Persbericht - Gent/Dendermonde - Internering voor Kim De Gelder

Deze voormiddag besliste de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM) in Gent dat de levenslange veroordeling van Kim De Gelder, uitgesproken door het Hof van Assisen in Gent op 22.03.2013, dient te worden omgezet in een internering.

De internering is een veiligheidsmaatregel die er tegelijk toe strekt de maatschappij te beschermen en ervoor te zorgen dat aan de geïnterneerde persoon de zorg wordt verstrekt die zijn toestand vereist.

Mocht de geestesstoornis van Kim De Gelder in de toekomst toch terug verbeteren, kan het  interneringsstatuut worden opgeheven en komt zijn levenslange gevangenisstraf opnieuw in uitvoering  (zoals voorzien door de interneringswet).

 

De procedure werd gestart na neerlegging van een verzoekschrift tot internering door de directie van de gevangenis van Oudenaarde in maart 2017. De KBM stelde een college van 5 deskundigen aan. Na een onderzoek van 2 jaar kwam het college unaniem tot de vaststelling dat Kim De Gelder op vandaag een ernstige geestesstoornis vertoont en behandeld dient te worden in de hoogst beveiligde instelling van ons land.

 

Het openbaar ministerie adviseerde, op basis van de huidige elementen in het dossier, dat betrokkene levenslang onder toezicht dient behandeld te worden om tegemoet te komen aan het hoge recidiverisico.

De veiligheid van de samenleving staat centraal en is van primordiaal belang. Het openbaar ministerie blijft dit zeer strikt opvolgen.

 

De huidige procedure betrof de omzetting van een veroordeling in een internering. De wet voorziet tijdens deze procedure geen tussenkomst van de burgerlijke partijen.

Van zodra het vonnis definitief is, d.w.z. wanneer de beroepstermijn verstreken is, zal betrokkene binnen de 3 maanden opnieuw moeten verschijnen voor de KBM. Dit betreft een eerste interneringszitting. Daar komen alle partijen (apart) aan het woord, dus ook de slachtoffers.

 

Aan de slachtoffers wordt vandaag nog een nieuwsbrief verstuurd met extra toelichting. De slachtoffers zullen via de dienst Slachtofferonthaal van Dendermonde eerstdaags uitgenodigd worden op een informatiemoment om hun volledige rechten te kennen tijdens de interneringsprocedure. Ook het parket Oost-Vlaanderen zal er toelichting verstrekken aan slachtoffers en nabestaanden.

 

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen