Persbericht - Gent - themazitting 'geweld tegen politieambtenaren'

Op donderdag 29 november 2018 organiseert het parket Oost-Vlaanderen een themazitting in het kader van ‘geweld tegen politieambtenaren’.

27 personen (in 20 verschillende dossiers) werden door het parket gedagvaard voor de correctionele rechtbank in Gent wegens geweld of agressie tegen politiemensen.

In 7 dossiers, waarin 8 personen werden gedagvaard, gaat het om het toebrengen van slagen aan een politieambtenaar. 13 dossiers, waarin 19 personen werden gedagvaard, gaan over weerspannigheid. Eén van deze verdachten werd ook gedagvaard wegens bedreigingen ten aanzien van een politieambtenaar.

Het parket Oost-Vlaanderen hanteert een nultolerantie voor wat betreft geweld tegen mensen die een openbare dienst of een functie van algemeen belang vervullen. Bij de uitoefening van hun opdracht worden deze personen sterk blootgesteld aan risico’s van geweld.

Het gaat daarbij onder meer om politiemensen, chauffeurs, controleurs en ander personeel van het openbaar vervoer, personeelsleden tewerkgesteld in penitentiaire inrichtingen of binnen het veiligheidskorps, postbodes, brandweerlieden, leden van de civiele bescherming, ambulanciers, artsen, apothekers, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, leraars en personeelsleden van scholen en opvoeders in medisch-pedagogische instituten. Ook parkeerwachters worden tot deze groep gerekend.

De zitting vindt plaats in zaal 3.4 van het gerechtsgebouw aan de Opgeëistenlaan in Gent en start om 9u.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen