Persbericht Halle-Vilvoorde: 1 jaar veiligheidsplan Brussels Airport Zaventem

Parketten van de procureur des Konings Halle Vilvoorde
Persberichten

Op 31 mei van vorig jaar werd het veiligheidsplan Brussels Airport Zaventem voorgesteld als een gezamenlijk initiatief van de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde, de Arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde, de Provinciegouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de Bestuurlijke Directeur-coördinator van de Federale Politie van Halle-Vilvoorde, de Gerechtelijke Directeur van de Federale Politie van Halle-Vilvoorde, de directeur van de Federale Luchtvaartpolitie en de Regionaal Centrumdirecteur Douane en Accijnzen Leuven.

Het plan vloeide voort uit de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie naar aanleiding van de aanslagen in Brussel van 22 maart 2016 en bepaalt voor de periode 2022-2025 de prioritaire veiligheidsfenomenen[1] waarop douane, justitie, politie en provinciegouverneur zullen inzetten in een geïntegreerde aanpak met de verschillende veiligheidspartners die aanwezig zijn op en rond de luchthaven.

Reeds uitgevoerde acties

Het afgelopen jaar werden er heel wat acties op poten gezet door de verschillende partners waarbij de focus lag op de aanpak van één of meerdere veiligheidsfenomenen. De lijst hieronder geeft alvast een mooi overzicht van enkele verwezenlijkte acties in kader van het veiligheidsplan Brussels Airport Zaventem:

 • Door de verschillende directies van de federale politie werd ingezet op intelligence led policing, informatiegestuurd politiewerk. Zo organiseerde de Coördinatie- en steundirectie Halle-Vilvoorde twee geïntegreerde controleacties, waaraan naast verschillende lokale politiezones in het arrondissement ook de Luchtvaartpolitie deelnam. De focus van deze controles lag onder andere op drugscriminaliteit en het opsporen van geseinde personen. Dankzij een grondige beeldvorming voorafgaand aan elke actie konden controles opgezet worden op de meest strategische plaatsen.
   
 • Op vlak van verkeer organiseerde de Luchtvaartpolitie het afgelopen jaar, bovenop de gewone dagelijkse werking, zes grootschalige controleacties op de toegangswegen van en naar de luchthaven. Vaak gebeurde dat in samenwerking met partnerdiensten zoals de Douane, Vlaamse Belastingsdienst, de Federale Wegpolitie, de omliggende politiezones... Er waren bijvoorbeeld acties gericht op personenvervoer (taxi’s en (mini)bussen), drugs en alcohol. Naast het preventieve karakter van deze verkeersacties werd hierbij ook repressief opgetreden: er werden PV’s opgemaakt voor tientallen inbreuken. Dankzij een actie begin december werd bijvoorbeeld een hardleerse ‘taxipiraat’ onderschept.
   
 • Ook de dienst ‘fenomenen grenscontrole’ van de Luchtvaartpolitie organiseerde in het kader van het Veiligheidsplan een aantal extra controleacties. Tijdens drie actiedagen controleerde ze alle passagiers aan de gate van 45 toekomende vluchten, ook intra-Schengen vluchten. Deze controles zijn erop gericht illegale migratieroutes in kaart te brengen en feiten van mensensmokkel te detecteren. 24 personen werden onderschept met documenten die niet in orde waren. Al deze personen kwamen België binnen via landen aan de Middellandse Zee.
   
 • De Federale Gerechtelijke Politie versterkte haar samenwerking met de Douane in het kader van dossiers. Die samenwerking leidde het afgelopen jaar tot tussenkomsten in twee grote dossiers:
   
  • In een dossier van drugssmokkel met medewerking van luchthavenmedewerkers werden 9 personen gearresteerd, zo’n 266.000 euro en 5 voertuigen in beslag genomen, en ongeveer 121 kilogram cocaïne onderschept.
  • De Douane ontdekte een smokkel van glasaaltjes, een beschermde diersoort waarvoor op de zwarte markt grof geld wordt betaald. Dankzij deze ontdekking kon een internationale criminele organisatie blootgelegd worden, waarvan het Belgische luik onderzocht wordt door de Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde.

De Luchtvaartpolitie heeft ook talloze initiatieven genomen om alle in- en externe partners op een zorgvuldige manier te sensibiliseren en op te leiden in het kader van de strijd tegen terreur en radicalisme. In totaal werden meer dan 40 trainingen gegeven, zowel aan collega’s van de Luchtvaartpolitie zelf als aan andere politiediensten en partners binnen de luchthavengemeenschap, zoals bewakingsagenten van Brussels Airport Company. Er werden ook heel wat (multidisciplinaire) oefeningen georganiseerd. De Algemene Administratie Douane en Accijnzen kan dit bijtreden: “Naast de regelmatige multidisciplinaire acties in diverse domeinen werden er tussen de partners ook enkele interne opleidingen gegeven (zoals coppra/vals geld/valse identiteitskaarten en documenten) waardoor samenwerking en kennis geoptimaliseerd werden. “

Samenwerking leidt tot mooie resultaten

Voor de organisatie van geïntegreerde politieacties vormen de verschillende directies van de Federale Politie uiteraard een belangrijke schakel,  al zijn ook de andere partners van het veiligheidsplan nauw betrokken bij deze acties. Zo is ook Provinciegouverneur Jan Spooren vertegenwoordigd in de verschillende overlegorganen die instaan voor de uitvoering en opvolging van het plan en haar doelstellingen. Hij benadrukt dat de luchthaven op vlak van veiligheid een belangrijke en uitdagende site is binnen de provincie Vlaams-Brabant. Heel wat partners -zowel privaat als publiek - met verschillende bevoegdheden en belangen, zorgen er samen voor die noodzakelijke veiligheid.

De gouverneur steunt dan ook ten volle een geïntegreerde en integrale aanpak, die beoogd wordt met het veiligheidsplan. “Ik stel vast dat er in het voorbije jaar heel professioneel is samengewerkt door de vele betrokken instanties, en dat het veiligheidsplan na één jaar al concrete resultaten heeft opgeleverd”, aldus de gouverneur. “Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat er vanuit de luchthaven een brug wordt geslagen naar de omliggende gemeenten en politiezones, wat de integrale aanpak van het veiligheidsplan nog versterkt”, besluit de gouverneur.

Waarnemend procureur des Konings van parket Halle-Vilvoorde Carol Vercarre vult tot slot nog aan: “Het veiligheidsplan was een eerste grote stap, dit nu kunnen realiseren is de volgende. De graadmeter voor een geslaagd plan ligt net daar: met concrete acties de situatie op het terrein verbeteren en binnen de beperkte mensen en middelen resultaten boeken. Dit is maar mogelijk dankzij de medewerkers van elke veiligheidspartner die dag in dag uit mee timmeren aan de veiligheid op de luchthaven en hier mee hun schouders onder zetten.”

Meer informatie

Voor meer informatie over het Veiligheidsplan Brussels Airport Zaventem, kan je terecht bij Stefaan Ghesquiere op het nummer 0478/77.93.25 of via Stefaan.ghesquiere@just.fgov.be


[1] De prioritaire veiligheidsfenomenen uit het plan zijn: (1) in- en uitvoer van drugs (grootschalige handel), (2) radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme, (3) illegale economieën, (4) verkeer en verkeersgebonden omgevingsoverlast, (5) airportcrime en (6) illegale binnenkomst en document- en identiteitsfraude.

Parketten van de procureur des Konings Halle Vilvoorde
Persberichten

Ander Persberichten