Persbericht : 1 jaar corona: kaap van 200.000 verdachten overschreden

 •  1 jaar corona: kaap van 200.000 verdachten overschreden

  Sinds het begin van de coronamaatregelen in maart 2020, en tot en met 7 maart 2021 werden lastens 200.615 verdachten inbreuken op de Coronawetgeving geregistreerd.

  In totaal gaat het om:

  • 177.355 verdachten betrokken in correctionele dossiers
  • 21.805 minderjarigen betrokken in jeugddossiers
  • 1.455 verdachten betrokken in dossiers bij de arbeidsauditoraten

   

  Correctioneel

  Aan 109.784 verdachten (62%) werd een (onmiddellijke) minnelijke schikking voorgesteld. Daarvan ging inmiddels 54 % van de verdachten over tot betaling (59.210). Het gaat om 31.818 minnelijke schikkingen en 27.392 in MaCH geregistreerde onmiddellijke minnelijke schikkingen die werden betaald.

  In de andere gevallen werden verdachten gedagvaard (bijvoorbeeld in geval van recidive), of was er sprake van een alternatieve afhandeling, zoals bijvoorbeeld een pretoriaanse probatie door het parket.

  Voor 29.089 verdachten (ongeveer 16%) werd het dossier zonder gevolg geklasseerd wegens (voornamelijk) onvoldoende bewijzen of wanneer er geen sprake was van een misdrijf.

  In slechts 2% van alle correctionele corona-dossiers is er sprake van een opportuniteitssepot (3.658 op 177.355).

  Personen die hun minnelijke schikking niet betaalden, werden gedagvaard.

  In totaal werden het afgelopen jaar door de correctionele parketten 20.572 personen gedagvaard in correctionele dossiers, waarvan voor 12.888 verdachten inmiddels een eerste vonnis werd geveld.

  Van de 177.355 verdachten betrokken in correctionele dossiers, zijn er actueel 114.535 verdachten (65%) waarvoor het dossier werd afgehandeld op het niveau van het parket of, na dagvaarding door het parket, voorgekomen is voor de rechtbank.

   

  Jeugddossiers

  Lastens 21.805 minderjarigen werd een dossier geopend. 

  Afhankelijk van de ernst en de omstandigheden van de feiten en de situatie van de minderjarige, kan een waarschuwingsbrief worden verzonden naar de minderjarige, een herinnering aan de wet, een oproeping op het parket voor verval van de strafvordering na uitvoering van voorwaarden of voor positief project (in het Nederlandse taalgebied) of een vordering van de jeugdrechter.

  Er zijn op dit ogenblik nog geen verdere gedetailleerde cijfers beschikbaar.

   

  Beleid

  “Eén jaar geleden werden door de overheid de eerste maatregelen genomen om de snelle en overweldigende uitbraak van de coronapandemie zoveel als mogelijk te bestrijden, in functie van de volksgezondheid en dus van ons allemaal. Daarbij werd, en wordt nog steeds, zoveel mogelijk gerekend op burgerzin en solidariteit.

  De politiediensten staan de klok rond in voor toezicht op het terrein op naleving van die maatregelen. Wanneer de maatregelen manifest met de voeten worden getreden, komt het Openbaar Ministerie tussen.

  Door het College van procureurs-generaal werden in maart vorig jaar strikte en uniforme richtlijnen uitgevaardigd voor inbreuken op de naleving van de coronawetgeving. Gelet op de bijzondere impact van deze crisis op vele vlakken in de samenleving, werden en worden deze misdrijven prioritair behandeld door de parketten en arbeidsauditoraten, zoals onder meer blijkt uit de statistieken na 1 jaar corona. Van slechts 2% van de meer dan 200.000 geregistreerde verdachten, werd het dossier om opportuniteitsredenen zonder gevolg geklasseerd. De inspanningen die magistraten en het ondersteunend personeel het voorbije jaar hebben geleverd zijn ongezien, zeker wanneer moet worden vastgesteld dat zij deze inspanningen met de bestaande middelen hebben geleverd zonder enige bijkomende versterking. Het College van procureurs-generaal wenst hen daarvoor uitdrukkelijk te danken en te feliciteren”, beklemtoont procureur-generaal Johan Delmulle, voorzitter van het College van procureurs-generaal.

  Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, zullen we in het belang van ons allen blijven doorgaan met het toezien op de naleving ervan door iedereen en zullen zij die deze maatregelen manifest en bewust met de voeten treden zich aan een passende gerechtelijke reactie mogen verwachten. We kijken echter tegelijkertijd heel sterk uit naar de dag waarop de omzendbrief COL 6/2020, die de richtlijnen voor politie en parket bevat voor de opsporing en vervolging van de Corona-inbreuken, zal kunnen worden  opgeheven”.

  De cijfers inzake corona inbreuken en de gerechtelijke afhandeling vindt u als bijlage.

   

  Contact

  Bureau Communicatie - Steundienst OM

  sdaomp-press@just.fgov.be

   

Ander Artikel