Visie

In het beleidsplan van het Openbaar Ministerie wordt de beleidsvisie van het Openbaar Ministerie als volgt omschreven:

Het Openbaar Ministerie streeft, met het oog op de handhaving van de democratische Rechtstaat, voor elk strafbaar feit een proportionele en maatschappelijk relevante gerechtelijke reactie na, binnen een maatschappelijk aanvaardbare termijn, en bovendien rekening houdend met het belang van de slachtoffers.

Daartoe zal het Openbaar Ministerie objectief en loyaal zijn in zijn opsporing en vervolging, optreden à charge en à décharge, met eerbiediging van de wet en de fundamentele rechten, meer bepaald het recht op een eerlijk proces en de rechten van verdediging.

Het zal zich inspannen om bij de verschillende rechtsmachten een efficiënte procesgang en een goede rechtsbedeling te verzekeren.

Het Openbaar Ministerie wenst in het kader van deze opdracht bij te dragen in de strijd tegen de gerechtelijke achterstand en hierin een motor zijn.
 

Missie

De missie van het Openbaar Ministerie wordt als volgt geformuleerd:

Het Openbaar Ministerie wil proactief en repressief de criminaliteit beheersen en verminderen en aldus bijdragen tot een leefbare en veilige samenleving. Daartoe wil het Openbaar Ministerie ketengericht en herstelgericht werken.

Voor de rechtszoekende wil het Openbaar Ministerie garant staan voor een kwaliteitsvolle gemeenschapsgerichte dienstverlening.

Vanuit een integraal kwaliteitsmodel wil het Openbaar Ministerie zichzelf doelmatig en doeltreffend organiseren op een wetenschappelijk en statistisch onderbouwde wijze.

Als wezenlijk onderdeel van de democratische rechtstaat wil het Openbaar Ministerie transparant zijn en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid.

Door het verminderen van de doorlooptijden wil het Openbaar Ministerie een bijdrage leveren tot de strijd tegen de gerechtelijke achterstand.

Specifiek voor het parket-generaal voegde procureur-generaal Anita Harrewyn hieraan toe:

Het parket-generaal Gent zal daartoe, in permanent overleg met de eerste voorzitter van het Hof van beroep, initiatieven ontwikkelen om de correctionele zaken in beroep sneller te laten afhandelen.

Door het optimaliseren van de informatiedoorstroming zal het parket-generaal te Gent streven naar een kwaliteitsvolle ondersteuning van de eerstelijnsparketten zowel op beleidsmatig vlak als in diverse strafrechtelijke gebieden.

Binnen het kader van het IKZ[1]-model zal het parket-generaal te Gent haar eigen werking geregeld in vraag stellen door middel van een periodiek weerkerende zelfevaluatie om vervolgens deze werking projectmatig te verbeteren.”
 

Waarden

In het kader van de evaluatie van de magistraten[2] komen tal van waarden aan bod. Zo is iedereen het er over eens dat integriteit een absolute vereiste is waaraan op geen enkele wijze mag getornd worden. Tal van evaluatiecriteria weerspiegelen andere essentiële waarden van het Openbaar Ministerie: objectief en loyaal optreden, à charge en à décharge onderzoeken, luisterbereidheid, kwaliteitsvolle dienstverlening (extern) en collegialiteit (intern)[3].

Dit leidde tot het volgende statement van het Openbaar Ministerie met betrekking tot de waarden:

Bij de uitoefening van zijn  opdrachten zal het Openbaar Ministerie handelen met respect voor de wet en de fundamentele rechten en vrijheden op een integere, objectieve, onpartijdige, menselijke en onafhankelijke wijze.

 

[1] IKZ = Integrale Kwaliteitszorg

[2] Artikelen 259nonies, §§ 1 – 8, 259decies en 259undecies van het Gerechtelijk Wetboek

[3] Zie ook de “Gids voor de magistraten. Principes, waarden en kwaliteiten”, goedgekeurd door de algemene vergadering van de Adviesraad van de magistratuur op 25 juni 2012 en door de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie op 27 juni 2012