HRM-beleid met een transparante taakverdeling en bijzondere aandacht voor een verticale en horizontale samenwerking. Ook de  ontwikkeling en het uniformeren van de werkprocessen in een streven naar integrale kwaliteitszorg vergt permanente aandacht.

De handhaving van de strijd tegen de gerechtelijke achterstand en de bewaking van de doorlooptijden is ongetwijfeld de meest klassieke doelstelling van een korpschef van het Openbaar Ministerie, maar daarom niet minder belangrijk. Met de hulp van de contactmagistraten en performante informaticatools moet een kwaliteitsvolle afhandeling van de dossiers, burgerlijk en strafrechtelijk, van de parketten van Oost- en West-Vlaanderen, het arbeidsauditoraat, het parket-generaal en het auditoraat-generaal nagestreefd worden. Een grondige analyse van de redenen voor de vertraging in de afhandeling en de uitbouw van een performant recherchemanagement moeten een eventueel probleem van gerechtelijke achterstand helpen remediëren.

Als hoogste verantwoordelijke van het Openbaar Ministerie van het rechtsgebied Gent is het ook mijn taak over de coherente en geïntegreerde uitoefening van de strafvordering te waken en een uniform strafrechtelijk beleid te benaarstigen, in de lijn van de ministeriële richtlijnen en de richtlijnen van het College van procureurs-generaal. De driemaandelijkse ressortvergaderingen met de procureurs des Konings en de arbeidsauditeur beschouw ik als een belangrijk instrument om een coherent optreden binnen het Openbaar Ministerie te garanderen. Ressortelijke richtlijnen ter aanvulling van de ministeriële richtlijnen en de richtlijnen van het College van procureurs-generaal vormen dan weer het sluitstuk op het vlak van strafrechtelijk beleid.

Binnen het College van de procureurs-generaal hoop ik, met de medewerking van mijn enthousiaste collega’s-magistraten van het parket-generaal en auditoraat-generaal Gent, een substantiële bijdrage voor een coherente uitwerking en coördinatie van het strafrechtelijk beleid in aansluiting op mijn verplichtingen op ressortelijk vlak te kunnen leveren.

Tot slot, als lid van het College van het Openbaar Ministerie engageer ik mij het verzelfstandigd beheer van de Rechterlijke organisatie verder te helpen uitbouwen om een toegankelijke, onafhankelijke, tijdige en kwaliteitsvolle rechtsbedeling tot stand te brengen, zoals de wetgever heeft voorgeschreven.

Ik ben mij bewust dat de verwezenlijking van deze objectieven, vandaag meer dan ooit, een grote bereidwilligheid van de magistraten en het gerechtspersoneel van het Openbaar Ministerie van het ressort Gent vergt. Enkel in een geest van wederzijds vertrouwen en met de nodige collegialiteit kunnen we onze wettelijke opdrachten als lid van het Openbaar Ministerie vervullen.

Erwin Dernicourt,

Procureur-generaal