Persbericht - Gent - Niet-opgedaagde bijzitters verkiezingen 26 mei 2019

Een aantal opgeroepen bijzitters en plaatsvervangende bijzitters kwamen bij de verkiezingen van 26 mei 2019 niet (tijdig) opdagen en konden nadien tijdens het politieverhoor geen geldige reden voor hun afwezigheid of laattijdigheid voorleggen. Zij kregen allemaal een minnelijke schikking toegestuurd.

Minnelijke schikkingen:

  • 337 personen betaalden de minnelijke schikking van 250 euro.

Dagvaardingen:

  • 168 personen betaalden de minnelijke schikking niet. Zij werden tussen begin november en eind december 2019 door het parket Oost-Vlaanderen gedagvaard op verschillende themazittingen voor de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, in de afdelingen Dendermonde, Gent en Oudenaarde.
    De wet voorziet voor de inbreuken op de kieswet een geldboete van 50 tot 200 euro (x 8 (opdeciemen) => van 400 tot 1.600 euro).

Uitgesproken straffen:

  • 142 personen werden veroordeeld tot een geldboete + gerechtskosten (meest uitgesproken geldboetes: 50, 75 en 100 euro, te vermenigvuldigen met de opdeciemen = x 8, dus 400, 600 en 800 euro) en één iemand tot een werkstraf + de gerechtskosten;
  • 5 personen kregen opschorting van straf (feiten bewezen maar geen straf opgelegd);
  • 15 personen werden vrijgesproken (waarbij de rechter oordeelde dat de afwezigheid of laattijdigheid gerechtvaardigd was; of dat de rechter de tenlastelegging niet bewezen achtte);
  • 4 beklaagden konden op zitting bewijzen dat ze de minnelijke schikking toch tijdig betaald hebben (onontvankelijkheid van de strafvordering)
  • 1 iemand ging in beroep tegen zijn veroordeling.

 

​Het parket Oost-Vlaanderen volgt hiermee de richtlijnen van het College van procureurs-generaal m.b.t. het vervolgingsbeleid inzake inbreuken op de kieswet.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen