Parket Limburg - Missie, visie en waarden

Een veilige, rechtvaardige en zorgzame samenleving beschermen

 

Missie

Het Parket Limburg wil bijdragen aan een veilige, rechtvaardige en zorgzame samenleving zodat het vertrouwen in justitie toeneemt. 

Het is onze taak wetten te doen naleven door misdrijven op te sporen, daders te vervolgen en straffen uit te voeren.

Daarbij streven we steeds naar een maatschappelijk relevante en passende reactie en hebben aandacht voor het effect van deze reactie op de samenleving. Herstel en preventie zijn daar onlosmakelijk mee verbonden.

We ontwikkelen en intensifiëren samenwerking met beleidsinstanties en relevante maatschappelijke organisaties om samen een groter effect te hebben op de veiligheid in onze samenleving.

Visie en waarden

  • De wet respecteren en doen respecteren

Parket Limburg opereert binnen de mogelijkheden die de wet haar biedt en treedt op als de wetten overtreden worden. Soms is streng sanctioneren noodzakelijk, soms moeten kansen gegeven worden en verdienen alternatieve oplossingen de voorkeur.

  • Streven naar goede adviezen, vorderingen en beslissingen

Onze beslissingen moeten eerlijk en rechtvaardig zijn. We onderzoeken zowel ten laste als ten ontlaste en reageren op maat van de feiten, van de betrokkenen, de omgeving en met respect voor ieders rechten. Daarbij hebben we oog voor de oorzaken van criminaliteit of onderliggende problemen en streven we naar straffen, adviezen of maatregelen die recidive voorkomen en preventieve waarde hebben. We spannen ons expliciet in om slachtoffers zorgvuldig te bejegenen en streven waar mogelijk naar herstel, zowel op materieel als moreel vlak.

  • Tijdig reageren

Opdat straffen, maatregelen of herstelacties hun doel zouden kunnen bereiken is het zowel voor verdachte en slachtoffer als voor de maatschappij nodig om snel en zichtbaar te reageren. In dossiers waarin geen doorgedreven onderzoek noodzakelijk is wordt kort op de bal gespeeld.

  • Samenwerken met partners

Het parket Limburg staat midden in de samenleving en wil bij het nemen van beslissingen met de maatschappelijke realiteit en complexiteit rekening houden. Om de complexe samenleving en problemen beter te kunnen begrijpen en gepaste maatregelen te kunnen treffen, investeren we in een open en constructieve samenwerking met o.a. politie, justitiehuizen, inspectiediensten, overheden, balie, rechtbank, hulpverlening en relevante belangenverenigingen. Vertrouwen en respect voor ieders rol zijn daarin voor ons leidend en een basis voor een duurzame samenwerking.

  • Professionele organisatie

Het parket Limburg werkt op een systemische en planmatige wijze, gericht op een meetbare output. Er is een duidelijke taakverdeling met een doorgedreven specialisatie in complexe materies. Er wordt aandacht besteed aan opleiding en aan het ontwikkelen van modern informatietechnologie en -beheer.

  • Transparant communiceren

Onze positie in de samenleving vraagt van ons dat we transparant communiceren. We nemen constructief deel aan het publieke forum en maken ons beleid bekend aan het publiek. Bij communicatie in concrete dossiers houden we rekening met het geheim van het onderzoek en de belangen van alle betrokkenen: communicatie mag het onderzoek niet in gedrang brengen, noch bijkomend leed veroorzaken.

Ook hechten we belang aan goede communicatie met de rechtzoekende burger en besteden zorg aan een goed onthaal en correcte informatieverstrekking.

  • Positieve werkomgeving

Parket Limburg wil haar medewerkers een aangename en stimulerende werkomgeving bieden. Teamwerk, collegialiteit, elkaar helpen, gelijkwaardigheid, waardering, ondersteuning en respect voor verschillen zijn kernwaarden. Medewerkers bij het Parket Limburg moeten de kans krijgen om hun werk een passende plaats in hun leven te geven. Wie bij ons werkt, krijgt kansen om zijn talenten te ontplooien.

 

 

Publications from
Limburg